Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aldona Maria Klon
Główny adres email
Aldona.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam biochemię, następnie studiowałam filozofię. Doktorat z filozofii (1980) uzyskałam na podstawie dysertacji: Koncepcja natury i kultury w poglądach Konrada Lorenza, a habilitowałam się (1996) w zakresie epistemologii na bazie dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki Biologia i poznanie. Biologiczne "a priori" człowieka a realizm teoriopoznawczy. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymałam w 2015 roku.

Dwukrotnie odbyłam dłuższe pobyty naukowe w Republice Federalnej Niemiec: raz w ramach stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta (Giessen 1984 - 1986); drugi raz uzyskując stypendium Fundacji Walthera von Rathenau (Berlin 1990 - 1991). Mam za sobą również wiele krótkich staży badawczych na różnych zagranicznych uczelniach.

W roku akademickim 1996/97 podjęłam pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w której w roku akademickim 1996/97 pełniłam funkcję rektora, a w latach 2003-2011 sprawowałam w tej uczelni funkcję kierownika Katedry Filozofii.

W latach 1996 - 2001 pełniłam funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów filozoficznych, a w kadencjach 2001 - 2005 dyrektora Instytutu Filozofii UŁ. Był to okres organizacji pracy nowopowstałego instytuty i przystosowania dydaktyki do wymogów unijnych.

Zajmując się filozofią niemiecką blisko współpracowałam z zagranicznymi znawcami tej problematyki. Uczestniczyłam w powołaniu Duetsch-Polnische Gesellschaft fuer Philodophie. Angażowałam się w inicjatywy bezpośredniej współpracy UŁ z Uniwersytetem zu Giessen

Brałam czynny udział w organizacji polskiego życia naukowego. Na trzech kolejnych Polskich Zjazdach Filozofii tworzyłam i prowadziłam sekcję dydaktyki filozofii oraz debaty poświęcone edukacji filozoficznej. Przygotowałam jedną międzynarodową i trzy ogólnopolskie konferencje naukowe. Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, a od roku 2013 pełnię w min funkcję prezeski. Uczestniczę w pracach rad redakcyjnych czasopism filozoficznych oraz jestem członkiem kilku towarzystw naukowych .

Doskonaląc swoje umiejętności dydaktyczne ukończyłam Studia Podyplomowe dla Nauczycieli przy IFiS PAN "Filozofia w szkole" (1994), kurs doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania filozofii metodą Lego-Logos (2007) oraz brałam udział w Laboratorium Treningu Twórczości – nowe propozycje ćwiczeń (2005).

Oprócz działalności naukowej angażuję się w popularyzowanie filozofii i podnoszenie ogólnej kultury filozoficznej. Prowadziłam zajęcia z filozofii w szkole podstawowej i średniej, jak również na kilku uniwersytetach trzeciego wieku. Wygłaszałam odczyty na tematy filozoficzne w różnych gremiach, np. na zebraniach Societas Humboldtiana Polonorum, Młodzieżowej Akademii Filozoficznej czy w ramach Festiwalu Nauki i Techniki. Zabierałam głos w publicznych debatach na tematy filozoficzne i dotyczące życia naukowego. Staram się pokazać, że filozofia to nie tylko zbiór stanowisk i kierunków, ale również żywa refleksja na temat problemów rzeczywistości, które dotyczą nas wszystkich; refleksja, która sprzyja uzyskiwaniu intelektualnej samodzielności i pozwala lepiej rozumieć świat. Przez sześć lat pracowałam w Okręgowym Komitecie Olimpiady Filozoficznej (1996-2001), recenzowałam matury z filozofii, a od 2009 roku jestem rzeczoznawcą MEN ds. podręczników filozofii.

W czasie wolnym od pracy zawodowej uprawiam turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną.


Osiągnięcia naukowe

Jestem autorką dwu książek i około 70-ciu artykułów naukowych (z czego 20 zostało opublikowanych również w języku niemieckim lub angielskim). Przetłumaczyłam z języka niemieckiego kilkanaście tekstów. Dokonałam wyboru tekstów J.v. Uexkuella, przetłumaczyłam je, opatrzyłam wstępem i przypisami. Opublikowałam około 30 artykułów publicystycznych. Dokonałam redakcji i opatrzyłam wstępem trzy zbiory tekstów naukowych. Zredagowałam trzy zeszyty naukowych czasopism.

Kierowałam dwoma międzynarodowymi projektami, jeden był finansowany przez KBN i DAAD a drugi przez program europejski Socrates/Grundvig. Zrealizowałam jeden indywidualny grant KBN-u (zał. 3).

Wygłaszałam referaty na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na sesjach pięciu edycji Deutscher Kongreß für Philosophie (Giessen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Konstanz), na XX. Internationaler Hegel-Kongreß (Budapest), na IX Symposium IAPh (Zürich). Prezentowałam wyniki moich badań również w trakcie krótkich pobytów naukowych na uniwersytetach w Giessen, Berlinie, Tartu i Tel Avivie.

Jestem laureatką poniższych nagród i wyróżnień:

Nagrody Rektora UŁ indywidualna, naukowa II stopnia za książkę: Biologia i poznanie. Biologiczne "a priori" człowieka a realizm teoriopoznawczy. . (1997),

Podziękowań Kanclerza za duży wkład pracy na rzecz WSHE (październik 1997)

Medalu 5-lecia WSHE (październik 1998)

Medalu Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce (1999),

Nagrody Rektora UŁ, indywidualna II stopnia, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1999),

Podziękowań Dyrekcji XIII LO w Łodzi za prowadzenie warsztatów z dociekań filozoficznych z młodzieżą (2001)

Listu Gratulacyjny i Honorowej Statuetki 10-lecia WSHE (październik 2003)

Nagrody Rektora UŁ zespołowa trzeciego stopnia za książkę pt.: Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesne (2005)

Podziękowań Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi za prowadzenie zajęć „filozofowanie z dziećmi” (2005)

Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2006)

Medalu z okazji 30-lecia współpracy Uniwersytetem im. J. Liebiga w Giessen (2007)

Listu Gratulacyjnego z okazji 30-lecia Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. H. Kretz (2009)

Nagrody Rektora UŁ indywidualna, naukowa stopnia I (2020) za książkę: Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych: teoria i metodyka, wyd. UŁ, Łódź 2019.

Zainteresowania naukowe

W swoich publikacjach podejmowałam dotychczas problemy z zakresu:

 • epistemologii
 • filozofii podmiotu
 • filozofii niemieckiej
 • filozofii natury i kultury
 • filozofii edukacji
 • edukacji filozofii
Stanowiska
 • profesor Katedra Filozofii Współczesnej

  Jestem profesorem zwyczajnym na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

  Do moich obowiązków należy praca naukowa, prowadzenie zajęć ze studentami oraz praca organizacyjna na rzecz UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela