Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Stanisław Maria Brzoza
Główny adres email
Stanisław.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (WSMiP UŁ), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ), profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Autor monografii Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida (2012); Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012 (2015). W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych pozostają kwestie związane przede wszystkim z terroryzmem dżihadystycznym – doktryną i ewolucją tego zjawiska, a także jego formami oddziaływania oraz z przestępczością w Ameryce Łacińskiej. Istotne miejsce zajmuje analiza związków religii i polityki, bezpieczeństwa Hiszpanii, procesów radykalizacji salafickiej przedstawicieli muzułmańskich społeczności (post)imigracyjnych w Europie. Problematyka ta jest obecna również w licznych artykułach S. Kosmynki publikowanych w czasopismach specjalistycznych. W latach 2009–2014 prowadził gościnne wykłady w Hiszpanii na uniwersytetach w Granadzie, Santiago de Compostela, La Lagunie i Vic.

Osiągnięcia naukowe

Monografie:

 • Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, pod red. M. Pietrasiak, J. Ciesielskiej-Klikowskiej, S. Kosmynki, Rambler, Warszawa 2017.

Artykuły naukowe i części prac zbiorowych:

 • Specyfika współczesnego terroryzmu religijnego [w:] Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2004;
 • Czynniki kształtujące tożsamość terrorysty w perspektywie ewolucji ujmowania terroryzmu, [w:] Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2004;
 • Fundamentalizm islamski w sferze kulturowo-obyczajowej oraz w polityce zagranicznej Iranu, „Studia Polityczne” nr 17, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005;
 • Między pragmatyzmem a absolutyzmem moralnym. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w kontekście zaangażowania militarnego w Iraku i rozwoju gospodarczego kraju, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych w 2005 r., D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2006.
 • Zaangażowanie na rzecz europejskiego sytemu bezpieczeństwa, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, Z. Wysokińska (red.) Łódź 2004;
 • Represja seksualności czy afirmacja postaw moralnych umocowanych w wierze?
 • Postawa Kościoła katolickiego wobec seksu na tle współczesnego doświadczenia „cielesności” (artykuł przyjęty do druku do materiałów pokonferencyjnych XIIIZjazdu Socjologicznego w Poznaniu).
 • Fenomen organizacji al-Kaida w kontekście rozwoju doktryny islamizmu, „Studia Polityczne”, Instytut Studiów Politycznych PAN, nr 20, Warszawa 2007.
 • Kierunki polityki regionalnej prezydenta Hugo Chaveza w kontekście doktryny „rewolucji boliwariańskiej [w:] Regiony: Polska-Europa-Świat, A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Toruń 2009.
 • Daniel Ortega – pragmatyzm, demokratyczna lewica czy lewicowy populizm? Uwarunkowania wyborów prezydenckich w Nikaragui w 2006 roku [w:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska (red.)Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Funkcja odwołań do religii w ideologii radykalnego islamizmu na przykładzie oświadczeń liderów al-Kaidy, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 33, Łódź 2008.
 • La influencia del estilo populista del liderazgo político en la democracia en América Latna, “Estudios Latinoamericanos” 29, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, Warszawa 2009.
 • Uwarunkowania i skutki transformacji politycznej w Urugwaju w 2004 roku w kontekście czynników kształtujących nastroje społeczne, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, K. Derwich, M. Kania (red.), Kraków 2011.
 • Rola charyzmy w przywództwie politycznym w świetle wybranych ujęć teoretycznych. Perspektywa latynoamerykańska, [w:] Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku / Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI, M. Śniadecka-Kotarska (red.), S. Kosmynka (współ.), Warszawa 2011.
 • El papel del carisma en el liderazgo político a luz de determinadas concepciones teóricas. La perspectiva latinoamericana, “Estudios Latinoamericanos” 31, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, Warszawa 2011.
 • Boliwariański mit polityczny i populizm na przykładzie doktryny prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, „Studia Polityczne” PAN, nr 29, Warszawa 2012.
 • Przesłanki radykalizacji młodych muzułmanów w Europie Zachodniej na tle teorii „społeczeństw paralelnych”, [w:] Oblicza cywilizacji, M. Skorzycki, R. Mielczarek (red.), „Dyskursy o kulturze” nr 7, Łódź 2012.
 • Cyberdżihad. Wykorzystanie Internetu przez współczesny terroryzm islamistyczny, [w:] Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak (red.), Warszawa 2013.
 • W poszukiwaniu męczeństwa. Magazyn „Inspire” jako przykład oddziaływania terroryzmu dżihadystycznego w przestrzeni wirtualnej, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Społeczeństwo, ekonomia i prawo, K. Adamek, K. Wilczyńska (red.), Poznań 2013.
 • Echa terroryzmu islamistycznego w Ameryce Łacińskiej, [w:] Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy - wyzwania - implikacje, K. Krzywicka (red.) Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 141-155.
 • Państwo Islamskie – zagrożenia dla Europy, [w:] Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, T. Z. Leszczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, s. 19-38.
 • Uwarunkowania i charakter hiszpańsko-marokańskiej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski (red.), Rambler, Kraków 2015, ISBN: 978-83-62751-40-2.
 • Rozwój radykalizmu salafickiego w Katalonii w kontekście działalności Hizb ut-Tahrir i innych organizacji, [w:] O przygodności religii w postsekularnym świecie, Ł. Kutyło, B. Ober-Domagalska, R. Tyrała (red.), „Władza Sądzenia”, nr 6/2015, s. 129-141, ISSN: 2300-1690.
 • Uwarunkowania i rozwój dżihadyzmu w Jemenie, [w:] Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI w., W. Lizak, A. M. Solarz, (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 220-233.
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii ze strony dżihadyzmu w kontekście oddziaływania tzw. Państwa Islamskiego, [w:] ¿Adónde vas, España, J. Iwanek, E. Tarnawski (red.), „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 2016 nr 5, s. 179-193.
 • Dżihadyzm w Libii na tle wyzwań dla bezpieczeństwa regionalnego, [w:] Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 111-126.
 • The Presence of Jihadist Terrorism in Spain, „The Polish Quarterly of International Affairs”, PISM, no. 2/2016, vol. 25, s. 68-73.
 • The Role of Moroccan Salafist Radicalism in Creating Threat to Spain’s Security, The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University „Politeja” nr 42/2016, s. 164-188.
 • Zapobieganie radykalizacji społeczności muzułmańskich jako element strategii antyterrorystycznej władz Hiszpanii, [w:] Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne, T. Domański (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 153-183.
 • Uwarunkowania i płaszczyzny stosunków wenezuelsko-irańskich w okresie rządów prezydentów Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, P. Matera, M. Pietrasiak, R. Bania, M. Stelmach (red.), Rambler, Warszawa 2017, s. 303-317.
 • Wykorzystanie pojazdów w atakach dżihadystycznych jako element taktyki terroryzmu typu low-tech, „Studia Polityczne”, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2018, tom 46, nr 2, s. 191-208.
 • Zaangażowanie kolumbijskich pracowników prywatnego sektora militarnego w konflikcie w Jemenie, [w:] Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, A. Mania, M. Grabowski, J. Morul (red.), Rambler, Warszawa 2018, s. 229-248.
 • Strategia zwalczania terroryzmu dżihadystycznego w Maroku, „Przegląd Politologiczny”, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, nr 1/2019, s. 77-92.
 • Związki terroryzmu dżihadystycznego z handlem narkotykami. Casus Hiszpanii, „Historia i Polityka”, UMK, no 27 (34) (2019), s. 41-56.
 • Fenomen udziału ochotników z Republiki Trynidadu i Tobago w szeregach tzw. Państwa Islamskiego, „Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, vol. 14, no 1 (2019), s. 133-143.
 • „Tożsamość pogranicza” hiszpańskich eksklaw Ceuty i Melilli, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, 1/2020, s. 83-99.
 • Zwalczanie przestępczości w Republice Trynidadu i Tobago, „Ameryka Łacińska”, vol. 1 no 107 (2020), s. 39-54.
 • Desafíos para la seguridad de España por parte del yihadismo en el contexto del impacto del Estado Islámico, [w:] Situación política de España a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, S. Dudara, J. Iwanek, E. Tarnawski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020, s. 143-156.
 • Udział Hiszpanii w misjach bezpieczeństwa w Sahelu Zachodnim, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 65(1)2020, s. 103-116.
 • The problem of radical Salafism in Sweden in the context of terrorist threats, „Przegląd Europejski”, 2020, no. 4, s. 117-130.
 • The Pakistani Community in Spain: Social and Cultural Challenges, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 74, 2020, s. 111-123.
 • Partnerstwo hiszpańsko-portugalskie w zakresie walki z terroryzmem, [w:] Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym, A. Chodyński (red.), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, Kraków 2020, nr 4 (XLI), s. 273-288.
 • Politics, Society and Culture in Latin America, Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach (red.), „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, no. 1/2020, vol. 25.
 • Politics, Society and Culture in Latin America – Introduction, Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach, [w:] Politics, Society and Culture in Latin America, Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach (red.), „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, no. 1/2020, vol. 25, s. 5-8.
 • The Problem of Organized Crime in the South American Tri-Border Area: Paraguay, Brazil and Argentina, [w:] Politics, Society and Culture in Latin America, Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach (red.), „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, no. 1/2020, vol. 25, s. 9-28.
 • Importancia de los rituales de iniciación y de los tatuajes en las maras y pandillas centroamericanas, [w:] Kulty, rytuały, wierzenia w Ameryce Łacińskiej, „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, 2020, nr 10, s. 161-178.
 • “Uczyńmy Hiszpanię wielką”. Partia Vox jako krystalizacja radykalnej prawicy na Półwyspie Iberyjskim, „Przegląd Politologiczny”, 2021, nr 1, s. 87-101.
 • Przemyt narkotyków do Hiszpanii jako element działalności transnarodowej przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Geopolityczny”, 2021, tom 35, s. 61-77.

Hasła w leksykonach:

 • Terroryzm i moralność, [w:] Leksykon socjologii moralności, J. Mariański (red.), Nomos, Kraków 2015, s. 861-867.

Raporty:

 • El II Congreso Latinoamericano Ignacio Domeyko en la Facultad de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Lodz, 15–16 de diciembre de 2018, Polonia, Stanisław Kosmynka, Michał Stelmach, „Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, vol. 7/2019, s. 361-363.


Zainteresowania naukowe

dżihadyzm, terroryzm, antyterroryzm, radykalizacja i zapobieganie radykalizacji w Hiszpanii, przestępczość i problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  Kierownik Katedry Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych WSMiP UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela