Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od 2004 roku pracuję w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych. W 2016 roku obroniłam pracę doktorską poświęconą strategiom metodologiczno-badawczym stosowanym w badaniach socjologicznych.

Jako pracownik naukowy zajmuję się przede wszystkim metodologią badań społecznych oraz badaniami dotyczącymi problematyki społeczeństwa obywatelskiego - działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, w tym instytucji pomocy społecznej, zagadnień kapitału społecznego i partycypacji, a także funkcjonowania instytucji akademickich - sieci, zespołów i wspólnot naukowych. Obszarem, którym zajmuję się od początku pracy zawodowej jest także funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej oraz stosowanych przez nie narzędzi pracy socjalnej. Jestem autorką i współautorką artykułów naukowych, monografii oraz raportów z badań dotyczących wskazanych powyżej zagadnień.

Jako badacz realizowałam liczne projekty badawcze z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych technik pozyskiwania informacji, pełniąc w nich funkcje eksperta ds. badań, autora koncepcji badawczej i metodologii badań, autora narzędzi badawczych czy współautora raportu badawczego, ale także bezpośredniego realizatora terenowej części badań: ankietera w badaniach sondażowych, facylitatora w badaniach opartych na konsultacjach społecznych, moderatora wywiadów indywidualnych i grupowych.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • Kretek-Kamińska A., Kukulak-Dolata I., Krzewińska A. (2020) Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Zajda K., Pasikowski P., Kretek-Kamińska A. (2020) The implementation of grassroots product-oriented social innovations by non-governmental organisations: proposal of a measurement tool, Innovation The European Journal of Social Science Research, wydanie elektroniczne: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13511610.2020.1742668
 • Kretek-Kamińska A., Krzewińska A. (2019) Techniki deliberacyjne jako narzędzia diagnozy (na przykładzie rozmów w kawiarence), [w:] Sławomir Banaszak, Justyna Śmietańska (red.), Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss: 71-82
 • Kretek-Kamińska A., Zajda K. (2018) Collaboration between local social policy entities and their readiness to implement social innovations, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 510, ss: 102-110
 • Kretek-Kamińska A., Zajda K.(2018) Między działaniami zrutynizowanymi a innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 40 (1)/2018, ss: 107-120
 • Kretek-Kamińska A., Krzewińska A. (2017) Nauka bez mistrzów? Zmiany w relacjach mistrz-uczeń i sposobach uprawiania nauki, Kultura i Społeczeństwo, tom LXI, nr 4, ss: 125-145

Wybrane projekty badawcze:

 • 2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych; projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; Funkcja w projekcie: wykonawca
 • 2020 H2020 – CONCISE – Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej, projekt finansowany ze środków UE (H2020 – SwafS, nr 824537), kierownik dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ. strona projektu: https://concise-h2020.eu/pl/about-the-project/ Funkcja w projekcie: wykonawca
 • 2019 Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”, projekt realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Funkcja w projekcie: ekspert ds. badań
 • 2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; realizowany przez UŁ (CEIN) w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Koordynator projektu z ramienia UŁ (CEIN) dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ. Funkcja w projekcie: wykonawca
 • 2016 – 2019 Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi, UMO-2015/19/D/HS6/00690; instytucja przyznająca / finansująca projekt: NCN, kierownik projektu: dr Katarzyna Zajda. Funkcja w projekcie: wykonawca
Zainteresowania naukowe

 • metodologia i metody badań społecznych
 • problematyka społeczeństwa obywatelskiego (funkcjonowanie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, metody prowadzenia konsultacji społecznych, rozwój społeczności lokalnych)
 • funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, metody i narzędzia pracy socjalnej
 • socjologia nauki i socjologia wiedzy (struktura sieci naukowych, funkcjonowanie zespołów badawczych, szkół i wspólnot naukowych)
 • socjologia edukacji
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  1. Realizacja zadań dydaktycznych:

  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, w tym z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość:

  • Metody badań społecznych
  • Podstawy badań społecznych
  • Zastosowanie metod badań społecznych w pracy socjalnej
  • Metodologia nauk społecznych
  • Problemy badań empirycznych w socjologii

  b) przygotowywania oraz aktualizowanie programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych

  c) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć

  d) opieka nad pracami dyplomowymi (licencjackimi) studentów i recenzowanie prac licencjackich

  e) prowadzenie konsultacji dla studentów

  f) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych

  2. Realizacja zadań naukowych

  a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych

  b) udział w konferencjach naukowych

  c) upowszechnianie wyników badań naukowych, przygotowywanie artykułów i monografii naukowych

  d) aplikowanie o środki na realizację projektów badawczych

  g) podnoszenie własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych

  3. Realizacja zadań wynikających z pełnienie funkcji menadżera w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego:

  a) opieka merytoryczna i techniczne wsparcie studentów w organizacji i realizacji praktyk studenckich na kierunkach socjologia i praca socjalna

  b) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji praktyk zawodowych

  c) kontrola przebiegu praktyk i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia

  d) współpraca z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz prowadzenia szkoleń dla studentów

  4. Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry, Instytutu i Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela