Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Klon
Główny adres email
Adam.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

  Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikowanie oraz zgłaszanie faktu opublikowania wyników osobie upoważnionej na wydziale do umieszczania informacji o pracach w odpowiednich bazach danych, aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni, udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia), o ile istnieje taka możliwość, kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych, w tym w razie potrzeby prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość. Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych.

  Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach, praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela