Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Brzoza
Główny adres email
Ewa.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

W pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu stałego pola magnetycznego na przebieg procesów chemicznych, elektrochemicznych, biochemicznych i modyfikację nowych polimerów i biopolimerów. Prowadziła badania nad otrzymywaniem nowych materiałów stopowych, na bazie ferrromagnetycznego kobaltu, o szczególnych własnościach fizykochemicznych modyfikowanych w stałym polu magnetycznym. Opracowała z zespołem przybliżony model wektorowy działania stałego pola magnetycznego na atomy, jony, w zależności od kierunku wektora indukcji magnetycznej, własności magnetycznych jonów oraz ich wartości ładunku. Stopy Co-W, Co-Mo i Co-Mo-W otrzymane elektrochemiczne w środowisku stałego pola magnetycznego były nowością, dając materiały o zmienionej strukturze, składzie i własnościach. Zajmuje się także badaniami nad recyklingiem różnego rodzaju blistrów farmacetycznych, uzdatnianiem odpadów przemysłu chemicznego: tzw. fosfogipsów oraz popiołów lotnych. Nowe materiały będące mieszankami lub kompozytami opartymi na tych odpadach posiadają zarówno walor ekonomiczny jak i nowatorski. Niektóre z nich były tworzone przy udziale stałego pola magnetycznego, które stanowiło dodatkowy parametr wpływający na ich własności: strukturę, wytrzymałość mechaniczną oraz inne własności fizykochemiczne.

Osiągnięcia naukowe

Opublikowała 32 artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest współautorem w 5 publikacjach książkowych i monografiach. Jest autorem lub współautorem 5 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych. Jest laureatką Zespołowej Nagrody pierwszego stopnia Rektora UŁ za cykl publikacji pt. "Elektrochemiczne i chromatograficzne metody badania związków chemicznych" (2018) oraz Zespołowej Nagrody trzeciego stopnia Rektora UŁ, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2016). Otrzymała również nagrodę Dziekana Wydziału Chemii UŁ za najlepszą publikację na Wydziale za rok 2018. W roku 2020 nagrodzona wraz z zespołem III nagrodą w finale 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” za projekt Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych i Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych. Otrzymała także Złoty medal i Nagrodę specjalną przyznaną w 2018 r. przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills za projekt "A method of separation of waste components of pharmaceutical blisters" na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania 2018 (Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2018), Kaohsiung (Tajwan).

Zainteresowania naukowe

narty, podróże, kino

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Badań Magnetostatycznych

  Zakres obowiązków:

  1) W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w dziedzinie chemii analitycznej oraz monitoringu i oceny środowiska,
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń z zakresu chemii analitycznej oraz monitoringu i oceny środowiska, a także uczestnictwo w egzaminach dyplomowych;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych z dziedziny chemii;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, w tym wykładów i instrukcji do badań laboratoryjnych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w określonych godzinach;


  • 2)w obszarze obowiązków badawczych:
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie wpływów stałego pola magnetycznego na reakcje chemiczne, elektrochemiczne i inne obiekty badawcze oraz wykorzystaniu odpadów przemysłowych do tworzeniu nowych materiałów kompozytowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach polskich i zagranicznych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);


  • 3)w obszarze obowiązków organizacyjnych:
  • praca w organach kolegialnych Uczelni;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela