Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Maria Klon
Główny adres email
Alicja.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia seminarzystów

2020/2021 Wiktoria Znyk - socjologia- uzyskanie naukowego grantu badawczego, przyznawanego w ramach Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Pełnienie funkcji opiekuna naukowego przyznanego grantu i promotora pracy magisterskiej.

2020 Paulina Grajeta - socjologia - uzyskanie medalu za chlubne studia oraz uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie im. Lutyńskich zgłoszonej pracy magisterskiej napisanej pod moją opieką naukową (praca została skierowana do konkursu organizowanego przez PTS, im. F. Znanieckiego).

W latach 2015-2020 wzbogacałam swój warsztat naukowy, dydaktyczny oraz badawczy poprzez:

Publikacje:

- opublikowałam łącznie 16 opracowań (jako autorka i współautorka); w tym: 2 monografie (jedno i trzy-autorską); jeden artykuł w czasopiśmie z listy A - łącznie 9 artykułów, 3 rozdziały w monografiach wieloautorskich, zredagowałam jedną monografię oraz przygotowałam recenzję książki; np:

 • Alicja Łaska-Formejster, Paulina Adamczyk, Aneta Muzioł Vidal, Humanizacja opieki okołoporodowej warunkiem zdrowego społeczeństwa. Standardy a rzeczywistość na przykładzie Polski i Chile, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020; s. 120.
 • Alicja Łaska-Formejster, 2015, Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 362.
 • Łukasz Kutyło, Alicja Łaska-Formejster, Barbara Ober-Domagalska, ZMĘCZENIE WŚRÓD PRACUJĄCYCH I NIEPRACUJĄCYCH STUDENTÓW. SOCJOLOGICZNA ANALIZA CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH DETERMINUJĄCYCH JEGO POZIOM, „Medycyna Pracy” 2019;70(5).
 • Alicja Łaska-Formejster, Humanism in medicine - practical dimension: analysis of the documents (complaints and requests of patients) - problems and dilemmas, [w:] “World Scientific News”, Volume 57, 2016, pp. 493-502.
 • Alicja Łaska-Formejster, Ewelina Sudra, “Human” expectations and needs, that is an empowered patient as a “survival strategy” of contemporary patient, "Studia Humanistyczne AGH", T.17/3, 2018, s. 107- 124.
 • Alicja Łaska- Formejster, Media as an environment of the modern patient and medical care institutions – management of communication in medicine – selected tools and marketing strategies, [w:] “Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, 2018, Tom 16, Nr 1, s. 47-54.
 • Alicja Łaska-Formejster, Zarządzanie komunikacją w medycynie - nowoczesne formy, technologie i strategie marketingowe, [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” – Wydawnictwo ORGMASZ, Nr 9, 2017, s. 24-54 całość 1-112.
 • Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło, Wpływ religii i religijności na stan zdrowia psychicznego seniorów – rozważania teoretyczne, [w:] Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B. (red.), Monographs of Physical Anthropology, Volume 3, „Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych, 2015, s. 28-40.
 • Alicja Łaska-Formejster, Empowered Patient Autonomy in the network, in the selected area of theoretical reflection and empirical analysis, “Folia Sociologica” 74/2020, s. 5-25.

W obszarze zainteresowań - Wykonałam recenzję rozprawy doktorskiej: (2019) mgr Omoye Mary Akhagba, SOCIAL AND CULTURAL FACTORS INFLUENCING HEALTH BEHAVIOUR AMONG MIGRANT WOMEN. A CASE STUDY OF ATTITUDES OF NIGERIAN WOMEN TOWARD CERVICAL CANCER PREVENTION IN POLAND.

- Aktywność konferencyjną: Łącznie uczestniczyłam (aktywnie i biernie) w 28 konferencjach, seminariach, szkoleniach dydaktycznych oraz zjazdach krajowych (18) i międzynarodowych (10). W wybranych z nich pełniłam funkcję członkini Rady Naukowej.

- Udział w projektach: - 2020 rok- Pełnienie funkcji międzynarodowego koordynatora w projekcie badawczym: Worldwide COVID-19 Online Anonymous Survey from Taiwan. Social contact during the epidemic: An international survey. Understanding the relational distance between people, as they become physically distanced. https://socialdistancingsurvey.org/

Zainteresowania naukowe

Realizuję zadania i projekty badawcze związane z moimi zainteresowaniami, do których należą:

1. zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki zdrowia i choroby w perspektywie społecznej

(socjologii medycyny; zdrowia i choroby bioetyki oraz biopolityki) i polityki społecznej.

  • uwzględniając płaszczyznę etyczną i aksjonormatywną wskazanych obszarów i problemów życia społecznego
  • kwestie funkcjonowania i zarządzania instytucjami medycznymi,
  • oraz te dotyczące przebiegu interakcji w obrębie pełnienia ról społecznych i zawodowych (medycznych).

2. Główny wątek bieżących prac projektowych dotyczy jakości opieki okołoporodowej, analizy wniosków i skarg pacjentów, jakości życia i aktywności prozdrowotnych, analizy bieżącej sytuacji "zdrowtnej".

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  Realizuję zadania związane z zarządzaniem zespołem Katedry Socjologii Polityki i Moralności, prowadzeniem badań i projektów badawczych oraz wykładów i zajęć akademickich. Zajęcia dydaktyczne dotyczą sfery moich zainteresowań badawczych i problematyki wpisanej w profil katedry.

  https://www.linkedin.com/in/alicja-łaska-form...

  Koordynowałam podzespoły badawcze realizujące projekty o tematyce dotyczącej problematyki zdrowia, socjologii medycyny i bioetyki. Byłam, jestem członkiem badawczych projektów uniwersyteckich oraz wojewódzkich programów badawczych (BIAŁY PERSONEL). Uczestniczyłam w konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach 6 Programu Ramowego: Bioethics and Society: Chinese-European Cooperation; BIONET. Od lat 90. aktywny uczestnik i współpracownik azjatyckich ośrodków naukowo-badawczych. Członek komitetu redakcyjnego „Władza Sądzenia”, Członek PTS (Polskiego Towarzystwa Socjologicznego), ISA (International Stillbirth Alliance), Centre for Bionetworking. W latach 2020-2021 byłam członkiem zespołu badań międzynarodowych https://socialdistancingsurvey.org/EN/index.php

  Publikacje i realizowane projekty badawcze poświęcone są tematyce dotyczącej zagadnień z zakresu socjologii moralności, polityki, socjologii medycyny, zdrowia i choroby oraz bioetyki (także w ujęciu międzynarodowym), a dotyczą, np. analizy przebiegu relacji lekarz-pacjent, kształtowania profilu współczesnego pacjenta (empowered patient), naruszania zasad i standardów etycznych, prawnych i etycznych aspektów wybranych problemów bioetycznych, opieki okołoporodowej; funkcjonowania instytucji stojących na straży praw pacjentów, strategii marketingu medycznego i nowoczesnych technologii komunikacyjnych wykorzystywanych w medycynie (zarządzania komunikacją w medycynie).

  Prowadzone zajęcia, to: Seminarium doktorskie, magisterskie, licencjackie; Etyka i aksjologiczne aspekty pracy socjalnej; Edukacja zdrowotna - profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia; Podstawy komunikacji społecznej; Dylematy moralne i etyczne współczesności; Społeczne reguły wywierania wpływu. Kod międzynarodowy; Socjologia; Etyka; Perswazja i manipulacja w polityce; Socjologia pracy socjalnej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela