Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

  · prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  · terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  · przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  · prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  · opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  · przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
  · podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  · dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  · wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;

  · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  · organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  · pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
  · inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  · inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela