Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Barbara Maria Topola
Główny adres email
Barbara.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego związana jestem od 2003 roku, kiedy to obroniłam swoja pracę magisterską i rozpoczęłam studia doktoranckie. Od 01.10. 2008 roku zatrudniona zostałam na stanowisku asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w 2009 roku na stanowisku adiunkta.

Osiągnięcia naukowe

W swoim dorobku naukowym posiadam publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu krajowym i z listy filadelfijskiej, a także szereg doniesień z krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Jestem współautorem patentu nr 234513 oraz zgłoszeń patentowych P.410037 i P.421618. Biorę udział w grantach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, WFOŚiGW, UE - RPO WŁ, Fundusze norweskie i EOG). Ponadto aktywnie uczestniczę w organizacji konferencji odbywających się na Wydziale Chemii UŁ. Aktywnie nawiązuję współpracę naukową z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Odbyłam staże zagraniczne w ramach międzynarodowego programu wymiany CEEPUS.Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii środowiska, monitoringu środowiska, toksykologii, technik separacyjnych - w szczególności chromatografii, technik przygotowywania próbek do analizy. Zajmuję się także badaniami nad uzdatnianiem odpadów przemysłu chemicznego, szczególnie tzw. fosfogipsów oraz popiołów lotnych, a także tworzyw biodegradowalnych, przygotowanych na bazie naturalnych i syntetycznych polimerów ulegających degradacji, które mogą być alternatywą dla tradycyjnych tworzyw sztucznych.

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Zagrożeń Środowiska

  • Adiunkt w Pracowni Zagrożeń Środowiska w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
  • Członek Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
  • Członek Komisji ds. wypoczynku dzieci i młodzieży

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu chemii ogólnej i analitycznej, chemii środowiska, toksykologii oraz chromatografii. Różnorodna jest forma tych zajęć: wykład, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne. Od kilku lat kieruję realizacją lub sprawuję opiekę nad realizacją prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Chemii UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela