Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Topola
Główny adres email
Beata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności


 • od 01.09.2021 - członek Rady Wydziału
 • od 2019 r. - przedstawiciel Katedry do kontaktów z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • sekretarz wielu corocznych Konferencji Szkoleniowych i Warsztatów z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej
 • od 01.12.2009 - UŁ, Wydział Matematyki i Informatyki, adiunkt w Katedrze Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
 • 11.03.2009 - UŁ, Wydział Matematyki i Informatyki, uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki (na podstawie rozprawy O rozszerzaniu odwzorowań regularnych z zachowaniem wykładnika Łojasiewicza w nieskończoności, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Spodziei, prof. UŁ)
 • 01.09.2000 - 30.11.2009 - UŁ, Wydział Matematyki i Informatyki, asystent w Katedrze Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
 • 27.06.2000 - UŁ, Wydział Matematyki, uzyskanie tytułu magistra matematyki
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

geometria analityczna i algebraiczna zespolona

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

  W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • Terminowe sporządzanie dokumentacji toku studiów.
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi semestralnymi studentów.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
  • Przeprowadzenie konsultacji dla studentów.
  • Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
  • Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

  Prowadzę zajęcia z:

  • Analizy matematycznej 1
  • Analizy matematycznej 2
  • Analizy zespolonej
  • Elementów matematyki dyskretnej
  • Matematyki i statystyki w finansach
  • Projektu zespołowego

  Prowadziłam również zajęcia z:

  • Seminarium licencjackiego (z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego)
  • Seminarium magisterskiego (z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego)
  • Wstępu do analizy matematycznej
  • Wstępu do analizy zespolonej
  • Wstępu do rachunku różniczkowego i całkowego
  • Repetytorium z matematyki
  • Podstaw logiki i teorii zbiorów
  • Matematyki (dla studentów Wydziału Zarządzania)
  • Matematyki (dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców)


  W obszarze obowiązków badawczych:

  • Uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie tych wyników.
  • Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.


  W obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w komisjach wydziałowych.
  • Praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych.
  • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni.
  • Pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych.
  • Inne obowiązki powierzone przez bezpośredniego przełożonego, np. organizowanie konferencji.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela