Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Brzoza
Główny adres email
Katarzyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego od 2001 r., w roku 2007 uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu etnologii, jestem autorką dwóch monografii: 2019 Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019 oraz Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury, PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47, Łódź 2008, pracy redagowanej W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019 [wraz z A. Krupą-Ławrynowicz] oraz ponad 30 artykułów naukowych z obszaru etnografii, etnologii i antropologii kulturowej, a głównie prac prezentujących wyniki badań nad tradycyjnym i współczesnym folklorem, piśmiennictwem prywatnym (rachunki domowe), kulturą codzienną Polaków, w tym kulturą materialną, praktykami kulinarnymi i praktykami zamieszkiwania.

Pełnione funkcje:

członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2019-)

wiceprzewodnicząca Sekcji Folklorystycznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014-)

członek Redakcji „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2017-)

zastępca prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2015-2019)

członek Komitetu Redakcyjnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2011-2016)

Osiągnięcia naukowe

Nagrody:

2020 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia organizacyjne

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne

2016 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury

Zainteresowania naukowe

Moje główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół następujących obszarów:

Antropologia słowa i folklor / Anthropology of orality and Folklore Studies

Antropologia codzienności / Anthropology of everyday life

Antropologia rzeczy i materialności / Anthropology of things and materiality

Antropologia designu / Design anthropology

Antropologia ekonomiczna / Economic anthropology


Wybrane projekty naukowo-badawcze i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym:

2020 - ekspert z zakresu etnografii i konsultant materiałów z produkcji filmu „Chłopi”, dotyczących tradycyjnej wsi łowickiej, w ramach Umowy o współpracę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmyBreakThru Films (z dnia 8.04.2020).

Od 2019- współpraca ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w obszarze upowszechniania wiedzy z zakresu etnografii, etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Stowarzyszeniem Wikimedia Polska z dnia 1.11.2019 r. (wraz z prof. UŁ dr hab. Grażyną Ewą Karpińską).

2019 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (umowa o udzielenie dotacji nr 824537); facylitator konsultacji społecznych.

2019 ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich; badania realizowane w ramach projektu „Małopolska źródłem tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 6, działanie 6.1.3.), realizowanego w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; wykonawcy: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska.

2013-2018 Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna; projekt badań własnych.

2016-2017 Przestrzeń kuchenna – ludzie, rzeczy, praktyki; projekt realizowany we współpracy ze studentami IEiAK UŁ.

2015 Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

  1. Prowadzę pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

  2. Zajmuję się organizowaniem i koordynacją procesu dydaktycznego na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ).

  3. Pełnię funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. praktyk zawodowych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

  4. Jestem członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela