Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Urszula Maria Topola
Główny adres email
Urszula.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję w Katedrze Logistyki i Innowacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność Biologia Środowiskowa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Stopnie doktora (2007 r.) i doktora habilitowanego (2018 r.) uzyskałam w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

W badaniach naukowych wykorzystuję interdyscyplinarne podejście do analizy zagadnień ekonomicznych i środowiskowych.

Prowadzę badania naukowe w zakresie teoriopoznawczych i aplikacyjnych aspektów rozwoju mobilności, transportu i logistyki. Szczególne miejsce zajmują badania procesów logistycznych i transportowych dotyczące strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju, zmiany klimatu, paliw alternatywnych i nowych technologii napędu, zasoooszczędnego gospodarowania w łańcuchach dostaw obiegu zamkniętego.

Osiągnięcia naukowe

Uczestniczyłam w kilkunastu projektach badawczych dotyczących tematyki rozwoju zrównoważonego, transportu i logistyki.

Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Do ważniejszych z nich zaliczam:

 • U. Motowidlak, Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 134 s.
 • A. Bukowska-Piestrzyńska, J. Doński-Lesiuk, T.A. Karkowski, U. Motowidlak, Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 132 s.
 • U. Motowidlak, M. Kujawa, Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako komponent globalnego łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, 119 s.
 • U. Motowidlak, Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 396 s.
 • U. Motowidlak, T. Motowidlak, Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 136 s.

Otrzymałam indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2008 r.), stopnia trzeciego, za monografię Ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2007.

Dwukrotnie otrzymałam List Gratulacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, za trafny dobór tematu i wysoką wartość merytoryczną pracy dyplomowej w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - 2014 (1 miejsce) i 2017 (3 miejsce).

Zainteresowania naukowe

Zakres moich zainteresowań badawczych dotyczy ekonomicznych, ekologicznych i technologicznych aspektów rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych.

Zajmuję się problematyką zrównoważonej logistyki i mobilności, aspektami implementacji i kreowania polityki transportowej.

Koncentruję się na badaniu współczesnych wyzwań stojących przed transportem samochodowym i multimodalnym w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian technologicznych.

Analizuję wpływ współczesnych trendów na rozwój nowych modeli biznesowych w logistyce i transporcie w kontekście wdrażania zasad konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Logistyki i Innowacji

  Pracownik badawczo-dydaktyczny, realizujący zadania w trzech obszarach.

  1. Prowadzenie badań naukowych

  Zakres moich zainteresowań naukowych dotyczy teoriopoznawczych i aplikacyjnych aspektów zrównoważonego rozwoju mobilności, transportu i logistyki oraz strategii zielonych łańcuchów dostaw. Koncentruję się na badaniu potrzeb energetycznych transportu, integracji polityki, klimatycznej, energetycznej i transportowej w kontekście rozwoju niskoemisyjnej i nowoczesnej mobilności/transportu oraz zielonej logistyki w gospodarce cyrkularnej.

  2. Realizacja zajęć dydaktycznych

  Prowadzę zajęcia z Infrastruktury logistycznej, Usług logistycznych, Logistyki produkcji, Ekologicznych aspektów procesów gospodarczych, Współczesnych wyzwań wobec transportu oraz Wpływu globalnych trendów rozwojowych na funkcjonowanie procesów logistycznych. Prowadzę seminaria magisterskie i seminarium doktorskie.

  3. Działalność organizacyjna

  Moje aktywności organizacyjne wynikają m.in. z: pełnienia funkcji opiekuna specjalności Logistyka transgraniczna, członkostwa w radzie konsultacyjnej kierunku Logistyka i Logistyka w Gospodarce, zaangażowania w ramach wydziałowego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju EkoEksoc, koordynowania współpracy z Technikum nr 3 w Łodzi w ramach "Szkoły Patronackiej", członkostwa w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus”, Prezydium PAN.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela