Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8074-0361

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=-epJW-oAAAAJ&hl=en

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Nacewska-Twardowska


Tematyka badań naukowych:

  • handel międzynarodowy,
  • handel wartością dodaną,
  • globalne łańcuchy wartości (GVC),
  • regionalne porozumienia handlowe (RTA).

  Badania naukowe:

  1. Polska w globalnych łańcuchach wartości na przełomie XX i XXI wieku na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej
   Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
   Rodzaj projektu: Grant w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Konkurs „Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego” finansowany jest w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza.
   Czas trwania projektu: 01.04.2022-31.03.2024
  2. Analiza zmian w handlu wartością dodaną w kontekście globalnych łańcuchów produkcji Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
   Rodzaj projektu: badania własne młodych naukowców
   Czas trwania projektu: 2018-2019
  3. Handel wartością dodaną – analiza zmian wymiany towarowej i usługowej Polski
   Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
   Rodzaj projektu: badania własne młodych naukowców
   Czas trwania projektu: 2016
  4. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec wyzwań globalizacji
   Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
   Rodzaj projektu: badania własne młodych naukowców
   Czas trwania projektu: 2016
  5. Zamiany w handlu międzynarodowym Polski związane z pogłębieniem bilateralnych relacji handlowych Unii Europejskiej
   Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
   Rodzaj projektu: badania własne młodych naukowców
   Czas trwania projektu: 2014
  Osiągnięcia naukowe

  Nacewska-Twardowska A., Central and Eastern Europe Countries in the New International Trade Environment at the Beginning of the 21st Century: Global Value Chains and COVID-19, European Research Studies Journal Volume XXIV, Special Issue 3, 2021, pp. 547-560. DOI: 10.35808/ersj/2511 https://www.ersj.eu/journal/2511/download

  Nacewska-Twardowska A., Factories Europe, Asia, and North America as the main production centres in the 21st century, International Entrepreneurship Review, 6(1), 63-76. https://doi.org/10.15678/IER.2020.0601.04

  Nacewska-Twardowska A., Asian trade and global value chains, [in:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, Asia’s global expansion: business and financial aspects, Publisher of the University of Lodz 2020, pp. 27–57, e-ISBN 978-83-8142-990-0, doi: http://dx.doi.org/10.18778/8142-990-0.

  Nacewska-Twardowska A. (2019), Poland s Participation in Global Value Chains, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31566

  Nacewska-Twardowska A. (2019), Factory Europe–changes in trade and GVC, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31567.

  Nacewska-Twardowska A., Handel wartością dodaną w Unii Europejskiej, International Business and Global Economy, Nr 37, 2018, s. 299-311, http://www.ejournals.eu/pliki/art/13433/

  Nacewska-Twardowska A., Atlas polskiego handlu wartością dodaną. Eksport., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Nacewska-Twardowska_Atlas_-1-1.pdf.

  Nacewska-Twardowska A., Rola statystyk dublińskich w polityce migracyjnej Unii Europejskiej, [w:] Żelichowski R. (red.), Droga usłana drutami, ISP PAN, Warszawa 2018, s. 135-149.

  Nacewska-Twardowska A., Zmiany udziału wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Nr 17 (32) 2, 2017, https://js.wne.sggw.pl/index.php/prs/article/download/356/152

  Nacewska-Twardowska A., Partycypacja Polski w globalnych łańcuchach wartości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 498, 2017, s. 222-231,https://dbc.wroc.pl/Content/50769/PDF/Nacewska-Twardowska_Partycypacja_Polski_w_Globalnych_Lancuchach_Wartosci_2017.pdf

  Nacewska-Twardowska A., Prognoza zmian w eksporcie państw członkowskich Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w kontekście TTIP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 466, 2017, s. 167-177, http://www.dbc.wroc.pl/publication/40989

  Nacewska-Twardowska A., Porównanie zmian zachodzących w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku, International Business and Global Economy, Nr 35, 2016, s. 94-105, http://www.ejournals.eu/pliki/art/7881/

  Nacewska-Twardowska A., Zasady funkcjonowania euroregionów i ich ewolucja, [w:] Żelichowski R. (red.), Współpraca transgraniczna. Euroregiony, ISP PAN, Warszawa 2016, s. 71-83.

  Nacewska-Twardowska A., Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 402, 2015, s. 220-230, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=297070

  Nacewska-Twardowska A., Bilateralne rozwiązania handlowe stosowane przez unię europejską a wymiana towarowa Polski, Studia Ekonomiczne, Nr 228, 2015, s. 76-91, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2ed9d8b4-2263-4f6b-8806-1af09eb73a23/c/06_31.pdf

  Nacewska-Twardowska A., Zmiany w handlu zewnętrznym nowych państw członkowskich, [w:] Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich., Poznań 2015, s. 163-175, https://www.academia.edu/11709474/Unia_Europejska_10_lat_po_największym_rozszerzeniu._Perspektywa_nowych_państw_członkowskich._The_European_Union_10_years_after_its_biggest_enlargement._A_new_Member_States_perspective

  Nacewska-Twardowska A., Twardowski Ł., Zmiany we wspieraniu rozwoju krajów i terytoriów zamorskich Unii Europejskiej, [w:] Żelichowski R. (red.), Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast?, ISP PAN, Warszawa 2014, s. 186-202.

  Nacewska-Twardowska A., Rozwój stosunków bilateralnych w handlu międzynarodowym a Polska, [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 395-405.

  Nacewska-Twardowska A., Twardowski Ł., Polityka Lichtensteinu wobec Unii Europejskiej, [w:] Żelichowski R. (red.), Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska, ISP PAN, Warszawa 2011, s. 193-205.

  Zainteresowania naukowe
  • żeglarstwo,
  • nurkowanie,
  • czytanie/książki.
  Stanowiska