Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Klon
Główny adres email
Marcin.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta. W ramach swoich obowiązków pełniłem rolę kierownika jak i uczestnika w międzynarodowych projektach poświęconych gerontologii edukacyjnej. Jestem członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogiczne, członkiem założycielem Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Przygotowałem wiele opracowań z dziedziny andragogiki i gerontologii społecznej w których się specjalizuję. Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teoretyczno-metodologicznych podstaw gerontologii społecznej, teorii uczenia się osób dorosłych, aktywności osób starszych oraz metodologii badań społecznych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  Obowiązki naukowe

  • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
  • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
  • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej,
  • w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
  • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Obowiązki dydaktyczne

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia
  • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
  • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
  • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,
  • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
  • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
  • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej,
  • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Obowiązki organizacyjne i inne w UŁ i poza UŁ

  • udział w organizowaniu konferencji i sympozjów,
  • udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych,
  • organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń
  • i samodoskonaleniu,
  • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Biblioteka Gerontologii Społecznej Exlibris.
  • kierownik projektu Lives in changing - a multicultural approach of initial expectations (the before), learning process (the during) and the final outcomes (the after),
  • kierownik międzyuczelnianego projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich funkcje w świetle biograficznych narracji,
  • koordynator zespołu ds. przekładu na język angielski suplementu do dyplomu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego dla kierunku pedagogika,
  • administrator strony internetowej Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej (2006 – nadal),
  • współpraca z grupą mentorów- projekt aktywizacji zawodowej osób 50+.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela