Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Antonio Maria Dąb
Główny adres email
Antonio.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Antonio María López González jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa od 24 czerwca 2016r. na podstawie monografii pt.: “Disponibilidad léxica. Teoría, método y análisis”. Tytuł doktora uzyskał na Universidad de Almería (Hiszpania) w 2001r., kiedy obronił pracę doktorską z zakresu socjolingwistyki pt. “El lenguaje radiofónico en la ciudad de Almería. Análisis sociolingüístico”. Wcześniej, w 1994r., również na Universidad de Almería ukończył studia magisterskie Filologii Hiszpańskiej.

Był lektorem języka hiszpańskiego na Europa-Universität „Viadrina”, Frankfurt nad Odrą, w Niemczech (1997-2000) i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001-2004), oraz w Wyższej Szkole Języków Obcych (WSJO) w Poznaniu (2003-2007).

Od 2007r. pracuje jako profesor uczelni w Katedrze Filologii Hiszpańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z przedmiotów ze specjalnością językoznawstwa hiszpańskiego.

Ma duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli języka hiszpańskiego jako języka obcego w Polsce: na Uniwersytecie Łódzkim i na warsztatach organizowanych przez Instytutu Cervantesa przez Biurze Radcy ds. Edukacji prze Ambasada Hiszpanii w Warszawie.

Do 2021r. opublikował 69 publikacji: jako autor - 2 monografie, 17 artykułów w czasopismach naukowych, 15 rozdziałów w monografiach wieloautorskich, 14 publikacji w materiałach pokonferencyjnych, 9 rozdziałów w podręcznikach dydaktycznych; jako współredaktor - 8 monografii naukowych wieloautorskich; jako redaktor - 3 podręczniki dydaktyczne, 1 korpus tekstowy.

Aktywnie uczestniczył w ponad 35 konferencjach naukowych - narodowych i międzynarodowych, przeprowadził ponad 60 warsztatów metodycznych o różnych aspektach nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Obecnie prowadzi badania nad językiem denotacyjnym i konotacyjnym w sporcie, nad użyciem norm językowych w środkach masowego przekazu w świecie hiszpańskojęzycznym oraz nad wyborem modelu językowego w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje

Do 2021r.

spośród 69 publikacji wyróżniają się:

López González, A. M.ª (2014). Disponibilidad léxica. Teoría, método y análisis. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 287 s.

López González, A. M.ª (2001). El lenguaje radiofónico de la ciudad de Almería. Análisis sociolingüístico. CD ROM. Almería: Universidad de Almería. 614 s.

López González, A. M.ª (2017). “El adverbio”. W: W. Nowikow (red.), Gramática contrastiva español-polaco, Colección “Manufactura Hispánica Lodziense” Lingüística. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 477-562.

López González, A. M.ª (2014). “The Effect of Instruction on Polish Spanish Learners’ Lexical Availability”. W: R. M. Jiménez Catalán (red.), Lexical Availability in English and Spanish as a Second Language, Educational Linguistics, Vol. 17. Heidelberg: Springer, s. 139-168.

López González, A. M.ª, red. (2012). Unidades didácticas de la Antología de Literatura para las Secciones Bilingües de Polonia. Varsovia: Ministerio de Educación de España.

López González, A. M.ª, red. (2011). Antología de textos literarios para las Secciones Bilingües de Polonia. Wyd. 2. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Hiszpanii.

Artykuły naukowe zostały opublikowane przez takie czasopisma naukowe jak: Linguistik Online (2002), Paralelo 50 (2004, 2006), Studia Romanica Posnaniensia (2004, 2005, 2013, 2014, 2019), Estudios hispánicos (2006), Revista RedELE (2010), Kwartalnik neofilologiczny (2010), Studia Iberystyczne (2013, 2017, 2021), Tonos digital (2014, 2020), Roczniki humanistyczny (2019).

Badania naukowe

2005 – 2007. Grant naukowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii, Hiszpańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł projektu badawczego: “Aspekty dydaktyki leksykalnej w szkołach dwujęzycznych z języka hiszpańskiego: zakres zdolności użycia przyswojonego słownictwa hiszpańskiego”.

Aktywny badacz w projektach:

Od 1997r. DIES-M. Difusión Internacional del Español a través de los Medios = „Międzynarodowe medialne rozpowszechnienie języka hiszpańskiego”. koord.: prof. dr hab. Raúl Ávila, El Colegio de México.

Od 2007r. Dispolex. Disponibilidad Léxica en el Mundo Hispánico = „Dostępność leksykalna w świecie hiszpańskojęzycznym”. Universidad de Salamanca. Koord.: José Antonio Bartol i Natividad Hernández.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

(1) Styl i zróżnicowanie socjolingwistyczne i geograficzne w języku hiszpańskim.

(2) Akwizycja języka: dostępność leksykalna w języku hiszpańskim jako języku obcym.

(3) Zastosowanie języka hiszpańskiego w środkach masowego przekazu.

(4) Dydaktyka nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego

  • Prowadzenie zajęć z przedmiotów:

  -Zajęcia specjalizacyjne w językoznawstwie hiszpańskim.

  -Język hiszpański w Ameryce.

  -Stylistyka języka hiszpańskiego.

  -Podstawy psycholingwistyki.

  -Podstawy socjolingwistyki.

  -Podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego.

  -Seminarium magisterskie z językoznawca.

  -Historia kina hiszpańskiego.

  • Prowadzenie badań naukowych.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela