Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia magisterskie na kierunku Organizacja i zarządzanie, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ (1987 - 1992).

Rozprawa doktorska: Rola współczesnych koncepcji i metod zarządzania w restrukturyzacji przedsiębiorstw, promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski (2002).

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ

 • 1.Członek Rady Wydziału Zarządzania - od 1.10.2002
 • 2.Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na WZ UŁ w latach 2005-2008.
 • 3.Członek Rady Programowej na WZ UŁ W latach 2007-2011.
 • 4.Koordynator ECTS na kierunku Zarządzanie - od maja 2010 r.
 • 5.Członek Komisji ds. Jakości na WZ UŁ - od 1.10.2011.
 • 6.Członek Zespołu ds. Projektów na WZ UŁ – od 1.04.2014.https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-ko%C5%82odziejczak-9a78a076/

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Udział w projektach bezpośrednio związany jest z wskazanymi wyżej zainteresowaniami naukowymi i rozwijanymi wątkami badawczymi, kreuje także nowe obszary poszukiwań badawczych oraz wzbogaca już istniejące.

Badania własne w ramach umowy 505/343 w roku 2007, Katedra Zarządzania UŁ: Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne. Badania skupiono wokół zagadnienia elastyczności struktur organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem społecznych aspektów funkcjonowania organizacji, takich jak: hierarchia, więzi organizacyjne, typ podziału pracy, mechanizmy koordynacji oraz ich wpływ na kształtowanie stosunków międzyludzkich w organizacji. Badania nakierowano na poszukiwanie w rzeczywistości organizacyjnej i praktyce zarządzania przykładów standardowych i niestandardowych rozwiązań uelastyczniających działalność organizacji w sferze struktury organizacyjnej. W drodze badań literaturowych rozpoznano, że podejście procesowe do zarządzania sprzyja osiąganiu przez organizację waloru elastyczności.

Rola w zespole: kierownik.

Wynikiem przeprowadzonych badań literaturowych jest autorstwo publikacji: Małgorzata Kołodziejczak, Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych, (w:) Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009 (ss. 674 – 680).

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru., Krajowy, Narodowe Centrum Nauki (NCN), OPUS 5. W latach 2010-2013 zespół WAZO prowadził badania mające na celu identyfikację kluczowych obszarów zmian organizacyjnych i ich wpływu na zachowania ludzi w organizacji. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z założeniami podstawowymi, badania aktualnego stanu wiedzy prowadzono były w poszczególnych wymiarach w oparciu o ten sam schemat. Analizie poddawano dany wymiar w kontekście jego ewolucji (od organizacji tradycyjnych, przez współczesne, do przyszłości) oraz wpływ zmian na zachowania ludzi w organizacji. Efektem tych prac jest koncepcja Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych (WAZO), w ramach której dokonano charakterystyki organizacji określonych jako tradycyjne, współczesne i przyszłości oraz opracowano model zachowań organizacyjnych charakterystycznych dla organizacji tradycyjnych, współczesnych i przyszłości na tle kluczowych obszarów zmian.

Rola w zespole: członek.

Wynikiem przeprowadzonych badań literaturowych jest autorstwo charakterystyki organizacji określonych jako: tradycyjne, współczesne i przyszłości zawartej w publikacji: Małgorzata Kołodziejczak, "Perspektywa organizacji" - rozdział w: Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Katarzyna Januszkiewicz i zespół, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 8-25, 189-190

Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców, Krajowy, Unia Europejska, PO Kapitał Ludzki, Celem projektu jest podniesienie zdolności Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie współpracy z przedsiębiorcami oraz komercjalizacji technologii i wyników prac badawczych. Projekt realizowany w latach 2011 – 2014, w ramach partnerstwa: Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania (główny wykonawca, lider partnerstwa), Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (partner wewnętrzny UŁ).

Rola w zespole: członek. Udział w projekcie zaowocował zdobyciem kompetencji i uprawnień coacha, a następnie pełnieniem tej funkcji oraz funkcji mentora w odniesieniu do tzw. scoutów technologicznych.

Efektem naukowym jest rozbudzenie zainteresowań naukowych związanych z coachingiem, jako metodą pobudzająca do twórczego myślenia oraz wprowadzania zmian w organizacji. Ponadto efektem udziału w projekcie są następujące publikacje: Małgorzata Kołodziejczak, Coaching across Organizational Culture, (w: ) Procedia – Social and Behavioral Science, Elsevier (w druku); Małgorzata Kołodziejczak, Coaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutów, (w:) Współpraca uczelni i przedsiębiorstw. Rola scoutingu technologicznego w nowoczesnej uczelni, red. Głodek P., Wiśniewska M.

Systemowe wsparcie procesów zarzadzania w JST, Krajowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt realizowany w trybie systemowym, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z uczelniami wyższymi. Celem głównym projektu jest system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie powinno przyczynić się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. (1) Realizacja wsparcia eksperckiego w celu rozwiązania wybranego problemu społeczności lokalnej we wskazanej j.s.t. w oparciu o metodologię Living Lab w Zadaniu nr 6 – Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego.

Rola w zespole: członek. W odniesieniu do zadania 1 – udział w projekcie w charakterze coacha. - objęcie bezpośrednim patronatem kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego: ekspertyza i pomoc w projektowaniu oraz przygotowaniu do wdrożenia wybranych narzędzi ZZL w oparciu o zasady zarządzania zmianą organizacyjną oraz coaching. W odniesieniu do zadania 6 pełnienie funkcji eksperta (w zespole czteroosobowym) - opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, a dokładniej: podstaw wdrażania orientacji procesowej w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego (JST Skwierzyna, JST Chojnice) – w pierwszej kolejności przeprowadzono diagnozę organizacji pod kątem rozpoznania istniejących rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej, a następnie zaproponowano autorską metodę wprowadzenia podstaw do zarządzania procesami w wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego.

Efektem badawczym jest obserwacja uczestnicząca pełna pozwalająca na odnotowanie faktycznych wydarzeń społecznych podczas naturalnego działania w warunkach środowiska pracy oraz pozyskiwanie danych, które są materiałami z pierwszej ręki. Dają one możliwość eksploracji nowych zjawisk, tworzenia nowych pojęć i kategorii, a następnie stawiania ugruntowanych empirycznie tez teoretycznych, które w dalszej kolejności mogą stać się przedmiotem pomiaru z zastosowaniem metod ilościowych – stanowią one bezpośrednią inspirację do formułowania pierwszych założeń oraz tez w odniesieniu do zagadnienia stosowania coachingu w organizacji oraz do zaangażowania i skoncentrowania dalszej aktywności naukowej wokół tego tematu.

W związku z doświadczeniami w pracy coacha i mentora bezpośrednio wynikającymi z opisanych wyżej projektów oraz osobistych zainteresowań podjęto się roli mentora w kolejnym projekcie:

Breaking Down Barriers to Enterprise, Międzynarodowy, Education, Culture and Audiovisual Executive Agency, Erasmus Lifelong Learning Programme. Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież).

Rola w zespole: członek.

Udział w projekcie przyczynia się do pogłębienia kompetencji mentorskich w bezpośredniej relacji mentor – mentee. Jest także szansą na dalsze doskonalenie kompetencji coachingowych.

Koncepcje zarządzania z perspektywy podmiotowości człowieka, projekt realizowany w Katedrze Zarządzania UŁ, 2015. O pozycji i sile, a zatem o wartości współczesnych organizacji decydują jej członkowie. Twórczość, kreatywność, innowacyjność zasobów ludzkich, a także wartości, które nimi kierują stanowią w turbulentnym otoczeniu nie tylko o możliwościach przetrwania, ale przede wszystkim rozwoju organizacji. Konsekwencja uświadomienia sobie fundamentalnej roli zasobów ludzkich przejawia się na gruncie nauk o zarządzaniu w postaci podejmowania takich tematów i wątków jak m.in. dobrostan, zaufanie, lojalność, w propagowaniu zasad opartych na współpracy, współdziałaniu, dążeniu do doskonałości etc. Z jednej strony zespół badawczy zamierza przeprowadzić analizę wybranych koncepcji zarządzania (w tym coachingu) pod kątem udzielenia odpowiedzi, które z proponowanych zasad oraz rozwiązań organizacyjnych zbieżne są z ideą podmiotowego podejścia do człowieka w organizacji. Z drugiej, zajmie się poszukiwaniem tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce zarządzania takich rozwiązań, które mogą tworzyć swoisty kodeks dobrych praktyk w zakresie kultywowania podmiotowości uczestników organizacji.

Rola w zespole: kierownik


AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

 • 1.Visiting professor w Instituto Politécnico de Beja (program LLP Erasmus), 24.09-30.09.2011.
 • 2."Universities on the move: Erasmus International Fair": Univerista degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Torino, 7-8.06.2012
 • 3.Visiting professor w Yalova University (program LLP Erasmus), 24.09-30.09.2012.
 • 4.Program LLP ERASMUS: wizyta przygotowawcza (nawiązanie współpracy, negocjacja warunków i podpisanie umowy), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy, 5-6.06.2013
 • 5.Visiting professor w Universidad de Jaen (program LLP Erasmus), 22-28.04.2013.
 • 6.Visiting professor w ESEIG Politecnico Do Porto (program LLP Erasmus), 18-12.09.2014


Osiągnięcia naukowe

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 14.10.2014.
 • Nagroda zespołowa I stopnia J.M Rektora UŁ za współautorstwo podręcznika "Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera" red. Ilona Świątek-Barylska, wyd. UŁ, 2017.
 • Nagroda zespołowa II stopnia J.M Rektora UŁ za opracowanie naukowe Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K i zespół, Wyd. UŁ, Łódź
Zainteresowania naukowe
 • W centrum moich zainteresowań naukowych stoi człowiek w procesie zmian organizacyjnych. Praktyczną stronę wdrażania zmian organizacyjnych poznałam przeprowadzając badania nad restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 2000-2003. Równolegle moje zainteresowania ogniskowały się wokół nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania – obecnie w swej pracy łączę te dwa zagadnienia starając się szukać odpowiedzi na pytanie: jak wdrażać nowoczesne narzędzia i rozwiązania organizacyjne by nastąpił proces ich asymilacji. Coaching i mentoring uznaję za skuteczne narzędzia wspierające proces zmian organizacyjnych. Certfikat coacha uzyskałam w 2013 r.
 • Byłam coachem, i mentorem w projektach realizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ: Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców; Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise.
 • Jestem autorką ponad 30 artykułów w tym: Kultura organizacyjna a coaching, Coaching i mentoring w procesie scoutingu technologicznego oraz współautorką rozdziału Coaching zespołowy czyli jak poprowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów w książce Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera pod red. Ilony Świątek-Barylskiej.
 • Od 2017 jestem także coachem kryzysowym (certyfikacja I stopnia).

W wolnym czasie relaksuję się kontaktem z przyrodą podczas szybkich spacerów z kijami nordic walking. W ramach hobby zgłebiam wiedzę o człowieku, która rozwija mnie, jako coacha.

Stanowiska
 • Starszy wykładowca, Koordynator ECTS na Kierunku Zarządzanie WZ UŁ, Opiekun Kierunkowych Praktyk Zawodowych WZ UŁ, Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Trenera Biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych. Zakład Teorii Zarządzania

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz w szkołach nauk doktorskich

  - prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela