Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Radosław Maria Topola
Główny adres email
Radosław.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ ukończył w 1997 r. i od tego roku jest pracownikiem Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Przekazanie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz inne sposoby usuwania istotnych braków dochodzenia lub śledztwa ujawnionych w stadium sądowym w polskim procesie karnym”, natomiast w 2014 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2016 r. profesor UŁ.

Członek: Rady Wydziału Prawa i Administracji, Komisji do spraw stopni naukowych UŁ w dyscyplinie nauki prawne, Komisji do spraw Jakości Kształcenia na WPiA UŁ. W kadencji 2016-2020 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w kadencji 2020-2024 członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego i sekretarz Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ.

Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego. Opiekun naukowy w studenckiej Klinice Prawa i Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego.

Osiągnięcia naukowe

Autor monografii: Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź 2007 oraz Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego, Łódź 2013”, artykułów naukowych, współautor monografii wieloautorskich i podręczników akademickich, współredaktor monografii wieloautorskich. Promotor jednego doktora, recenzent w dziewięciu przewodach doktorskich, sekretarz w czterech postępowaniach habilitacyjnych, uczestnik ponad pięćdziesięciu konferencji naukowych.

Zainteresowania naukowe

Postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Stanowiska
 • Profesor UŁ Zakład Postępowania Karnego

  Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki

  Kierownik Zakładu Postępowania Karnego

  Organizacja działalności Katedry i Zakładu w zakresie realizacji zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynowanie pracy Zespołu Katedry. Stymulowanie aktywności naukowej. Podział zadań dydaktycznych.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela