Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1988 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Prawa Karnego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej. W roku 2005 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna.


Osiągnięcia naukowe

Autorka około 60 publikacji naukowych, w tym czterech monografii (dwóch we współautorstwie), rozdziału w Systemie Prawa Karnego poświęconego formom stadialnym przestępstwa, współautorka komentarza do Prawa o cudzoziemcach i podręcznika do nauki prawa karnego, autorka szeregu artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych oraz księgach jubileuszowych. Współredaktorka Systemu Prawa Medycznego t. III poświęconego zagadnieniom odpowiedzialności pracowników medycznych. Kierownik ze strony polskiej projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Tours w ramach programu PHC Polonium 2013-2014 dotyczącego odpowiedzialności medycznej w Polsce i we Francji. Staże naukowe na Uniwersytecie UIA w Antwerpii oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (stypendium Fundacji Thomasa Berbericha).

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z teoretycznymi podstawami odpowiedzialności karnej i dotyczą odpowiedzialności za czyny nieumyślne, formy współdziałania przestępnego, stadialne postacie przestępstwa oraz przestępstwa popełnione w stanie tzw. zawinionej niepoczytalności. Ponadto obejmują one także prawo medyczne, w tym podstawy odpowiedzialności karnej za błędy medyczne oraz odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych i prawnokarną ochronę tajemnicy lekarskiej.

Obok głównych nurtów zainteresowań prowadzone badania naukowe poświęcone zostały także analizie dogmatycznej wybranych przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Osobnym polem badawczym pozostają zagadnienia detencji cudzoziemców i ograniczeń prawnomiędzynarodowych dotyczących jej stosowania.


Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Nauki o Przestępstwie

  Prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podstaw odpowiedzialności karnej. Publikowanie wyników tych badań w formie artykułów, monografii lub rozdziałów w monografiach.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w postaci wykładów i seminariów, w tym sprawowanie opieki nad przygotowywaniem prac dyplomowych.

  Wykonywanie innych obowiązków organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021, poz. 478) oraz innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela