Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Po ukończeniu w 1981 r. studiów stacjonarnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) w zakresie specjalności mikrobiologia, w 1991 r. uzyskałam stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie immunologii, w 1999 r. stopień dr hab. w dziedzinie nauk przyrodniczych, w zakresie immunologii i mikrobiologii klinicznej, a w 2005 r. tytuł naukowy profesora. W 1981 r. rozpoczęłam pracę w Zakładzie Immunologii, w Instytucie Mikrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Od 2003 roku pełniłam funkcję kierownika Zakładu, później Pracowni Gastroimmunologii, a od 2010 kieruję Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej, której organizatorką była Pani prof. dr hab. Wiesława Rudnicka. W latach 2008 -2016 pełniłam funkcję Dyrektora Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. W latach 2012 – 2019 byłam członkiem Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2015-2019 członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki oraz Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk. W okresie od 1992r. do1996r. trzykrotnie przebywałam na stażu naukowym w Zakładzie Biologii Medycznej Uniwersytetu w Lund, w Szwecji, kierowanym przez Prof. Torkela Wadstroma, gdzie realizowałam indywidualny projekt badawczy na temat mechanizmów odpornościowych w zakażeniach wywoływanych przez bakterie z gatunku Helicobacter pylori. Tematyka badawcza Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, w skład której wchodzą cztery zespoły badawcze, dotyczy reakcji odpornościowych regulujących wzajemne oddziaływania gospodarz-drobnoustroje chorobotwórcze, czynników zjadliwości patogenów człowieka warunkujących przebieg zakażeń i powstawanie odporności nieswoistej i swoistej, podłoża genetycznego podatności na zakażenie i rozwój chorób zakaźnych, możliwości wykorzystania drobnoustrojów jako biologicznych komponentów o potencjalnym zastosowaniu diagnostycznym, leczniczym i profilaktycznym, poszukiwania produktów pochodzenia naturalnego i badania ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz immunomodulacyjnej, badania biozgodności nanozwiązków oraz możliwości ich biologicznej modyfikacji w celach terapeutycznych. Działalność badawczą i organizacyjną łączę z popularyzacją nauki i aktywnością dydaktyczną, którą cenię szczególnie. Za swoją misję uznaję wspieranie studentów, doktorantów, a także pracowników w ich rozwoju naukowym. Dotychczas wypromowałam 7 doktorów. Brałam udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych z zakresu immunologii zakażeń, w tym finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki, a także projektów aplikacyjnych. Za niezwykle cenną uważam współpracę nawiązaną z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, która owocuje realizacją badań naukowych, rozwojem i wymianą kadry, a także podnoszeniem jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wraz z współpracownikami jestem współautorką wielu oryginalnych prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych z zakresu mikrobiologii medycznej i immunologii zakażeń. Należę do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Jestem członkiem Rady Redakcyjnej The World Journal of Gastroenterology.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Modele badawcze i szczegółowy zakres tematyczny badań prowadzonych przez zespoły badawcze w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej:

1.Analiza fenotypowa, genotypowa oraz czynnościowa komórek układu odpornościowego w kontekście zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, w modelach in vivo i in vitro.

2.Badanie humoralnych i komórkowych mechanizmów odporności wrodzonej oraz adaptacyjnej swoistej – nabytej, w przebiegu gruźlicy i innych chorób zakaźnych.

3.Udział komponentów pałeczek Helicobacter pylori w rozwoju oraz przebiegu choroby wrzodowej żołądka i niedokrwiennej serca, w modelach in vivo i in vitro.

4.Rola czynników bakteryjnych i substancji wysokotłuszczowych w procesie naczyniotworzenia.

5.Biofilmy gronkowców, jedno- lub wielogatunkowe, w tym biofilmy mieszane z udziałem drożdżaków Candida sp. - biologia, rola w patogenezie zakażeń, poszukiwanie rozwiązań profilaktycznych i leczniczych.

6.Identyfikacja diagnostycznych i prognostycznych biomarkerów komórkowych, humoralnych, metabolicznych oraz molekularnych w zakażeniach bakteryjnych wywoływanych m.in. przez gronkowce, prątki Mycobacterium, pałeczki Helicobacter pylori lub grzybiczych inicjowanych przez drożdżaki Candida sp.

7.Opracowanie i badanie komponentów bioaktywnych pochodzenia drobnoustrojowego (w tym gronkowcowych, mykobakteryjnych, archeonów halofilnych) lub roślinnego o właściwościach immunomodulacyjnych, do wspomagania leczenia chorób infekcyjnych i alergicznych.

8.Ocena biozgodności i aktywności biologicznej nowych preparatów oraz kompozytów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej – modele in vitro i in vivo.

Stanowiska
 • profesor Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Działalność dydaktyczna

  • udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunkach Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia na studiach I i II stopnia, oraz Doktorantów Szkoły Doktorskiej
  • kierowanie pracami dyplomowymi (licencjackimi i magisterskimi)
  • promotorstwo prac doktorskich
  • opieka nad studentami realizującymi projekty badawcze

  Działalność naukowa

  • udział w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych lub badawczo-aplikacyjnych
  • konsultacja merytoryczna oraz koordynacja badań naukowych w ramach grantów badawczych, prac doktorskich, magisterskich lub projektów badawczych studenckich
  • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w recenzowanych czasopismach naukowych, prezentację na konferencjach krajowych i zagranicznych, przygotowywanie opracowań popularno-naukowych
  • współpraca z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, w przygotowywaniu oraz realizacji projektów badawczych
  • recenzje publikacji naukowych
  • recenzje projektów badawczych lub badawczo-aplikacyjnych

  Działalność organizacyjna

  • organizacja procesu dydaktycznego oraz nadzór nad jakością kształcenia
  • nadzór nad sprawami osobowymi pracowników Katedry i doktorantów
  • udział w pracach organizacyjnych Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
  • udział w pracach Komisji ds. Oceny Pracowników na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  • udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Stopni i Tytułów
  • członkostwo w towarzystwach naukowych
  • udział w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych ( MIKROBIOT "The Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection", "Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska”)
  • udział w wydarzeniach związanych z promocją Wydział u BiOŚ, lokalnych, krajowych lub międzynarodowych

  Współpraca z przemysłem

  • promotorstwo prac magisterskich we współpracy z przemysłem

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela