Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sebastian Brzoza
Główny adres email
Sebastian.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego

  • Obowiązki badawcze: prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego, prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie i afiliowanie przy Uniwersytecie Łódzkim wyników działalności naukowej w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
  • Obowiązki dydaktyczne: kształcenie i wychowywanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, w szczególności poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zaliczanych do pensum dydaktycznego, przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela