Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunktem w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii UŁ, sekretarzem „Przeglądu Nauk Historycznych” i „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem historię sztuki, a w 2005 historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W roku 2011 obroniła pracę doktorską pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Anusika. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną pt. Flagrante bello. Wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787–1792).

Osiągnięcia naukowe
 • 2019 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za cykl publikacji pt. Wielka wojna wschodnia (1787–1792) w świetle doniesień prasy warszawskiej
 • 2018 – nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za publikacje pt. Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 504 + 400
 • 2013 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 557 + il.
 • 2011 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 430 + il.
Zainteresowania naukowe
 • Historia powszechna XVI–XVIII wieku
 • Francja w dobie Wielkie Rewolucji (1789–1799)
 • Dzieje kultury i sztuki XVI–XVIII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki baroku)
 • Historia prasy polskiej doby stanisławowskiej
 • Wielka wojna wschodnia (1787–1792)
 • Epigrafika XVI–XVIII wieku
 • Historia regionalna
 • Zabytkowe dzwony sakralne na terenie diecezji kieleckiej
Stanowiska
 • specjalista - sekretarz redakcji czasopisma naukowego UŁ Zespół Sekretarzy Redakcji Czasopism

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. Nadzorowanie procesu wydawniczego czasopisma "Przegląd Nauk Historycznych" (dalej: PNH) na wszystkich jego etapach, w tym:
   • prowadzenie korespondencji z autorami tekstów, recenzentami, redaktorami naukowymi i językowymi, tłumaczami, redaktorem inicjującym,
   • kompletowanie materiałów (artykuły i inne teksty nadsyłane do druku, recenzje, oświadczenia autorów) do poszczególnych zeszytów czasopisma i przekazywanie ich do Wydawnictwa UŁ,
   • kierowanie zgłoszonych tekstów do oceny przez redaktora naczelnego bądź redaktora tematycznego na etapie selekcji materiałów (recenzja wewnętrzna),
   • wysyłanie tekstów do wskazanych przez Redakcję recenzentów w celu ich zaopiniowania (recenzja zewnętrzna),
   • kierowanie tekstów do korekty autorskiej na etapie recenzji i redakcji językowej,
   • przekazywanie materiałów do korekty i opracowania merytoryczno-językowego.
  2. Wstępna redakcja tekstów przyjętych do druku w PNH, tak aby odpowiadały zaleceniom instrukcji wydawniczej.
  3. Opracowanie redakcyjne i adiustacja poszczególnych numerów czasopisma.
  4. Sprawdzanie plików pdf po rewizji wydawniczej i ponownym składzie.
  5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydań papierowych i elektronicznych (oświadczenia autorskie, recenzje, potwierdzenia finansowania, umowy o dzieło).
  6. Tworzenie planu wydawniczego czasopisma i nadzór nad terminową jego realizacją.
  7. Tworzenie i aktualizacja baz mailingowych autorów, recenzentów, członków Rady Programowej, potencjalnych autorów i recenzentów.
  8. Przygotowywanie informacji do wniosków grantowych, opracowywanie materiałów promocyjnych (newsletterów, call for papers, ulotek itp.).
  9. Inicjowanie współpracy z bazami danych adekwatnymi do profilu czasopisma.
  10. Kontrola zgodności informacji o PNH na stronach internetowych i w bazach referencyjnych.
  11. Prowadzenie procesu wydawniczego w Open Journal System.
  12. Administrowanie strony internetowej (strony głównej) PNH.
  13. Prowadzenie profilu PNH na Facebooku (co najmniej jeden wpis w tygodniu).
  14. Śledzenie czasopism o zbliżonej tematyce w mediach społecznościowych.
  15. Pozyskiwanie nowych autorów, recenzentów i czytelników z wiodących ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych).
  16. Monitorowanie wskaźników istotnych dla oceny czasopisma: wskaźników odrzuceń, liczby publikowanych artykułów, procentowego udziału autorów i recenzentów w ważnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.
  17. Analiza potrzeb czasopisma pod kątem wymogów MNiSW i baz referencyjnych o zasięgu międzynarodowym.
  18. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Adiunkt Katedra Historii Nowożytnej

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.
  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym.
  3. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygodniu.
  4. Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
  5. Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.
  6. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej UŁ,w tym:
   • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych (na podstawie odrębnych powołań),
   • uczestniczenie w pracach organizacyjnych, tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
   • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych UŁ.
  7. Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora.
  8. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
  9. Przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej, również w formie elektronicznej).
  10. Dokładna znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych,regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika, a w szczególności Statutu UŁ, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UŁ.
  11. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela