Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jakub Dąb
Główny adres email
Jakub.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem socjologiem, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem naukowo-dydaktyczny zatrudnionym w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ. Specjalizuję się w komputerowej analizie danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i socjologii sportu. Prowadzę badania poświęcone aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagających. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych. Uczestniczyłem w kilku grantach i projektach badawczo-naukowych (jako kierownik, wykonawca oraz ekspert) poświęconych problematyce niepełnosprawności, sportu, metod badań jakościowych. Jestem redaktorem prowadzący Przeglądu Socjologii Jakościowej, a także przewodniczącym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Za swoją działalność naukowo-badawczą uzyskałem kilkukrotnie nagrody oraz wyróżnienia.

Więcej informacji o mnie i mojej działalności na stronach:

Strona prywatna - Jakub Niedbalski

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

caqdas.pl - strona poświęcona oprogramowaniu wspomagającemu analizę danych jakościowych

Czasopismo naukowe - Przegląd Socjologii Jakościowej

Osiągnięcia naukowe

Granty oraz stypendia:


(2008) Grant na realizację badań własnych pt. "Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej. Studium przypadku." - projekt zespołowy (nr 505/589)
(2009) Udział w projekcie nt. „Pracuj u siebie!”; Projekt realizowany z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Miasta Sieradza. Termin realizacji 2009 - 2010. Charakter udziału: wykonawca badań ewaluacyjnych.
(2009-2012) Grant uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. - wykonawca, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania (Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki) - projekt zespołowy (nr 928/B/H03/2009/36)
(2009) Grant na realizację badań własnych pt. "Metodologiczne, epistemologiczne i etyczne aspekty badań prowadzonych w środowiskach dewiacyjnych." - projekt zespołowy (nr 505/589)
(2010) Stypendium doktorskie przyznane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ze środków MNiSW.
(2010) Grant na realizację badań własnych pt."Mechanizmy konstruowania i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie." - projekt indywidualny (nr 505/564)
(2011) Grant na kontynuację tematu naukowo-badawczego pt." Mechanizmy konstruowania i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie."
otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny (nr 545/187)
(2012) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt."Charakterystyka sytuacji życiowej człowieka niepełnosprawnego intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej - problematyka konstruowania i podtrzymywania ładu interakcji." otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny (545/639)
(2014) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt."Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna. " otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny (545/1345)
(2015) Projekt naukowo-badawczy pt. Analiza standardów etycznych w sektorze bankowym, realizowany przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Kierownik projektu: Prof. Iwona Czechowska. Udział w projekcie: konsultant ds. metodologii badań jakościowych.
(2015) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt."Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna. Część 2 " otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny (nr B1511200000856.02).
(2015-2017) SONATA 9, temat projektu: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości. Kierownik projektu (nr 2015/17/D/HS6/00184).
(2016) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Charakterystyka psychospołecznych mechanizmów (auto)identyfikacji osoby niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport wyczynowy" otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny (nr B1611200001264.02).
(2016-2019) Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 890/STYP/11/2016).
(2017) "Organizacja VIII Międzynarodowej Konferencji The European Society for the Study of Symbolic Interaction pt. "Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry"", 603/P-DUN/2017; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; realizacja od 2017-04-01 do 2017-12-31, funkcja w projekcie: wykonawca
(2019-2020) Grant otrzymany w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (czasopismo "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Udział w grancie: główny koordynator (nr umowy 315/WCN/2019/1).
(2018-2020) Projekt naukowo-badawczy pt. “Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science” finansowanego przez Komisję Europejską – Horyzont 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)”, zgodnie z umową SwafS-19-2018-2019/H2020-SwafS-2018-2020 nr 824537. Udział w projekcie: ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.
(2019-2022) Projekt naukowo-badawczy pt. „Polityki prowadzenia niezależnego życia w Polsce i Norwegii na przykładzie polityki aktywizacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych" w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Koordynatorki projektu: dr hab. Ewa Giermanowska ISNS i dr hab. Mariola Racław ISNS. Udział w projekcie: ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.


Nagrody i wyróżnienia:

(2018) Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę "Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości", Wydawnictwo UŁ, Łódź.
(2016) Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę "Living and Working in a Social Welfare Home in Poland A Sociological Study on the Interaction of Personnel with Mentally Handicapped Charges", Wydawnictwo UJ-UŁ, Kraków-Łódź
(2015) Nagroda indywidualna Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ za książkę "Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu i upośledzonych umysłowo mieszkańców", Wydawnictwo UŁ, Łódź
(2015) Nagroda zbiorowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę, Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
(2014) Nagroda im. St. Ossowskiego za książkę pt. "Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu i upośledzonych umysłowo mieszkańców", Wydawnictwo UŁ, Łódź
(2013) Nagroda główna w X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI organizowanym przez PFRON, za pracę doktorską "Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie".
(2012) Nagroda III stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę doktorską pt. "Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie".
(2005) Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską pt. "Analiza kultury organizacyjnej domu pomocy społecznej. Problem autonomii i samostanowienia mieszkańców".

Zainteresowania naukowe

Moje główne zainteresowania badawcze to: metody badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia organizacji, polityka społeczna, socjologia niepełnosprawności, socjologia sportu, wykorzystanie nowych technologii i komputerowego wspomagania w analizie danych jakościowych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

  Działalność naukowa

  • Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej:
   • Badania naukowe
   • Prace rozwojowe
   • Upowszechnianie wyników działalności naukowej w postaci publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych
  • Pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych

  Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • Uczestniczenie w kształceniu doktorantów
  • Prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich
  • Organizacja zaliczeń i egzaminów

  Działalność organizacyjna

  • Realizacja prac organizacyjnych i administracyjnych wynikających z zajmowanego stanowiska

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela