Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Izabela Maria Klon
Główny adres email
Izabela.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

W roku 2008 uzyskałam stopień magistra pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Pedagogiki Społecznej ), tytuł pracy magisterskiej: Strategie radzenia sobie z chorobą psychiczną na przykładzie młodzieży ze Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w Łodzi (promotor dr Anita Gulczyńska).

W latach 2009-2011 pracowałam jako specjalista pracy z rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Od października 2009 pracowałam jako asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej UŁ. Od grudnia 2017 jestem zatrudniona w tej Katedrze (Obecnie KPSiR) na stanowisku adiunkta.

W 2017 uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim stopień doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny (promotor prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka).

W (01.03.2019-31.08) 2019 odbywałam staż podoktorski (PostDoc) na stanowisku visiting researcher na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy).CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472). ESF project - Strengthening the university's scientific capacities (No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472).

Gajek K., Kamińska-Jatczak I. (2019) Narativní přístup Fritze Schützeho v teorii a praxi/ Podejście narracyjne Fritza Schützego w teorii i praktyce, Ostrava, Ostravská Univerzita.

https://dokumenty.osu.cz/fss/publikace/narativni-p...

Osiągnięcia naukowe

1. 6. 2020 - 31. 12. 2021 Partner w międzynarodowym projekcie badawczym Values Building in Social Work Eductaion, nr: 21930161 (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki/ International Visegrad Fund) https://fss.osu.cz/vbiswe/

Glumbíková K., Petrucijová J., Kantowicz E., Kamińska-Jatczak I., Slaná M., Molnárová Letovancová K., Féher B., Vályi R., Ciczkowska-Giedziun M., Zmysłowska M., Values Building in Social Work Education in Visegrad Countries: Integrated Approach. Sustainability. 2021; 13(9):5222. https://doi.org/10.3390/su13095222

Petrucijová, J., Glumbíková K., Féher B., Vályi R., Ciczkowska-Giedziun M., Kamińska-Jatczak I., Kantowicz E., Zmysłowska M., Marynowicz-Hetka E., Slaná M., Molnárová Letovancová K. Values Building Toolkit in Social Work Education. Ostrava: University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-7599-289-5.

https://dokumenty.osu.cz/fss/projekty/vbiswe/values-building-toolkit-in-social-work-education.pdf

Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Ewa Kantowicz, Miriam Slaná, Boróka Fehér, Izabela Kamińska-Jatczak & Katarína Molnarová-Letovancová (2021): Challenges in values education in social work: the case of the Visegrad four countries. Social Work Education. 2021. https://doi.org/10.1080/02615479.2021.2022117

Od 2022 Realizacja dwuletniego projektu badawczego IDUB (Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza- edycja II) pt. Tworzymy obrazy, wydobywamy nasze głosy - społeczne badania uczestniczące oparte na sztuce z udziałem rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Decyzja nr 12/2021. Konkurs: Granty dla Młodych Badaczy.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0001-9556-0470

Nagrody:

2012 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne, związane z innowacyjnym projektem pedagogicznym kształcenia pedagogów społecznych na poziomie licencjackim.

2015 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia drugiego za książkę Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, A. Gulczyńska, M. Granosik (red.), Wydawca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

2019 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia trzeciego za książkę pt. „Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych”, L. Telka (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018.

2020 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego za książkę pt. „Participatory Social Work: Research, Practice, Education, M. Granosik, M. Kostrzyńska, B. Littlechild (red.) Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.
Zainteresowania naukowe

Analiza aktywności i tożsamości podmiotu działającego w polu pracy socjalnej z rodziną, wybrane publikacje:

(2021) Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

(2021) Transformacje życia profesjonalnego asystentów rodziny: komunikowanie doświadczeń. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 227-250. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.14

(2020) Aktywności ukierunkowane na odczucia rodzin w pracy socjalnej asystentów rodziny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(1), 103–118. DOI: https://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.103-118

(2020) Cechy aktywności oddziałujących na rozwój Drugiego – analiza aktywności asystentów rodziny. Praca Socjalna, 35(5), 23-4. DOI:https://doi.org.10.5604/01.3001.0014.4423

(2019) Lines of Activity Addressed to Families: Limiting the Participatory Approach as with Casework Practitioners, in: Participatory Social Work: Research, Practice, Education, M. Granosik, A. Gulczyńska, M. Kostrzyńska, B. Littlechild (eds.), Łódź-Kraków, Łódź University Press - Jagiellonian University Press, 211-233.

(2019) Przejawy konstruowania tożsamości profesjonalnej podmiotu działającego. Przykład asystentów rodziny. Pedagogika Społeczna, 2 (72), s. 183-202. DOI: https://doi.org/35464/1642-672X.PS.2019.2.13

(2017) Linie aktywności w procesie przepływu informacji - przykład asystentów rodziny, w: Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, A. Żukiewicz (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 145-159.

Biograficzne i historyczne konteksty związane z pedagogiką społeczną, wybrane publikacje:

(2019) Helena Radlińska w latach 1939–1945 – historia zrekonstruowana ze wspomnień. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), 179-210. https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.12

(2019) Nigdy nie pisałam tak wiele jak w dniach i bezsennych nocach tej epoki". Analiza działalności pisarskiej Heleny Radlińskiej w okresie okupacji, w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 221-233.

(2017) z Kafar M., W kręgu transgeneracyjnych biografii naukowych. Zaczynając od Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 4(1), 171-193. https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.11

Współredagowanie wraz z J. Sosnowską i B. Szczepańską numeru tematycznego Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2022/2(15) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne.https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/re...

Przygotowanie metodologiczne

Prowadzenie badań z zastosowaniem: fotogłosu (Photovoice), transwersalnej analizy aktywności, metody wywiadu narracyjnego, jakościowej analizy treści, analizy dyskursu eksperckiego, elementów teorii ugruntowanej.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

  działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna

  kierunkowy opiekun praktyk studenckich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela