Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Sosna
Główny adres email
Marcin.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersyetetu Łódzkiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

DYDAKTYKA

Wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej na:

 • studiach podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ: Rachunkowości zarządczej i controllingu, Rachunkowości i zarządzania finansowego, Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowości wg MSSF;
 • studiach menedżerskich typu Executive MBA, miniMBA oraz miniGlobalMBA prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ;
 • Polsko-Francuskich studiach typu MBA w zakresie zarzadzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ,
 • studiach podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz na szkoleniach menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ;
 • studiach podyplomowych Zarządzanie Apteką, organizowanych przez PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ,
 • studiach podyplomowych "Analityka Marketingowa" w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie
 • studiach FBA - Akademia Firm Rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • studiach podyplomowych z zakresu MSSF w Sopockiej Szkole Wyższej

KARIERA NAUKOWA

 • 2014 - do dziś adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2020 - do dziś Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2017 - 2020 pełnomocnik Dziekana ds. Finansowych, członek kolegium dziekańskiego
 • 2014 stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, tytuł rozprawy: „Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa”
 • 2012-2014 – wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2003-2012 – asystent w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2006 - stypendium University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA)
 • 2001-2006 – studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POZA UCZELNIĄ

 • ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości (2015-2016)
 • ekspert przy Komitetecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów (2015-2016 oraz 2019-2020)
 • specjalista Biuro prawne Urzędu Miasta st. Warszawy (2014, 2016, 2017, 2018)
 • pełnomocnik procesowy Urzędu Miasta st. Warszawy w postępowaniu przed SO w W-wie (2014-2018) w postępowaniu z zakresu „rażąco niskiej ceny”;
 • pełnomocnik procesowy stron przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu z zakresu „rażąco niskiej ceny” (2013-2015)
 • działalność consultingowa w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi od 2003r. do dziś;
 • działalność consultingowa w T.G. Rafib od 2001r.;
 • trener na szkoleniach biznesowych MDDP Akademia Biznesu, m.in. z zakresu: analizy finansowej, finansów dla nie finansistów, finansów dla kancelarii prawnych;
 • trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości w ramach kursów certyfikowanych The Professional Diploma In Marketing organizowanych przez firmę Questus certyfikowaną przez Chartered Institute of Marketing (UK),
 • ekspert portalu dla księgowych i biegłych rewidentów Vademecum Głównego Księgowego, (2005-2011) - autor odpowiedzi na ponad 1000 pytań użytkowników
 • autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego, Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor), Rzeczpospolita, dodatek „Dobra firma”; Gazeta prawna
 • wykładowca Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów;
 • trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych w tym m.in.: Audi/Volkswagen Group Polska, Toyota Motor Poland, International Paper, Dell, Kompania Piwowarska SA, Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., KGHM SA, Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Zespół Elektroni Wodnych Niedzica SA, Tate & Lyle BPO, Weyerhaeuser, Elkomtech SA, Sonoco Poland-Packaging Services, Polska Żegluga Morska P.P., Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K. Izabella Zyglicka i wspól, Gessel Kancelaria Prawna i wielu innych.

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ)

 • Opinie, opracowania i pisma procesowe w postępowaniach prawnych w zakresie rażąco niskiej ceny, oceny zdolności ekonomicznej i finansowej, odszkodowań i innych (2013 do terez)
 • Współautor kompleksowego systemu informacyjnego do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim
 • współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego;
 • współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości "Wartości niematerialne i prawne", opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacji i dokumentacji systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej, w tym m.in. dla: Toyota Motor Poland, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (właściciel marki Gatta), Armada Fleet Management SA, Kia Góraszka Sp. z o.o., Verte Sp. z o.o., BZPG Stomil SA, PEC Oświęcim.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • sprawozdawczość finansowa w kontekście potrzeb jej odbiorców – kształtowanie polityki rachunkowości oraz interpretacja informacji
 • integracja podsystemu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
 • utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych – pomiar i raportowanie (MSR 36, KSR 4, SFAS 144)
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • rachunek kosztów w systemie zamówień publicznych
 • lean accounting/lean management
 • NPM – New Public Management
 • dydaktyka w rachunkowości, ze wszczególnym uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego i holistycznego
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

  Obowiązki dydaktyczne

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; wykaz prowadzonych przedmiotów: Kształtowanie polityki rachunkowości, Strategiczna Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa,
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  Obowiązki badawcze
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

  Obowiązki organizacyjne

  • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych;
  • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela