Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karol Maria Dąb
Główny adres email
Karol.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia; swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej.

Osiągnięcia naukowe

- autor lub współautor ponad 40 publikacji

- aktywny uczestnik konferencji naukowych (o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym)

- członek Zarządu Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE)

- udział w projektach naukowych (własnych, finansowanych ze środków MNiSW, projekcie NCN dot. Polaryzacji wynagrodzeń), edukacyjnych (w tym w trzech projektach krajowych - PO KL oraz jednym projekcie międzynarodowym Erasmus+) oraz dwóch projektach komercyjnych (B+R)

- nagroda II stopnia w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac doktorskich, 2013, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Nagroda za pracę doktorską pt. „Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą”

- nagroda Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015, Uniwersytet Łódzki, Nagroda otrzymana za książkę pt. "Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

- wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 (w tej edycji Konkursu przyznano wyłącznie trzy równorzędne wyróżnienia), 2017, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Nagroda w kategorii publikacji edukacyjnych przyznana za monografię pt. „Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, Współautor: Marek Melaniuk

Zainteresowania naukowe

- Praktyczne zastosowania algorytmiki

- E-Zdrowie, Cybermedycyna, Telemedycyna

- Automatyzacja procesów biznesowych

- Ocena użyteczności aplikacji informatycznych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej

  • pracownik naukowo-dydaktyczny
  • Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich
  • Członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela