Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Klon
Główny adres email
Wojciech.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
PRACA ZAWODOWA: 2011-2021 st.wykł WNoW UŁ 2009 -2011 adiunkt SWSPiZ, st. wykł WNoW UŁ 2008-2003 adiunkt WSzK, st. wykł. mian. WNoW UŁ 2003-2000 adiunkt (Katedra Teorii Wychowania U.Ł.) 2000-1991 adiunkt (Katedra Pedagogiki Społecznej U.Ł.) 1991 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (rozprawa doktorska pt. „Teoretyczne podstawy pracy socjalno - wychowawczej w ujęciu modelowym”) Promotor: Prof. E. Marynowicz –Hetka. Recenzenci: Prof. E. Trempała i Prof. K.Wódz 1991-1987 starszy asystent 1987-1983 asystent 1983-1982 asystent stażysta (Katedra Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim) STAŻE ZAGRANICZNE I WYJAZDY STUDYJNE: staż w Uniwersytecie Lyon II (Francja - wrzesień 1992); wyjazd w ramach programu TEMPUS do Sunderland University (Wielka Brytania - listopad 1993); pobyt w ramach programu TEMPUS w Trinity College w Dublinie (Irlandia - sierpień 1994) KONFERENCJE I SEMINARIA: 6th Seminar of the European Regional Group IASSW (Belgia - Spa, listopad 1991); Międzynarodowe seminarium Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na temat Organizacje pozarządowe w europejskiej opiece społecznej, Warszawa, listopad 1992; I Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Rembertowie k. Warszawy, wrzesień 1992; Polsko - Bałtycka Konferencja Pracy Socjalnej w Kownie (Litwa - styczeń 1994); seminarium polsko-słowackie w Malym Lipniku (Słowacja - kwiecień 1994); Konferencja z okazji 50-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka, Arturówek, październik 1995; II Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna-dylematy teorii i praktyki, Łódź, październik 1995 -przewodniczący sekcji; seminarium polsko-francuskie w Lyonie (Francja - maj 1996); udział w konferencji „Ludske prava v socialnej praxi” w Preszowie (Słowacja - listopad 1996); seminarium polsko-francuskie w Lyonie (Francja - maj 1997); Seminarium polsko-francuskie Bezrobocie w Polsce i we Francji w Uniwersytecie Łódzkim /Polska, październik 1998/; International Interdyscyplinary Conference „Philosophy and Social Sciences” w Pradze (Czechy - maj 2000). Międzynarodowa Konferencja Andragogiczna Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar w Łodzi /Polska, wrzesień 2000/; European Association of Schools of Social Work Conference Theoretical Approaches in Social Work Education w Łodzi / Polska, czerwiec 2001/; IV Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki w Łodzi/Polska, październik 2001 – przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji/; V Międzynarodowa Konferencja Edukacja Alternatywna – Dylematy Teorii i Praktyki, Łódź 14 – 16.04.2005 (przew. sekcji); II Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej Tradycja i współczesność filozofii wychowania / Łódź, wrzesień 2006/; III Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej Filozofia wychowania w XX wieku /Łódź, wrzesień 2008/; Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, dialog, monolog, (Bydgoszcz, 9-10 czerwca 2010); IV Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku do współczesności, Łódź, 22-24 listopada 2010; 25 marca 2014r., Łódź, „Zostać przedsiębiorczym – innowacyjny program dla gimnazjum”, organizatorzy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości działającej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy UDA.POKL.03.03.04-00-099/10-02); 14 maja 2014r., Zamość, Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu; 16–18 maja 2014 r. Konferencja cykliczna: „Polskie Dni Montessori. „Język – oknem na świat. Edukacja w systemie Marii Montessori”. Konferencja połączona z Jubileuszem 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori (PSM). Organizator: Polskie Stowarzyszenie Montessori przy współorganizacji z WSP w Łodzi. Konferencja objęta honorowym patronatem Katedry Teorii Wychowania UŁ; 5 listopada 2014 r. I Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „Wokół życia duchowego”. „Myśl pedagogiczna B. Nawroczyńskiego i jej współczesne implikacje”. Katedra Teorii Wychowania UŁ ( pomysłodawca, organizator, sekretarz naukowy, sekretarz organizacyjny ); 3 czerwca 2016 r. II Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „ Wokół życia duchowego”. „Mistrzowie o życiu duchowym” Katedra Teorii Wychowania UŁ ( sekretarz naukowy, sekretarz organizacyjny ); 8 grudnia 2017 r. III Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „ Wokół życia duchowego”. „Drogi życia duchowego – w stronę znaczeń i sensów” Katedra Teorii Wychowania UŁ ( sekretarz naukowy, sekretarz organizacyjny ); KSZTAŁCENIE KADR: udział w pracach grupy założycielskiej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, przygotowanie projektu Statutu tej organizacji; udział w przygotowaniu programów nauczania w Szkołach Pracy Socjalnej (Min. Pracy i Polityki Socjalnej - 1993 r.); wykłady dla studentów Vitautas Magnus University w Kownie (Litwa - wrzesień 1993r.); wykłady w ramach „Kursu specjalistycznego dla doradców zawodowych” (marzec 1994 r. - WODN w Łodzi); wykłady w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień (Uniwersytet Łódzki - lata 1996/2000); współpraca programowa z Centrum Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy Fundacji im. S. Batorego w Warszawie (przygotowanie programu edukacyjnego dla młodzieży szkół średnich p.t. „Droga do sukcesu” - lata 1999/2000). zajęcia internetowe w Polskiej Akademii Otwartej (2008 -2010) wykłady w ramach zajęć na studiach podyplomowych w projekcie „Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ODN I SWSPIZ Łódź 2009) wykłady w ramach zajęć na studiach podyplomowych w projekcie „Profesjonalny nauczyciel zawodu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej ( WSEH w Skierniewicach 2010/11)
Osiągnięcia naukowe
ARTYKUŁY: 1. Mikołajewicz W.M., Stosunek wychowawczy w perspektywie buddyjskiej idei Bodhisattwy, /w:/ S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska, Filozofia wychowania w XX wieku, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2. Mikołajewicz W.M., Buddyjskie pojęcie oświecenia jako możliwa kategoria teleologii pedagogicznej, Pedagogika Filozoficzna – www.pedagogikafilozoficzna@edu.pl, 2007; 3. Mikołajewicz W.M., Buddyzm – wychowanie poza wartości, w: Rocznik edukacji alternatywnej nr 1/02, Wyd. Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2003; 4. Social Work and the Question of „happiness” a Contributtion to the Pedagogics of Social Work, (w:) Social Work Education and Practice in Today’s Europe, Wyd. Śląsk, Katowice 2004; 5. Mikołajewicz W.M., Podróż ku „oświeceniu” w buddyzmie tybetańskim – edukacyjny wymiar idei, w: Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, red. E. Dubas i O. Czerniawska, Warszawa 2002; 6. Mikołajewicz W.M., Wyobrażenia o pomocy bezrobotnym, w: Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji. Instytucjonalizacja, red. O. Carre, E. Murynowicz-Hetka, Wyd. Śląsk, Katowice 2002; 7. Mikołajewicz W.M., Representations de L aide au Chomage, w: Chomage et Travail Social en Pologne et en France, red. O. Carre et E. Marynowicz-Hetka, Presses Universitaires, Lyon 1999; 8. Mikołajewicz W.M., „Antypedagogiczność” pedagogiki społecznej, w: Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998; 9. Mikołajewicz W.M., Pedagogika a wartości - manifest pedagoga społecznego na chwilę wspólczesną, w: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Wyd. U.Ł., Łódź 1998; 10. Mikołajewicz W.M., Socialna Praca - priestor medzi starostlivostou statu a religijnym aktom verte a nadeje, w: Socialna praca a ludske prava, Wyd. Universita, Presov 1997; 11. Mikołajewicz W.M., Kratka esej o „iluziach” vychovy, w: Vychova a vzdelavanie v procese spolecenskych zmien, Wyd. Universita., Presov 1996; 12. Mikołajewicz W.M., Kalendarium życia i pracy T. Turkowskiej - Mikołajewicz, Problemy opiekuńczo - wychowawcze Nr 8.,Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996., s. 43; 13. Mikołajewicz W.M., Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie wyższym w Irlandii, Praca socjalna, Nr 2., Warszawa 1996, s. 69-80; 14. Mikołajewicz W.M., Buddyzm a wychowanie - perspektywa badania idei, w: Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski., Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1995; 15. Mikołajewicz W.M., Wychowanie poza wymiar jednego pokolenia, w: Helena Radlińska – portret pedagoga (rozprawy, wspomnienia, materiały), red. I. Lepalczyk, B. Wasilewska, Wyd. U.Ł., Łódź 1994., s.103-110; 16. Mikołajewicz W.M., Propozycja działania socjalnego. Próba wykorzystania doświadczeń francuskich, (współaut., w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze Nr1, Warszawa 1993, ss. 8-13; 17. Mikołajewicz W.M., Ku pedagogice przyszłości - filozoficzne źródła nadziei, w: Krytyka rozumu pedagogicznego, red. S. Sarnowski, Wydawnictwo UczelnianeWSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993., ss.113-131; 18. Mikołajewicz W.M., Pracownik socjalny jako profesjonalista - praca z indywidualnym przypadkiem jako „nowa” metoda pracy socjalnej, w: Praca socjalna Nr 1-2, W-wa 1990, ss. 64 - 67; 19. Mikołajewicz W.M., Teoria pracy socjalnej a pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego, w: Folia Paedagogica et Psychologica Nr 26, Łódź 1990, ss. 93-98; 20. Mikołajewicz W.M., Przesłanki metodyczne procesu pracy socjalno-wychowawczej, w: Praca socjalna Nr 3, Warszawa 1989, ss. 1-11; 21. Mikołajewicz W.M., Bill Jordan – Helping in Social Work, (recenzja), w: Praca socjalna Nr 4, Warszawa 1989, ss.60-62; 22. Mikołajewicz W.M., Organizowanie społeczności lokalnej w teorii pracy socjalnej i w pedagogice społecznej (kierunki myślenia), w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconmica Nr 70, Łódź 1987; 23. Mikołajewicz W.M., Koncepcja pracownika społecznego Heleny Radlińskiej a teoretyczne przesłanki współczesnego modelu pracownika socjalnego, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica Nr 12, Łódź 1986, ss. 95 - 111; 24. Mikołajewicz W.M., Casework a organizowanie społeczności lokalnej w osiedlu mieszkaniowym, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia oeconomica Nr 38, Łódź 1984., ss. 127-137; 25. Mikołajewicz W.M., Wystawa kronik szkolnych w Łodzi - Informacje i uwagi., [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy Nr 3, Warszawa 1983; 26. Odpowiedzialność jako kategoria edukacyjna w buddyjskich naukach Dzogczen w: T. Kasper, N. Pelcová, S. Sztobryn (ed.), Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti), Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013. POZYCJE ZWARTE: 1. Materiały dydaktyczne z przedmiotu pedagogika/współautor/,Publikacja w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2009; 2. Materiały dydaktyczne z przedmiotu Teoretyczne podstawy wychowania, Polska Akademia Otwarta/ studia internetowe/, Łódź 2009; 3. Mikołajewicz W.M., Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej, (red.), Kraków 2001; 4. Mikołajewicz W.M., Droga do sukcesu. Przewodnik dla nauczyciela, kier. zesp. autorów, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2000; 5. Mikołajewicz W.M., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Interart, Warszawa 1995; 6. Mistrzostwo duchowe ( współred.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017.
Zainteresowania naukowe
NAUKOWE: pedagogika społeczna, teoria pracy socjalnej, metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, teorie wychowania, filozofia wychowania – myśl fenomenologiczna i hermeneutyczna, filozofia buddyzmu tybetańskiego i jej pedagogiczne konteksty. problemy współczesnej szkoły i edukacji. POZANAUKOWE: poezja uprawiana doraźnie; literatura piękna czytana od czasu do czasu; kryminał do snu; filmy i spektakle teatralne bardziej i mniej ambitne; jazz słuchany codziennie; pies i koty - szczególnie osobiste; kuchenne rewolucje.
Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Pedagogiki Porównawczej

  Prowadzę wykłady wydziałowe, ćwiczenia i seminaria magisterskie. Prowadzone przedmioty: Współczesna myśl pedagogiczna, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela