Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwa Maria Klon
Główny adres email
Iwa.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 – do teraz Biuro rachunkowe Taxform.pl sp. z o.o.

2020 - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, problematyka: Finanse przedsiębiorstwa, podstawowe zasady rachunkowości, sporządzanie i interpretacja dokumentów finansowych.

2019 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, problematyka: Podstawy bankowości i księgowości. Fundusze kapitałowe. Analiza systemów ubezpieczeń. Start- up'y.

2013-2014 - MPGK sp. z o.o. w Zgierzu, stanowisko: członek rady nadzorczej, zakres obowiązków: opiniowanie i ocenia czynności zarządu z zakresu prowadzenia spraw, w szczególności ocena sprawozdania finansowego i opisowego składanego przez zarząd po upływie roku obrotowego oraz co do wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

2013-2014 - prowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet Łódzki w ramach Priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2013 – uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu APM Group™ "PRINCE2® Foundation będącego poświadczeniem zarówno wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami.

2011 - prowadzenie szkoleń w ramach Uniwersytetu przedsiębiorczości – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm spin off/spis out w module I Niezbędnik ekonomiczny z prowadzenia księgowości.

2011 - Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki – pilotażowy program staży naukowców w przedsiębiorstwach projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, PO KL/I/8.2.1/10. Efektem stażu w BRE Banku S.A. było wypracowanie Efektywnego Modelu Współpracy między uczelnią a organizacją.

2007 – 2010 - prowadzenie szkoleń w PTE Oddział w Łodzi z zakresu rachunkowości i finansów w ramach - EBC*L (European Business Competence* Licence) oraz szkoleń w zakresie Aspektów finansowo – księgowych tworzenia, likwidacji i upadłości firmy a także Interpretacji sprawozdań finansowych. Zaangażowanie w projekt Nowa innowacyjna firma – Twoja droga do sukcesu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie obejmowało Sesję III: Finanse.

2007 - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ z zakresu Wyceny nieruchomości oraz Bankowości.


Działalność naukowa – zaangażowanie w realizację projektów badawczych i edukacyjnych:

 • od lutego 2020 do grudzień 2020 – wykonawca w projekcie Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Wiem i Rozumiem finansowego ze środków NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 • od czerwca 2019 – do teraz – researcher w projekcie Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students, realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne.
 • marzec- kwiecień 2019 - researcher w projekcie ASPIRE - Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe.
 • od maja 2018 – do grudnia 2019 – researcher w projekcie The European social dialogue and the development of the solidarity between generations of workers: focus on “over 55” and young workers in the finance sector. Sustainable Growth and generation gap.
 • od 1 listopada 2017 do 28 lutego 2019 – Specjalista ds. produktu projekcie STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwach. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. Projekt realizowany w latach 2016-2019 w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.3. współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2015 – 2017 - realizator projektu Studencka Klinika Finansów wspierającego podnoszenie kompetencji finansowych wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 • 2012 - do teraz – koordynator ze strony Uniwersytetu Łódzkiego egzaminów certyfikacyjnych w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E realizowanym przez Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich.
 • 2010 – do teraz – udział w projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanym z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.
 • styczeń – czerwiec 2012 – realizacja projektu badania rynkowego oraz technologicznego pod kątem budowy rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych na zlecenie Banku Handlowego w Warszawie SA. Celem projektu było opracowanie platformy łączącej ideę crowdsourcingu (poszukiwania pomysłów na nowe produkty i usługi, ich oceniania i dopracowywania) i showroomu, (testowania konceptów i prototypów rozwiązań, usług i produktów).
 • grudzień 2012 – grudzień 2013 - realizacja projektu badawczego „Włączenie bankowe” jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim w ramach programu Santander Universities/BZ WBK S.A. Celem projektu było opracowanie programu pilotażowego dla zdiagnozowania zapotrzebowania na edukację finansową wśród mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+ i opracowania programu wyrównywania szans w dostępie do wiedzy bankowej osób 50+.
 • grudzień 2013 - marzec 2014 - udział w projekcie Akademia Edukacji Ekonomicznej Junior realizowanego na zlecenie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Celem projektu było krzewienie świadomości finansowej w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.


Działalność naukowa – zaangażowanie w realizację projektów badawczych i edukacyjnych:

 • od lutego 2020 do teraz – wykonawca w projekcie Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Wiem i Rozumiem finansowego ze środków NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 • od czerwca 2019 – do teraz – researcher w projekcie Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students, realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne.
 • marzec- kwiecień 2019 - researcher w projekcie ASPIRE - Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe.
 • od maja 2018 – do grudnia 2019 – researcher w projekcie The European social dialogue and the development of the solidarity between generations of workers: focus on “over 55” and young workers in the finance sector. Sustainable Growth and generation gap.
 • od 1 listopada 2017 do 28 lutego 2019 – Specjalista ds. produktu projekcie STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwach. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. Projekt realizowany w latach 2016-2019 w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.3. współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2015 – 2017 - realizator projektu Studencka Klinika Finansów wspierającego podnoszenie kompetencji finansowych wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 • 2012 - do teraz – koordynator ze strony Uniwersytetu Łódzkiego egzaminów certyfikacyjnych w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E realizowanym przez Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich.
 • 2010 – do teraz – udział w projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanym z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.
 • styczeń – czerwiec 2012 – realizacja projektu badania rynkowego oraz technologicznego pod kątem budowy rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych na zlecenie Banku Handlowego w Warszawie SA. Celem projektu było opracowanie platformy łączącej ideę crowdsourcingu (poszukiwania pomysłów na nowe produkty i usługi, ich oceniania i dopracowywania) i showroomu, (testowania konceptów i prototypów rozwiązań, usług i produktów).
 • grudzień 2012 – grudzień 2013 - realizacja projektu badawczego „Włączenie bankowe” jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim w ramach programu Santander Universities/BZ WBK S.A. Celem projektu było opracowanie programu pilotażowego dla zdiagnozowania zapotrzebowania na edukację finansową wśród mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+ i opracowania programu wyrównywania szans w dostępie do wiedzy bankowej osób 50+.
 • grudzień 2013 - marzec 2014 - udział w projekcie Akademia Edukacji Ekonomicznej Junior realizowanego na zlecenie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Celem projektu było krzewienie świadomości finansowej w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.
Osiągnięcia naukowe

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

2011 - indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

2012 - laureatka nagrody Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk społecznych.

2014 - wyróżnienie za szczególne zaangażowanie (koordynację po stronie uczelni) w realizację Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstałego z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

2014 – wyróżnienie za koordynację projektu Akademia Edukacji Ekonomicznej Junior realizowanego na zlecenie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

2014 – indywidulana nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia naukowe.

2016 – medal im. Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za zaangażowanie w rozwój polskiej bankowości.

2017 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2019 – nagroda jubileuszowa za zaangażowanie w realizację programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstałego z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA

Zainteresowania naukowe

Aktywność banków w mediach społecznościowych, praktyczne aspekty rachunkowości

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Bankowości

  Pracownik badawczo-dydaktyczny: badania naukowe, kształcenie studentów.

  Pełnione funkcje:

  - opiekun specjalności Finanse Cyfrowe II stopień BiFC

  - opiekun I roku II stopień BiFC

  - Członek Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich od 2013 r.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela