Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Brzoza
Główny adres email
Marek.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodziłem się 2 grudnia 1973 roku w Łodzi. Po ukończeniu XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi rozpocząłem studia matematyczne (specjalność zastosowania matematyki) na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 roku jestem pracownikiem Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki na Wydziale Matematyki UŁ. W roku 2003 uzyskałem stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, a w 2018 stopień doktora habilitowanego.
W swej pracy naukowej zajmuję się głównie ciągłą zależnością układów równań różniczkowych, teorią sterowania i optymalizacji.
Żona Magdalena - nauczyciel matematyki.

Osiągnięcia naukowe

Autor lub współautor 24 publikacji w czasopismach naukowych, 15 w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz 10 krótkich abstraktów konferencyjnych.

Zainteresowania naukowe

Kierunki pracy naukowej:

 • Warunki wystarczające i konieczne optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe.
 • Półciągła zależność zbiorów rozwiązań optymalnych układów sterowania od parametrów (stabilność rozwiązań optymalnych).
 • Ciągła zależność rozwiązań równań różniczkowych od parametrów.
 • Ciągłe układy typu 2-D (np. ciągły układ typu Fornasini-Marchesini).
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
  • realizacja powierzonych przez bezpośredniego przełożonego innych obowiązków służbowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
  • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela