Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Bibliografia dr hab. Agnieszki Zatorskiej, prof. UŁ

BIBLIOGRAFIA AGNIESZKI ZATORSKIEJ

Książki

1. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski, [autorzy: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, T. Ramza], red. nauk. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Olsztyn 2010, ss. 448

2. Zatorska A., Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2013, ss. 376

3. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (VERBA COGITANDI I VERBA SENTIENDI), Część I [autorzy: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska], red. nauk. M. Korytkowska, seria Slavica, Wydawnictwo IS PAN (SOW): Warszawa 2019, ISBN 978-83-66369-03-0 (part 1)

4. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (VERBA COGITANDI I VERBA SENTIENDI), Część II1. VERBA COGITANDI, [autorzy: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska], red. nauk. M. Korytkowska, seria Slavica, Wydawnictwo IS PAN (SOW): Warszawa 2019, e-ISBN 978-83-66369-04-7 (part 2.1)

5. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (VERBA COGITANDI I VERBA SENTIENDI), Część II2. VERBA SENTIENDI, [autorzy: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska], red. nauk. M. Korytkowska, seria Slavica, Wydawnictwo IS PAN (SOW): Warszawa 2019, ISBN 978-83-66369-05-4 (part 2.2)

https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087

Artykuły

1. [A. Maliszewska], Nazwy osobowe ludności łemkowskiej (na podstawie materiałów z nagrobków), „Onomastica” XXXVIII (1993), s. 169-201.

2. [A. Maliszewska], Określenia uczucia radości w polskich przekładach psałterza, „Łódzkie Studia Teologiczne” 3, Łódź 1994, s. 99-105.

3. [A. Maliszewska], O problemie kryteriów klasyfikacyjnych predykatorów mentalnych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, tom XLVI, (2001), s. 91-134.

4. [A. Maliszewska], Obraz doskonałości w refleksjach Dziś jest dzień Pański Wilfrida Stinissena OCD, [w:] O doskonałości, pod red. A. Maliszewskiej, Łódź 2002, s. 235-246.

5. [A. Maliszewska], Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, [w:] Tekst w mediach, pod. red. K. Michalewskiego, Łódź 2002, s. 149-155.

6. [A. Maliszewska], Wybrane właściwości analitycznych predykatorów mentalnych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, tom XLVII (2002), s. 79-87.

7. [A. Maliszewska], Z pogranicza czasowników mentalnych i percepcyjnych. (Dlaczego szwedzkie "tyckas" można tłumaczyć jako polskie „wyglądać”?), [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, tom II, red. A. Pstyga, Gdańsk 2005, s. 297-303.

8. Zatorska A., Osoba uczestnikiem sytuacji kauzatywnej wyrażonej językowo [w:] Osoba i osobowość, red. M. Pietrzak, Łódź 2006, s. 487-495.

9. Zatorska A., Demokratyzacja języka tekstów religijnych (na przykładzie przepowiadania o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP), „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, z. 3 (2006), s. 229-236.

10. Zatorska A., Z pogranicza kauzatywnych czasowników emocji, percepcji i wartościowania [w:] Pogranicza, pod red. D. Kowalskiej, Łódź 2007, s.767-774.

11. Zatorska A., Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z nazwą barw w parafrazie, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, z. 5 (2008) Łódź 2008, s. 73-87.

12. Zatorska A., Wybrane kauzatywne konstrukcje zdaniowe (na przykładzie języka słoweńskiego) [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, „Slavica Wratislaviensia” CXLVII pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2008, s. 569-576.

13. Zatorska A., Causative Predicates in Polish and Slovenian. The Project of Description [in:] Fischer, K. B., Krumbholz, G., Lazar, M., Rabiega-Wiśniewska, J. (eds), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 13. (Die Welt der Slaven. Sammelbände 40), Verlag Otto Sagner: München –Berlin 2010, s. 291-296.

14. Zatorska A., Wykładniki predykatów kauzatywnych zawierających pojęcie narodowości lub wyznania w języku słoweńskim [w:] Naród. Religia. Język, red. Anetta Gajda, Łódź 2011, 463-475.

15. Zatorska A., Z problematyki opisu struktur zdaniowych realizujących predykat kauzatywny w języku polskim i słoweńskim, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, z. 8 (2011), s. 39-48.

16. Zatorska A., Intensywność w semantyce kauzatywów. Na materiale polskim i słoweńskim [w:] Kislova E., Knapik-Gawin K., Kubicka E., Szafraniec K., Tomancová, M., Ulrich S., (Hrsg.) Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 15. (Die Welt der Slaven. Sammelbände 46), Verlag Otto Sagner: München – Berlin – Washington 2012, D. C., s. 303-309.

17. Zatorska A., An overview of Recent Comparative Studies of Polish and Slovene Languages [w:] Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research pod red. K. Bogackiego, J. Cholewy i A. Rozumko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2012, s. 321-328.

18. Zatorska A., „Bitwa o każdy grób”. Semantyczno-składniowa oraz funkcjonalna analiza tytułów w „Przewodniku po powstańczej Warszawie”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” nr 47 (2013), s. 20-33.

19. Zatorska A., Gojkošek M., Nominalizacije in njihova funkcijskost v besedilih o zgodovini Slovenije [v:] Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) OBDOBJA 32, Znavstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Ljubljana 2013, s. 497-502.

20. Zatorska A., „Łączniki Rodzinne” Związku Rodowego Janotów Bzowskich – periodyk w służbie tradycji. Z zagadnień genologicznych, pragmatycznych i stylistycznych [w:] Nasz język w przeszłości–Nasza przeszłość w języku, cz. 2. red. Izabela Kępka i Lucyna Warda-Radys, Wydawnictwo UG: Gdańsk 2014, s. 176-187.

21. Zatorska A., Przymiotniki w podręcznikach do nauki języka słoweńskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. Iwona Dembowska-Wosik, Beata Grochala, Edyta Pałuszyńska, Magdalena Wojenka-Karasek, Łódź 2014, s. 259-267.

22. Zatorska A., Rola nominalizacji w polskich oraz słoweńskich opisach i relacjach z pierwszej wojny światowej [w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Uniwersytet Warszawski: Warszawa 2015, s. 185-197.

23. Zatorska A., Nekaj izsledkov iz analize kavzativnih glagolov mišljenja in čustvovanja [v:] Obdobja 34, Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Grammar and Dictionary – Current language description, ed. Mojca Smolej, Ljubljana 2015, s. 855-861.

24. Zatorska A., Selected Issues of Nominalizations as Propositional Arguments in Polish and Slovene sentences with Psych-Verbs, „Białostockie Archiwum Językowe” 15 (2015), s. 477-490.

25. Zatorska A., Z problematyki polskich i słoweńskich analityzmów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 50 (2015), s. 237-248.

26. Zatorska A., Amerikanizacija, balkanizacija, evropeizacija. Przypisywanie wartości w języku słoweńskim [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości, T. IV, Wartości w świecie słowiańskim, red. nauk. Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Instytut Slawistyki PAN Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2015, s. 287-299.

27. Zatorska A., Nominalizacije v učbenikih za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, [in:] Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, eds. P. Krejčí, E. Krejčová a kol., Brno 2015, s. 191-198.

28. Zatorska A., „Efekty kształcenia na pulpicie językoznawcy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 49 (2015), s. 31-44.

29. Zatorska A., Przydatność analizy semantycznej i składniowej do badań nad tekstem. Wybrane tytuły w słoweńskich tekstach popularnonaukowych. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 51 (2016), s. 239-250.

30. Zatorska A., Czasowniki w nowszej leksyce słoweńskiej, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, tom LXII, (2016), s. 229-239.

31. Zatorska A., Językowa wielokulturowość Słowenii oraz jej geograficzne i historyczne uwarunkowania, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Media. Język. Architektura, red. Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016, s. 15-27.

32. Zatorska A., Rola czasowników mentalnych i emotywnych w wybranych tekstach wspomnieniowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 51 (2017), s. 143-158.

33. Zatorska A., O prezentacji współczesnego kryzysu uchodźczego. (Analiza stylistyczna słoweńskich tekstów prasowych ze strony internetowej http://www.rtvslo.si/), „Slavica Lodziensia” 1 (2017), s. 151-162.

34. Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Struktura predykatowo-argumentowa polskich i bułgarskich czasowników sfery emocjonalnej oraz ich analitycznych odpowiedników,„Przegląd Wschodnioeuropejski” 2018, s. 177-192.

35. Zatorska A., Bukovec V., Z problemów tworzenia konstrukcji z negacją przez polskich studentów uczących się języka słoweńskiego, [w:] Negacja w języku, tekście, dyskursie, red. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Bartłomiej Cieśla, Łódź 2018, s. 89-101.

36. Zatorska, A., O strukturach z czasownikami cogitandi i sentiendi oraz ich funkcjach w powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza, [w:] Woźniak, E., Lenartowicz-Zagrodna, A. (red.). Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź 2018, s. 285-297.

37. Zatorska A., Z lingwistycznych zagadnień słoweńskiego przekładu „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza, [w:] M. Pietrzak i A. Zalewska (red.). Henryk Sienkiewicz. Język – Semantyka. seria: Sienkiewicz — nowe odczytania 9, J. Axer i T. Bujnicki,(red. serii) Wydawnictwo DiG, Wydział Artes Liberales UW, Warszawa 2019, s. 315-338.

38. Zatorska A., Predykaty miłości w Bez dogmatu i Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza. Przekład na język słoweński, eds. Gutiérrez Rubio, E., Kruk, D., Palosi I., Speed, T., Týrová, Z., Vashchenko D., Wysocka, A., Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) Die Welt der Slaven, Sammelbände, Harrassowitz, Wiesbaden 2020, s. 346-354.

39. Zatorska A., Nowoczesność odzwierciedlona w leksyce – umiejscowienie w słowniku jako przejaw normalizacji. (Na podstawie Slovar novejšega besedja slovenskega jezika z 2012 r.). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 54 (2020), s. 43-57.

https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/issue/v...

40. Zatorska A., Połanieccy po słoweńsku – wśród przyrody i we wnętrzach. Semantyka i stylistyka w przekładzie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, tom LXVIII, (2020), s. 175-197.

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

41. Zatorska A., Obleka perunikove barve: nazwy kolorów w słoweńskim przekładzie powieści „Rodzina Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, „Jezikoslovni zapiski” 27 (2021) 1, s. 103-120.

42. Zatorska A., O stylistyce i leksyce słów kilka. „Potop” Henryka Sienkiewicza i słoweński przekład Rudolfa Molè, „Roczniki Humanistyczne” t. LXIX, z. 6 (2021), s. 189-201.

43. Zatorska A., Z problemów tłumaczenia predykatywnych wyrażeń uczuć w słoweńskim przekładzie „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza, [w:] J. L. Banasiak, A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska (red.). Języki słowiańskie dziś: W kręgu kategorii, struktur i procesów. Instytut Slawistyki PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa–Łódź 2021, s. 367-386.

44. Zatorska A., Pregled raziskovalne problematike pri analizi slovenskih prevodov poljskih klasičnih romanov, przeł. na j. słoweński D. Krvina, v: G. Nikolovski, N. Ulčnik (red.), Slavistična prepletanja 2 , Univerza v Mariboru, Maribor 2022, s. 82-96.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe:

semantyka i składnia języków słowiańskich

procesy semantyczno-składniowe, zjawiska kondensacji, w tym nominalizacje

czasowniki słowiańskie

czasownik polski, czasownik słoweński, przymiotniki polskie i słoweńskie

przemiany słownictwa w języku polskim i słoweńskim

konfrontacja systemów językowych języka polskiego i słoweńskiego

translatoryka, w szczególności analiza przekładów polskiej klasyki powieściowej na język słoweński

tekstologia, przede wszystkim teksty wspomnieniowe, teksty związane z historią i genealogią rodzin

styl, ukształtowanie składniowe i słownictwo klasycznej polskiej prozy powieściowej

stylistyka
Poza pracą interesuje mnie literatura piękna, ale także historyczna, biografie, wspomnienia, dzienniki

film, w tym przede wszystkim klasyka polskiego kina

Moje zainteresowania obejmują też sprawy krajoznawcze. W przeszłości była to turystyka piesza, wędrówki po górach, obecnie są to częściej zwiedzanie i lektury o ciekawych turystycznie lokalizacjach.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filologii Słowiańskiej

  Zgodnie z zakresem zadań przypisanych w UŁ stanowisku profesora uczelni prowadzi zajęcia dydaktyczne, kształci przyszłą kadrę naukową, prowadzi badania naukowe w określonej dziedzinie i dyscyplinie, w wyniku tych badań ogłasza publikacje. Ponadto recenzuje prace naukowe. Jest również recenzentem grantów. Profesor uczelni pełni również funkcje organizacyjne w uczelni.

  Do obowiązków dr hab. prof. UŁ Agnieszki Zatorskiej należą:

  prowadzenie zajęć ze studentami, w tym w roku 2021/22 między innymi Seminarium magisterskiego ze studentami drugiego roku drugiego stopnia studiów prowadzonych w Katedrze Filologii Słowiańskiej. Są to w większości zajęcia językoznawcze, zarówno ogólne jak i slawistyczne, słowenistyczne;

  badania naukowe i publikacje w dyscyplinie językoznawstwo oraz recenzowanie prac i grantów krajowych i zagranicznych z tego zakresu. Przedmiotem zainteresowania są: semantyka i składnia przede wszystkim konstrukcji z czasownikami słowiańskimi, translatoryka (badania nad przekładami literatury polskiej na język słoweński), badania konfrontatywne między językiem polskim i słoweńskim, leksykologia, stylistyka, w tym badania stylistyczne różnego rodzaju tekstów;

  prace organizacyjne w uczelni w zależności od aktualnych potrzeb

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela