Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grzegorz Topola
Główny adres email
Grzegorz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności


Pedagog, historyk wychowania. Ścieżka naukowa: 1981 mgr na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, promotor dr D. Greulich; 1989 dr na Wydziale Nauk Społecznych UAM, promotor prof. dr E. Podgórska; 2002 dr hab. n. humanist. w zakresie pedagogiki (hist. wychowania) na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Ścieżka zawodowa: 1975–1977 referent w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Zielonej Górze; 1981–1983 asystent w Zakładzie Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UŁ; 1983– 1989 st. asystent w Katedrze Historii i Teorii Wychowania UŁ; 1984–1988 wykładowca w Ośrodku Doskonalenia Kadr Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Łodzi; 1989–2004 adiunkt w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ; 1991–1995 st. wykładowca w Studium Pedagogicznym PŁ; 1991–2000 pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach; 1994–1996 adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; 1996–2005 dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach; 2002–2005 prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ; 2003–2014 kierownik Zakładu Historii Oświaty UŁ; od 2004 prof. nadzw. UŁ; 2005–2012 dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ; od 2006 kierownik Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ. Od 2019 członek Rady Uczelni (UŁ). Kierunki badawcze: problemy oświaty, edukacji, szkolnictwa i opieki w XIX i XX w. Recenzje dorobku naukowego: 8 rec. hab., 9 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2009–2013 Instytut Pedagogiki w Lublanie (Słowenia), wspólne badania nauk. Jakość kształcenia w Polsce i Słowenii (Łódź 2011), „Šolsko Polje” (2012, nr 1–2). Członkostwo w organizacjach: od 2000 czł. i założ. Tow. Historii Edukacji; od 2003 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 2003–2005 z-ca red. nacz. „Łódzkich Studiów Pedagogicznych”; od 2015 czł. Rady Nauk. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”; 2014-2018 czł. Kolegium Rec. „Wychowania w Rodzinie”, a od 2018 czł. Rady Naukowej "Wychowania w Rodzinie", czł. Komitetu Red. serii: od 2011 „Biblioteka Historii Edukacji” oraz „Perspektyw Biograficznych”; Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: hist. wychowania;. Odznaczenia i nagrody: 1981 Medal za Chlubne Studia; 1998 Srebrny Krzyż Zasługi; 1990, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 Nagrody Rektora UŁ za dział. dydakt. i organizacyjną; 1992, 1995, 2003, 2016, 2019 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk.; 2000 Medal KEN; 2003 Złoty Krzyż Zasługi; 2007 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2012 Medal Universitatis Lodziensis Merentibus. Inne: 1992–1997 współpracownik, korespondent łódzki Polskiego Radia „Zachód” w Zielonej Górze; 2003–2005 czł. Komisji Odwoławczej UŁ; 2004–2013 ekspert PKA; 2008–2020; czł. Zespołu ds. opracowania misji i strategii UŁ; od 2009 czł. Komitetu Sterującego ds. decentralizacji UŁ; 2009–2010 czł. Rady Nauk. Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji na Wydz. Nauk o Wychowaniu UŁ; 2012-2020 czł. Senackiej Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

A. AUTORSKIE:

1. Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) – działalność i twórczość pedago­giczna, Łódź 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 153.

2. Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczyciel­stwa Szkół Powszechnych 1921-1939, Łódź 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 291.

B. WSPÓŁAUTORSKIE:

1. Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, ss. 128(z Iwonną Michalską).

2. Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, wyd. II, Warszawa 1999, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, ss. 128 (z Iwonną Michalską).

3. Siła jest w Tobie, Kraków 1994, Oficyna Wydawnicza, „Impuls” ss. 126 (z Iwonną Michalską).

C. REDAKCJE

1. Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje-doświadczenia-kierunki praktycznych rozwiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 240.

D. WSPÓŁREDAKCJE

1. Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, Łódź 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 348 (z Tadeuszem Jałmużną i Iwonną Michalską).

2. Reformy edukacyjne w Polsce – tradycje i współczesność, Skierniewice 2001, Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, ss. 255 (z Iwonną Michalską).

3. Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 260 (z Tadeuszem Jałmużną i Iwonną Michalską).

4. Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 268 (z Iwonną Michalską).

5. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 291 (z I. Michalską).

6. Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 345 (z I. Michalską).

7. Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 285 (z I. Michalską).

8. Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 233 (z I. Michalską).

9. Addenda do dziejów oświaty, Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss.348 (z I. Michalską) .

10. Addenda do dziejów oświaty. Z badań na d prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 343 (z I. Michalską).

11. Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i w początkach XX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, ss. 318 (z I. Michalską).

12. Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, ss.236 (z I. Michalską).

13. Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i w początkach latach XX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, ss. 210 (z I. Michalską).

14. Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i w pierwszych latach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 351 (z I. Michalską).

15. Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018,
ss. 336.

16. Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 408.

E. ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

1. Problemy nauczania religii w szkołach Drugiej Rzeczypospolitej na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego”, w: . Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 255-268.

2. Działalność Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939), w: Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2009,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 171-188.

3. Problemy opieki i wychowania w periodyku dla kobiet „Moja Przyjaciółka” (1934-1939), w: Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
s. 265-279.

4. Stanowisko Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej wobec problemów ustroju szkolnego w latach międzywojennych, w: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2011, „Impuls”, s. 173-183.

5. Obraz kryzysu szkolnictwa powszechnego lat trzydziestych XX wieku w czasopismach organizacji nauczycielskich, w: Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii
i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,
s. 219-236.

6. Dyskusje o szkolnictwie polskim okresu międzywojennego na łamach jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” w latach 1918-1939, w: Addenda do dziejów oświaty, Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 147-160.

7. Wspieranie działalności inspektorów szkolnych w okresie międzywojennym przez czasopismo „Sprawy Szkolne”, w: Virtuti et Ingenio. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 365-376.

8. Dla nauczycieli i uczniów. Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych [w:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku, Łódź 2014, s.29-43.

9. Problemy opieki nad dziećmi i młodzieżą w ujęciu jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” w okresie międzywojennym, w:Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 221-237.

10. Troska o poprawę sytuacji dziecka w okresie międzywojennym w przekazie periodyku „Przegląd Powszechny” z lat 1918-1939, w: Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1939), red. E. Gorloff, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 36-48.

11. O potrzebie historyczno-pedagogicznych badań nad działalnością wydawniczą XIX i XX wieku, w: Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015, s. 149-165.

12 .Katolicki Związek Wychowawczy w Wilnie jako wydawca czasopisma filozoficzno-pedagogicznego »Ku Szczytom« (1937-1939, w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i w pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 155-165.

13. Jan Władysław Dawid jako redaktor »Przeglądu Pedagogicznego« w latach (1890-1897), w: Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015s. 31-42.

14. Propagowanie pedagogiki Fryderyka Froebla w warszawskim piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początkach XX wieku, [w:] Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918, red. H. Markiewiczowa, I. Czarnecka, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki specjalnej, Warszawa 2016, s. 90-99.

15.Okoliczności powstania pierwszych na Ziemi Obiecanej gimnazjów rządowych w świetle doniesień „Dziennika Łódzkiego” z lat 1884-1892, [w:] Z badań nad tradycja polskiej pedagogiki, t. II, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, J. Król, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016, s. 225-235. ISBN kolekcji.

16. Kierunki wsparcia działalności społeczno-oświatowej w latach trzydziestych XX wieku przez poznańskie czasopismo „Oświata Pozaszkolna” (1934-1937), [w:] Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji, red. E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska-Łuczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 501-523 (z I. Michalską)).

17. Propagowanie idei regionalizmu w przekazie czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego „Nasz Głos” (1932-1939) [w:] Związki i organizacje nauczycielskie w Drugiej Rzeczypospolitej, red. P. Gołdyn, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2017, s. 77-88.

18. Popularyzowanie wiedzy o dziecku i jego wychowaniu w publicystyce Izy Moszczeńskiej z lat 1893-1905 na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”, [w:] Dziecko w historii –
w kręgu kultury chrześcijańskiej, red. E. J. Kryńska, A.Suplicka, U. Wróblewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017, s.106-118.

19. .Kierunki badań i osiągnięcia naukowe Eugenii Podgórskiej (1914-2006) w dziedzinie historii wychowania [w:] Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje
i nowe wyzwania, red. T. Gumuła, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2017, s. 17-33.

F. ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH

1. Kierunki działalności naukowo-pedagogicznej Anieli Szycówny i jej współpraca z „Ruchem Pedagogicznym”, „Ruch Pedagogiczny” 2014, nr 3, s. 37-43.

2. Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika” w drugiej połowie XIX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, nr 2, t. 10, s. 119-135.

3. Tadeusz Jałmużna (1930-2006) – polski historyk wychowania. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015, nr 1-2, s. 167-176.

4. Uwarunkowania i zakresy historycznych badań w pedagogice nad działalnością wydawniczą na rzecz oświaty i edukacji, „Ruch Pedagogiczny” 2016, nr 2, s. 89-96.

5. Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny światowej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski”, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, t. XIV (2/2016), s. 181-194.

6. Problem instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w relacjach „Dziennika Łódzkiego” z lat 1884-1892, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3-4, s. 136-149.

7. The Circumstances of the Origin and the First Years of My Little Newspaper (1902-1905)/ Okoliczności powstania i pierwsze lata Mojego Pisemka (1902-1905), „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2017,vol.12, nr 4(46), s. 11-26.

8. Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 48, s. 151-168.

9. Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie miesięcznika „Rodzina Polska” (1927-1939), „Wychowanie w Rodzinie” 2018, t. XVII, nr 1, s. 101-115.

10. W trosce o utrzymanie tożsamości narodowej. Zaangażowanie ks. Arkadiusza Lisieckiego w prace oświatowo-kulturalne Towarzystwa Czytelni Ludowych u progu niepodległości polski, „Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 4/2, s. 67-80.

11. Działalność Wyższej Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi w przekazie „Dziennika Łódzkiego” pod koniec XIX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2018, nr 39, s. 53-69.

12. O potrzebie kształcenia technicznego w odbudowie niepodległej Polski w przekazie „Przeglądu Technicznego” z lat 1914-1918, „Studia Edukacyjne” 2019, 53, s. s. 41-57.

13. W trosce o szkołę z opieką lekarską. Wskazania higieniczno-pedagogiczne Adolfa Klęska w przekazie „Przyjaciela Szkoły” (1922-1936), „Forum Pedagogiczne” 2019, nr 1, s. 45-56.

14. Sprawy obrony wychowania religijnego w przekazie białostockiego tygodnika „Zjednoczenie Katolickie” (1933-1935), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, z. 1, s. 165-180.

15. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne organizacji nauczycielskich u progu Drugiej Rzeczypospolitej, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, tom 2 nr 11, s. 82-95.

16. O zachowaniu pamięci historycznej pierwszej połowy XX wieku. Wprowadzenie do rozważań o przeszłości oświaty/ On Preserving the Historical Memory of the First Half of the 20th Century. Introduction to Consideations about the Past of Education, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, tom 2 nr 11, s.8-13; 14-19.

G. WIĘCEJ ZOB.

http://expertus.lib.uni.lodz.pl/cgi-bin/expertus.c...

https://orcid.org/0000-0003-2711-676X

 • Zainteresowania naukowe

  Literatura polityczna, ekonomiczna, biografistyka, dobre kino.

  Stanowiska
  • członek Rady Uczelni Rada Uczelni

   • udział w posiedzeniach i pracach Rady Uczelni

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela
  • Profesor uczelni Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

   • prowadzenie badań źródłowych nad problemami oświaty, edukacji, szkolnictwa i opieki w XIX i XX w.
   • upowszechnianie wyników badań w postaci artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, rozdziałach w monografiach naukowych, redakcji monografii naukowych.
   • przygotowywanie recenzji wydawniczych książek i artykułów do czasopism naukowych.
   • wykonywanie recenzji projektów badawczych.
   • udział w pracach komisji awansów naukowych.
   • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
   • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków pedagogicznych.
   • recenzowanie prac dyplomowych i przewodniczenie egzaminom dyplomowym.
   • dokumentowanie przebiegu studiów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela