Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Sosna
Główny adres email
Magdalena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuję się następującymi dziedzinami językoznawstwa ogólnego i romańskiego: paremiologią, frazeologią, stylistyką, francuską semantyką leksykalną, metaforologią, paremiologicznymi, frazeologicznymi i semantycznymi badaniami kontrastywnymi francusko-polskimi, komizmem językowym, teorią retoryczną tekstów argumentatywnych, pragmatyką językoznawczą, kognitywnymi teoriami językoznawczymi.

Osiągnięcia naukowe

2011 Złota Odznaka UŁ

2010 organizacja I Międzynarodowej Konferencji Frazeologiczno-Paremiologicznej „Stan badań i tendencje rozwoju” (Ier Colloque International de Phraséologie et de Parémiologie Romanes L’état des recherches et les tendances du développement) Łódź 2-4 grudnia.

2005 Nagroda Naukowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę habilitacyjną pt. L’ équivalence des proverbes polonais et des proverbes français, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004

W latach 2005-2020 promotor: 80 prac (33 magisterskich, 47 licencjackich)

Autorka 50 publikacji, w tym 6 książek.Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

Paremiologia, frazeologia, stylistyka, francuska semantyka leksykalna, metaforologia, paremiologiczne, frazeologiczne i semantyczne badania kontrastywne francusko-polskie, komizm językowy, teoria retoryczna tekstów argumentatywnych, pragmatyka językoznawcza, kognitywne teorie językoznawcze.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Romańskiego

  Zajęcia dydaktyczne z językoznawstwa obejmują następujące przedmioty: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka kontrastywna, Metodologia badań językoznawczych, Zajęcia specjalizacyjne ze stylistyki, semantyki leksykalnej, frazeologii i paremiologii, Gramatyka opisowa języka francuskiego, seminaria językoznawcze licencjackie i magisterskie.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela