Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Irmina Maria Klon
Główny adres email
Irmina.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodzona w Łodzi. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 1998 roku obroniła pracę magisterską pt. "Motywy żydowskie w twórczości Samuela Hirszenberga" przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Wandy Nowakowskiej. W 2004 roku uzyskała stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji poświęconej środowisku żydowskich malarzy w Łodzi w latach 1880-1919, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski. Od 2004 roku zatrudniona w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Należy do:

Stowarzyszenia Historyków Sztuki (oddział w Łodzi)

Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Komisja Historii i Kultury Żydów

Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Członkini zarządu:

Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w Łodzi

Stowarzyszenia Centrum Badań Żydowskich w Łodzi

Od 2013 roku na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi prowadziła prace inwentaryzacyjne na cmentarzu żydowskim w Łodzi przy ulicy Brackiej, cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Łodzi przy ulicy Ogrodowej, cmentarzach rzymsko-katolickich w Kutnie i Żytnie.


Osiągnięcia naukowe

Książki

Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880-1919, Warszawa 2010.

Wybrane rozdziały w monografiach wieloautorskich i artykuły naukowe

In search of spirituality. Religious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“ 2015, vol. XVII

Zabudowa cmentarza w: Monumenta et Memoria. Cmentarz żydowski w Łodzi, red. Leszek Hońdo, Łódź 2016 (współautorstwo z Bartosz Walczak PŁ)

Nagrobki i ich charakterystyka [w:] Monumenta et Memoria . Cmentarz żydowski w Łodzi, red. Leszek Hońdo, Łódź 2016.

„Don Kichot sztuki“. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera (1887-1944) [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański, Łódź 2016.

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019 (współautorzy: Maciej Janik, Magdalena Majorek)

Diagnoza miejsc w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019 (współautorzy: Ewa Grażyna Karpińska, Maciej Janik, Magdalena Majorek)

Diagnoza badawcza gminy w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019

Wielkomiejskie cmentarze żydowskie. Metamorfoza przestrzeni jako czynnik desakralizacji [w:] Adlojada. Kultura i profanacje, red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak,Jerzy Madejski, Beata Wolska, Szczecin 2017

Interwar works by Izrael Lejzerowicz in the context of the "new art" milieu's accomplishments in Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“ 2017, vol. XI

Towards Zion. Samuel Hirszenberg in Łódź 1892-1904 in: Hirszenberg brothers - in search of Promised Land, ed. Teresa Śmiechowska, Adam Klimczak, Łódź 2017.

„Building the „New Jerusalem”: Jewish artistic patronage in Łódź, 1880-1907, “Scripta Judaica Cracoviensia. Studia z historii, kultury i religii Żydów“ 2018, T.16.

Cmentarze jako kotwice pamięci. O dawnych społecznościach żydowskich terenów północnej Jury w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w krajobrazach kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiązania i poszerzenia, red. Olgierd Ławrynowicz i in., Łódź 2019 (współautorka: Anna Majewska)

Warunki działalności artystycznej plastyków w getcie łódzkim 1940–1944 w świetle źródeł: dokumentacji administracyjnej, wspomnień i relacji świadków, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, nr 16.

The interior of the pre-burial house from the new Jewish cemetery in Lodz. Remarks on its architecture, function and style, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“2021, vol. XXIII

Redakcja

Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Łódź 2016.

Yung-yidish / Jung-Idisz 1919, Łódź 2019, Łódź 2019 (współredakcja + Adam Klimczak, Teresa Śmiechowska)

Projekty i granty

2015–2016: Wykonawca w projekcie przygotowania wniosku o rozpatrzenie kandydatury nowego cmentarza żydowskiego w Łodzi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi na podstawie umowy nr 6/BAM/2015 „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2014-2019: Wykonawca w grancie NPRH. Tytuł:" Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej".

2018 - 2023: Wykonawca w grancie NPRH. Tytuł: "Łódzka awangarda jidysz. Krytyczna edycja źródeł".

2021–2023: Wykonawca w grancie NCBiR: Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej.
Zainteresowania naukowe

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje tematy związane z malarstwem XVIII wieku, malarstwem i architekturą II połowy XIX i I połowy XX wieku, modą, sztuką i kulturą żydowską ze szczególnym uwzględnieniem żydowskiej sztuki sepulkralnej.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby

  Pracownik dydaktyczny

  W ramach działaności dydaktycznej prowadzę zajęcia: wykłady, ćwiczenia, seminaria z zakresu sztuki XVIII, XIX i I połowy XX wieku oraz zajęcia poświęcone sztuce żydowskiej.

  Jako opiekun praktyk terenowych nadzoruję inwentaryzację zabytkowych obiektów

  W wolnych chwilach prowadzę badania naukowe


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela