Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Brzoza
Główny adres email
Krzysztof.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Kierownik działu Dział Inwestycji i Remontów

  1.Opracowywanie projektu planu rocznego remontu i inwestycji obiektów dydaktycznych i studenckich w zakresie rzeczowym i finansowym na podstawie wykonanych przeglądów technicznych;

  2.Kontrola realizacji prac z planu remontów i inwestycji pod względem rzeczowym, technicznym i finansowym;

  3.Dokonywanie okresowych kontroli technicznych budynków raz w roku, a w przypadku budynków wielopowierzchniowych dwa razy do roku - sprawdzeniu podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe działanie atmosferyczne oraz przyjmowanie zgłoszenia robót koniecznych do wykonania w kolejnym roku;

  4.Dokonywanie okresowych kontroli technicznych budynku raz na 5 lat - sprawdzeniu podlega stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego oraz estetyki budynku i otoczenia;

  5.Przygotowywanie zakresu prac do przetargu/zapytań, weryfikacja i podpisanie umowy na wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

  6.Przygotowywanie zapytań, weryfikacja oraz uzgodnienie cen i zakresu prac na wykonanie prac konserwacyjnych dachów w obiektach uczelni na poszczególne lata;

  7.Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na prace projektowe i wykonawcze (zakresy robót, kosztorysy inwestorskie, SIWZ);

  8.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych pod względem zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami wiedzy technicznej;

  9.Uczestnictwo w odbiorach technicznych poszczególnych elementów i robót oraz całych zadań remontowych i inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami, wraz z rozliczeniem finansowym;

  10.Gromadzenie dokumentacji technicznej nadzorowanych obiektów i dokumentacji powykonawczej;

  11.Zgłaszanie prac po zakończeniu realizacji do Sanepidu, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego;

  12.Nadzór nad usuwaniem awarii i pracami konserwacyjnymi;

  13.Współpraca z inspektorami branżowymi i użytkownikami budynków w celu zapewnienia właściwego stanu nadzorowanych obiektów;

  14.Składanie wniosków do instytucji mogących przyznać dotację do prowadzenia prac, np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFRON, MNiSW, MKiDN, Urząd Marszałkowski, oraz jego prowadzenie po uzyskaniu dofinasowania, rozliczenie oraz monitorowanie i sprawozdawczość w okresie trwałości projektu;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela