Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Topola
Główny adres email
Łukasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Członek Założyciel oraz Członek Rady Polskiej Sieci Morfologii Urbanistycznej ISUF POLAND
 • 2019 - Członek Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
 • 2018 - promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej dr Łukasza Węgrzyna
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geographica Socio-Oeconomica
 • 2012 - 2013 – Podyplomowe Studium Geoinformacji: Geograficzne Systemy Informatyczne w Praktyce, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych
 • od 2012 od 2002 – stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ
 • 2012 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 10-11.2011 – Staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni analiz przyrodniczo-kulturowych
 • 2011 - Szkolenie z audytu i inwentaryzacji budynków pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 2010/2011 - szkolenie Przedsiębiorczy Naukowiec,
 • 2008 - Potencjał i walory turystyczne rejonu leningradzkiego, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny w Sankt Petersburgu, Rosja
 • 2007 - 2011 – studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 2007 - magister geografii turyzmu i hotelarstwa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych


Staże, wyjazdy naukowe i dydaktyczne


 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytutcie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Czechy (Uniwersytet Karola, Wydział Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego, Centrum Badawcze Geografii Kulturowej i Historycznej),
 • 2018 - Słowacja (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Nauk Przyrodniczych)
 • 2018 - Węgry (Uniwersytet w Pecs, Instytut Geografii, Wydział Geografii Politycznej, Studia Regionalne i Rozwojowe)
 • 2018 - Estonia (Uniwersytet w Tartu, Instytut Ekologii i Nauk o Ziemi)
 • 10-11.2011 – staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni Analiz Przyrodniczo - Kulturowych
 • 2009 - Rosja, Sankt Petersburg (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny - RSHU), "Dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne Petersburga i obwodu SP" - kierownik zespołu polskiego
Osiągnięcia naukowe

Wybrane osiągnięcia naukowe:

Publikacje:


1) Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R. 2021. Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, “European Planning Studies”, 29:3, 511-535.

2) Figlus T., Musiaka Ł., 2020, Analysis of morphological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based method, “Environmental & Socio-economic Studies”, 8 (4), s. 57-72.

3) Chylińska D., Musiaka Ł., 2020, Military museums in Poland - between the past and the future, Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020 (3): 5-39.

4) Musiaka Ł., 2019, Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców/Spatial transformations of selected Mazurian cities in the years 1945-1989, in light of qualitative research of their inhabitants, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego/Dissertations of Cultural Landscape Commission No. 42 (2), 125-146.

5) Musiaka Ł., 2019, Medieval cultural heritage of Pomeranian towns. Problem or potential?, Zarządzanie Publiczne 3 (47) 2019, s. 247–269.

6) Musiaka Ł., Stasiak E., 2019, Polish military bunkers on the Warta and Widawka line. Forgotten heritage/ Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki. Zapomniane dziedzictwo, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, nr 57, s. 84-95.

7) Musiaka Ł., 2017, Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 6, s. 71-105.

8) Musiaka Ł., 2017, The Role of Tourism in the Medieval Urban Landscape Use and Management in the Towns of Northern Poland, s. 97-115, [in:] Kusek R, Purchla J. (eds.), Heritage and the City 3, Kraków.

9) Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski, Turyzm, z. 23/2, 49-57.

10) Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 201.


Granty naukowe, projekty:


•2019-2021 - Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej, Narodowe Centrum Nauki 2019/03/X/HS4/00766 MINIATURA – główny wykonawca

•2016 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja badań - MNiSW 21893/E-345/M/2016 - główny wykonawca

•2015 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja prac - MNiSW 21893/E-345/M/2015 - główny wykonawca

•2015 - Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2 POKL.05.02.02-00-001/12 - współwykonawca

•2014 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Zagadnienia wstępne - MNiSW 21893/E-345/M/2014 - główny wykonawca

•2013 - Wybrane aspekty wykorzystania militarnego dziedzictwa kulturowego zakonu krzyżackiego w Polsce - MNiSW 21893/E-345/M/2013 - główny wykonawca

•2012 - „Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - współwykonawca

•2011 - projekt badawczy w ramach programu „Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów”, tematyka badawcza: „Aktualny stan i możliwości przystosowania wybranych obiektów zabytkowych województwa łódzkiego do potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych” - główny wykonawca

•2009-2010 - „Wzmocnienia Roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” - współwykonawca


Nagrody i wyróżnienia:


•2019 - grant NCN w konkursie „Miniatura 3” na realizację tematu Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej na podstawie decyzji: Dec-2019/03/X/HS4/00766

•2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Ł.

•2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,

•2018 - I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,

•2014 – Nagroda III stopnia J.M. Rektora za książkę Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

•2013 – Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, Lublin 24-26 czerwca 2013 r.,

•2012 – Nagroda III stopnia Dziekana i Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego za pracę doktorską,

•2011 – „Trzynaste stypendium” za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w ramach projektu Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów,

•2008 - 2011 – stypendium motywacyjne/doktoranckie,

•2005 – List Gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce,

•2003–2007 – stypendium motywacyjne UŁ,

•2000 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Zainteresowania naukowe
 • geografia miast,
 • morfologia osadnictwa,
 • geografia historyczna,
 • geografia turyzmu,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • architektura militarna.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela