Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Maria Brzoza
Główny adres email
Andrzej.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

pokój 4,53

Zainteresowania naukowe

brak-

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Romańskiego

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym. Liczba godzin dydaktycznych do realizacji powinna być w pełni wykonana.

  W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

  Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygodniu (dotyczy również okresu sesji egzaminacyjnych).

  Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w jednostce organizacyjnej i udział w publikowaniu ich wyników.

  Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej, w tym:

  a)praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych - na podstawie odrębnych powołań;

  b)uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.;

  c)współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,

  d)wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych.

  Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

  Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora.

  Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

  Przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej, również w formie elektronicznej).

  Przestrzeganie obowiązujących w Uczelni przepisów w zakresie BHP oraz ppoż.

  Przestrzeganie tajemnicy służbowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

  Zachowanie tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych pracowników i studentów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (również po rozwiązaniu stosunku pracy).

  Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela