Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Brzoza
Główny adres email
Karolina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki "Obrazy młodzieży w dyskursie prasowym. Młodzi ludzie o sobie i rzeczywistości społecznej". Jestem również redaktorką tematyczną czasopisma naukowego "Władza Sądzenia".

Pracowałam w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim. W obszarze badań społecznych współpracowałam z Biurem Badań Społecznych Questionmark, instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi (m.in. Łódzki Dom Kultury, MCSW "Elektrownia", Instytut Badań Edukacyjnych, Coffey International Development, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, FRSE).

Stopinie i tytuły zawodowe:

2012 - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

2005 - magister

Edukacja:

2005 – 2012: studia doktoranckie w zakresie socjologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności

2000 – 2005: studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, specializacja - sociologia stosunków politycznych

1996 - 2000: XXXIV LO w Łodzi

Osiągnięcia naukowe

Publikacje:

 • Łaska-Formejster A., Messyasz K., (2020), Youtuberzy kreujący styl życia i zdrowia młodzieży. Nowe media jako narzędzie indywidualizacji odpowiedzialności za zdrowie, [w:] Piotr Siuda, Magdalena Pluta (red.), „Internet, zdrowie i choroba - powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne”, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ss. 69-98, ISBN 978-83-8018-327-8.
 • Czernecka J., Messyasz K., (2019) (red.), Płeć kulturowa w świetle wybranych problemów społecznych, „Władza Sądzenia” nr 17/2016, ss. 1-124, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2017), Recenzja książki „Polska klasa kreatywna”, Katarzyna Wojnar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, „Humanizacja Pracy” nr 1/2017, ss. 125-130, ISSN: 1643 – 7446.
 • Messyasz K., (2016), Tożsamość i postawy polityczne studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego, „Folia Sociologica” 59/2016, red. M. Kotras „Polityka, różnica, podział”, ss. 81-102, ISSN: 0208-600X.
 • Messyasz K., Czech F., (red.), (2016), Krytyczni obywatele wobec demokracji w Polsce, „Władza Sądzenia” nr 10/2016, ss. 1-179, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2016), Klasa kreatywna a polskie miasta. Recenzja książki Polska klasa kreatywna Katarzyna Wojnar Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, „Władza Sądzenia” nr 10/2016, ss. 167-179, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2015), Postawy polityczne młodzieży polskiej w świetle badań empirycznych, [w:] Messyasz Karolina (red.), (2015), Współczesna młodzież. Współczesność młodzieży, „Władza Sądzenia” nr 7, ss. 57-79, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K. (red.), (2015), Współczesna młodzież. Współczesność młodzieży, „Władza Sądzenia” nr 7, ss. 1-188, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2014), Między klasą kreatywną a prekariatem. Młodzi ludzie w kontekście pracy, „Humanizacja Pracy” nr 2, ss. 107-122, ISSN: 1643-7446.
 • Messyasz K., (2014), Recenzja książki Witolda Września "Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, "Folia Sociologica" 48/2014, ss.197-202, ISSN: 0208-600X.
 • Messyasz K., (2014), Dyskurs modernizacyjny a świat przeżywany młodych pracowników nauki. Analiza form i treści aktywności w dyskursie publicznym, "Rocznik Lubuski" 40/2014, ss. 237-258, ISSN: 0485-3083.
 • Messyasz K., (2014), Między wspólnotą położenia a jednością pokoleniową, "Władza sądzenia" 3/2014, ss. 79-97, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2014), O subkulturach z różnych perspektyw - recenzja, "Władza sądzenia" 3/2014, ss. 133-145, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2013), Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 305, ISBN: 978-83-7525-781-6.
 • Messyasz K., (2013), Discourse of Modernization Towards Young Generations after 1989. Assumptions and Implications for the Construction of Identity, [w:] Tadeusz Buksiński (red.), Identities and Modernizations, Peter Lang Edition, ss. 73-86, ISBN: 978-3-631-64497-3.
 • Messyasz K., Kubala K., Kotras M., (2013), O modelu kształtowania kadr. Jeszcze jeden przyczynek do kryzysu uniwersytetu, Liberte.pl.
 • Messyasz K., (2013), Władza i przeciwwładza a nowe media. Dyskurs polityczny i jego aktorzy, [w:] Kubala K., Messyasz K. (red)., Polityka, ekonomia, ideologia. Socjologia polityki wobec współczesnych problemów władzy, Folia Sociologica nr 46, ss. 41-62, ISSN: 0208-600X.
 • Kubala K., Messyasz K. (red)., (2013), Polityka, ekonomia, ideologia. Socjologia polityki wobec współczesnych problemów władzy, Folia Sociologica nr 46, ss. ss: 135, ISSN: 0208-600X.
 • Messyasz K., (2013), Dyskurs medialny i polityka wobec młodzieży a jej społeczne reprezentacje, „Politeja” nr 3/2013, ss. 423-438, ISSN: 1733-6716.
 • Messyasz K., (2012), Od świadomości aksjologicznej do świadomości pragmatycznej. Przemiany systemu wartości w dyskursywnych rekonstrukcjach młodych generacji III RP, Folia Sociologica nr 40, ss. 207-230, ISSN: 0208-600X.
 • Messyasz K., (2012), Rola i znaczenie polityki w świecie młodych ludzi. Perspektywa transformacyjna, "Władza sądzenia" nr 1, ss. 109-136, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K., (2012), Państwo - przez historię ku współczesności. Recenzja książki G. Poggiego Państwo. Jego natura, rozwój i perspektywy, "Władza sądzenia" nr 1, ss. 185-191, ISSN: 2300-1690.
 • Messyasz K. (2011), Wyniki badania byłych bezrobotnych – klientów powiatowych urzędów pracy, osób bezrobotnych/poszukujących pracy – klientów powiatowych urzędów pracy, klientów instytucji pomocy społecznej: ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie [w:] Ewaluacja wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie Publicznych Służb Zatrudnienia oraz wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Messyasz K., Wołyniak K., (2010), Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Raport końcowy, MOPS w Płocku, Płock, ss. 113, ISBN: …
 • Messyasz K. (2010), Wyniki badania beneficjentów projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście Działania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, [w:] Analiza wpływu interwencji z europejskiego funduszu społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim – raport z badań, Warszawa.
 • Messyasz K., (2009), Obrazy młodzieży w dyskursie prasowym, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Wartości i postawy młodzieży polskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss: 319-336, ISBN: 978-83-7525-246-0.
 • Messyasz K., (2009), Praktyki uwewnętrzniania, naturalizacji i uniwersalizacji wartości w dyskursach narodowych o Europie i Unii Europejskiej, [w:] D. Gizicka (red.), Społeczne dylematy Europy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ss: 141-158, ISBN: 978-83-7611-171-1.
 • Messyasz K., (2009), Młodzież w dyskursie publicystycznym – pełnoprawni uczestnicy czy enklawa społeczna? Referencje rzeczywistości na przykładzie programu „Młodzież kontra, czyli pod ostrzałem”, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego - kontynuacje, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss: 257-275, ISBN: 978-83-7241-751-0.
 • Messyasz K., (2008), Popkulturowa ewangelizacja. Fundamentalne wartości i współczesne sposoby ich ekspresji, [w:] J. Baniak (red.), Moralność współczesnego społeczeństwa polskiego. Założenia i rzeczywistość, Wyd. UAM, Poznań, ss: 289-306, ISBN: 978-83-60598-09-2.
 • Messyasz K., (2008), Uczestnictwo kobiet w sferze publicznej a ich udział w rynku dóbr konsumpcyjnych. Czy polityka jest nadal sferą władzy realnej? [w:] I. Desperak (red.), Homofonia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw, Wyd. Omega-Praksis, Pabianice, ss: 129-137, ISBN: 978-83-86370-57-3.
 • Messyasz K., (2007), Hip-hop – awangardowy głos pokolenia, czyli czego raperzy nie wybaczą rządzącym, [w:] A.M. Zarychta, Ł. Donaj (red.), Media a polityka, Wyd. WSSM, Łódź, ss. 643-655, ISBN: 978-83-60902-44-8.
 • Messyasz K., (2005), recenzja: J. Marciniak, Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać lobbing i inne formy dyskryminacji, Humanizacja Pracy, nr 1-2, ss. 80-84, ISSN: 1643-7446.

Wybrane granty i projekty:

2021:

Badanie realizowane przez FRSE pt. "Erasmus w pandemii". Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego, opracowanie scenariusza IDI, przeprowadzenie IDI, współopracowanie raportu.

2019:

 • Badanie realizowane przez BBS Question Mark na zlecenie MKiDN pt. Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego. Charakter uczestnictwa: opracowanie desk researchu pt. Wsparcie instytucjonalne dla rynku muzycznego w Polsce.
 • Badanie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Analiza treści wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych i rzemieślniczych do ZSK.

2017:

 • Badanie realizowane przez BBS Question Mark na zlecenie Łódź Design Festival pt. Zaprojektowane w Polsce. Analiza potencjału ekonomicznego polskiego rynku wzornictwa. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego – desk research, opracowanie narzędzi badawczych, prowadzenie IDI.
 • Badanie realizowane przez BBS Question Mark na zlecenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pt. Branża modowa – znaczenie gospodarcze, analiza czynników sukcesu i dalszych możliwości rozwoju. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego – desk research, opracowanie narzędzi badawczych.
 • Warsztaty edukacyjne realizowane przez BBS Question Mark na zlecenie Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. Teens love design. Charakter uczestnictwa: opracowanie scenariusza warsztatu i współprowadzenie.

2016:

 • Grant MKiDN realizowany przez BBS Question Mark na zlecenie Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury pt. Grupy rekonstrukcji historycznych działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego – opracowanie narzędzi badawczych, prowadzenie IDI oraz PAPI, raport.
 • Grant MKiDN realizowany przez ŁDK pt. Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r.ż. z terenu woj. łódzkiego. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego – opracowanie narzędzi badawczych, przygotowanie raportu.
 • Grant MKiDN realizowany przez MCSW „Elektrownia” w Radomiu pt. Kultura jako część nowej polityki regionalnej. Analiza i ewaluacja Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” jako nowego regionalnego centrum sztuki. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego, prowadzenie FGI, opracowanie narzędzi badawczych, raport.
 • Grant MKiDN realizowany przez UŁ pt. Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. Charakter uczestnictwa: członek zespołu badawczego – przygotowanie narzędzi, przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych, prowadzenie IDI, prowadzenie obserwacji uczestniczącej, analiza danych.

2015:

 • Grant MKiDN realizowany przez BBS Questionmark pt. Kondycja sztuk wizualnych. Percepcja i społeczny obieg sztuki współczesnej w Polsce. Charakter uczestnictwa: wykonawca, członek zespołu badawczego.
 • Grant indywidualny UŁ dla młodych naukowców na realizację projektu pt. Strefy kreatywne jako część nowej polityki miejskiej. Case study „OFF Piotrkowska”
  w aspekcie indywidualnych i instytucjonalnych strategii kształtowania karier, tożsamości, stylów życia i marki miasta
  .

2014-2015:

 • „Obserwatorium Polityczne” – grant restrukturyzacyjny MNiSW. Charakter uczestnictwa: koordynator.

2014:

 • Grant MKiDN realizowany przez Łódzki Dom Kultury pt. Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury. Charakter uczestnictwa: wykonawca, członek zespołu badawczego – opracowanie narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych, raport.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się obecnie w obszarze socjologii młodzieży, subkultur młodzieżowych, socjologii polityki, kultury miejskiej, idei kreatywności i mody.

Prowadzę, między innymi, zajęcia z takich przedmiotów jak: Fenomen młodzieży i kultury młodzieżowej, Socjologia dzieciństwa i młodzieży, Wyzwania i problemy młodych dorosłych w ujęciu międzynarodowym, Seminarium licencjackie, Public Relations, Sociology of Politics.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Zajmuję się badaniem młodzieży i młodych dorosłych, w tym kultury młodzieżowej oraz postaw politycznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela