Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Arkadiusz Maria Dąb
Główny adres email
Arkadiusz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1994). Praca magisterska: Konstrukcja i znaczenie przestrzeni przedstawionej w powieściach Franza Kafki. Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1999 roku na podstawie rozprawy Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W 2010 roku uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. W 2019 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 2005-2010 redaktor naczelny rocznika „Literaturoznawstwo. Historia – teoria – metodologia – krytyka”.

Członek rady naukowej czasopism: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Fraza” i „Narracje o Zagładzie” oraz serii Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego „Projekt: Egzystencja i Literatura”.

Od 2002 roku stały współpracownik miesięcznika „Nowe Książki”.

Członek Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Przewodniczący komisji doktorskiej z zakresu literaturoznawstwa polskiego, powoływanej przez Komisję UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Członek Odwoławczej Komisji Oceniającej UŁ.

Członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ.

Członek Komisji do spraw Nagród na Wydziale Filologicznym UŁ.

Osiągnięcia naukowe

KSIĄŻKI AUTORSKIE

 1. Polish Literature and Genocide. Routledge, New York–London 2022, 267 s.
 2. Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, 413, [1] s.
 3. Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 505 s.
 4. Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci. Adam Marszałek, Toruń 2014, 301 s.
 5. Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009, 455, [1] s.
 6. Seweryna Szmaglewska (1916-1992). Bibliografia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007, 82 s.
 7. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm – dyskursywność – paraboliczność. Universitas, Kraków 2000, 268, [2] s.


REDAKCJA KSIĄŻEK I CZASOPISM NAUKOWYCH

 1. „Narracje o Zagładzie”, nr 6 (2020): Zagłada wobec innych ludobójstw. Red. Anita Jarzyna, Arkadiusz Morawiec, Marta Tomczok, 457 s.
 2. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 1: Lager, łagier, obóz – zapis. Lektury. Pod red. Arkadiusza Morawca, 178, [2] s.
 3. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4: Lager, łagier, obóz – zapis. Obszary. Pod red. Arkadiusza Morawca, 233, [1] s.
 4. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 8: The Literature in/after Concentration and Death Camps. Pod red. Arkadiusza Morawca, 241 s.
 5. „Literaturoznawstwo”, nr 4 (2010). Red. Arkadiusz Morawiec przy współudz. Przemysława Dakowicza, 217, [3] s.
 6. „Literaturoznawstwo”, nr 3 (2009). Red. Arkadiusz Morawiec, 265, [3] s.
 7. Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. Pod red. Arkadiusza Morawca, Renaty Jagodzińskiej i Anny Klepaczko. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006, 391 s.
 8. Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej. Pod red. Arkadiusza Morawca i Barbary Wolskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2005, 248 s.
 9. Język, literatura, dydaktyka. T. 2. Red. Renata Jagodzińska i Arkadiusz Morawiec. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2003, 295 s.
 10. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2003, seria 1: „Nauki Filologiczne”, z. 2: „Literaturoznawstwo”. Red. Renata Jagodzińska, Arkadiusz Morawiec, 178, [2] s.
 11. Idee, słowa, obrazy. [T.] 2. Red. Arkadiusz Morawiec [i in.]. Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 1993, 51 s.
Zainteresowania naukowe

Związki literatury z historią, polityką i ideologią; pisarstwo dotyczące totalitaryzmu i ludobójstwa (w tym literatura obozowa i literatura Holokaustu); zapisy doświadczeń granicznych; literatura jako medium pamięci; relacja między literaturą a dokumentem; najnowsza polska poezja i proza; krytyka literacka.

Stanowiska
 • Profesor Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela