Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Topola
Główny adres email
Michał.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem, zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

• Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

• Ocenianie i pomiar edukacyjnych osiągnieć uczniów

• Model zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji

• Komunikacja codzienna w pedagogice

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

  Zakres zadań w zakresie obowiązków badawczych, obejmuje m.in:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych lub rozwojowych

  rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie wyników

  aktywne uczestnictwo w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych


  Zakres zadań w zakresie obowiązków dydaktycznych, obejmuje m.in:

  prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość

  opieka nad pracami dyplomowymi studentów (prace licencjackie i magisterskie), udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe (promotor, recenzent)

  przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów

  udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia oraz planów zajęć dydaktycznych

  przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo

  podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych


  Zakres zadań w zakresie obowiązków organizacyjnych, obejmuje m.in:

  • udział w pracach Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (członek Rady Wydziału)

  • praca w Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (sekretarz Komisji)

  • udział w pracach Wydziałowej Rady Współpracy z Otoczeniem Kulturowo-Społecznym i Pracodawcami na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (członek Rady)

  prace w Komisji do spraw weryfikacji ukończenia przez absolwentów studiów I stopnia specjalności warunkującej kontynuację studiów II stopnia na specjalności: Pedagogika Wieku Dziecięcego (członek Komisji)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela