Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2004 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę” uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych i zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ. W 2019 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Działalność dydaktyczną prowadzę nieprzerwanie od 2001 r. Moja aktywność dydaktyczna obejmuje m.in.wykłady, ćwiczenia, seminaria, proseminaria i konwersatoria z zakresu prawa pracy, jestem też wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych oraz opiekunem wydziałowego Biura Karier. Pełniłam również przez wiele lat funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim sfery indywidualnego prawa pracy - w tym problematyki wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych, problematyki wypalenia zawodowego. Byłam również autorką ekspertyz dla Komisji Europejskiej dotyczących zgodności polskiego prawa pracy z prawem UE w zakresie regulacji dotyczącej obowiązku informacyjnego pracodawcy oraz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Stosunków Pracy

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych

  2. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych

  3. Prowadzenie oraz recenzowanie prac dyplomowych

  4. Opracowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć

  5. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników

  6. Organizacja i uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  7. Praca w organach kolegialnych uczelni oraz komisjach wydziałowych

  8. Pełnienie funkcji opiekuna Biura Karier na WPiA UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela