Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Maria Klon
Główny adres email
Renata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
1) Jestem językoznawcą – dialektologiem, logopedą, neurologopedią, oligofrenopedagogiem. 2) Pracuję Na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii, w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii. 3) Prowadzę zajęcia językoznawcze i logopedyczne na studiach I stopnia kierunku logopedia z audiologią (fonologia i fonetyka języka polskiego, rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria, zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja) oraz na studiach II stopnia kierunku logopedia (mózgowe porażenie dziecięce, mutyzm wybiórczy, seminarium magisterskie). 4) Jestem czynnym logopedą i neurologopedią. Pracuję z dziećmi i z dorosłymi z różnego pochodzenia zaburzeniami mowy, języka oraz głosu. Jestem opiekunem Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Logopedycznego. Jestem opiekunem kierunkowym praktyk na kierunku logopedia z audiologią. Jestem przewodniczącą łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Osiągnięcia naukowe
Jestem autorem monografii poświęconych gwarom łowickim i nazwom osobowych wykonawców czynności w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego oraz ponad 70 artykułów. Za monografię „Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich” otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia. Wzięłam czynny udział (z referatem) w 53 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych (również poza granicami kraju). Biorę udział w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy i neurologopedy.
Zainteresowania naukowe
W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się badania dialektologiczne, w szczególności badania nad morfologią gwarową oraz językoznawcze podstawy logopedii, w tym kompetencje słowotwórcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela