Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Brzoza
Główny adres email
Marcin.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii ewolucyjnej oraz biogeografii roślin naczyniowych. Interesują mnie mechanizmy kształtujące zmienność roślin w zależności od warunków środowiska. Powstawanie ekotypów i adaptacji w obrębie linii ewolucyjnych oraz rola poliploidyzacji w tych procesach.

Poszukuję również odpowiedzi na pytanie: jak zamiany globalnego środowiska wpływają na wymieranie gatunków roślin oraz jakie znaczenie mają refugia i mikrorefugia – czyli obszary i siedliska o specjalnych warunkach, sprzyjających „przechowywaniu” ginących gatunków.

W swoich badaniach wykorzystuję metody z zakresu biogeografii i ekologii ewolucyjnej, modelowanie nisz ekologicznych i potencjalnych zasięgów geograficznych w czasie i przestrzeni, a w ostatnim czasie również narzędzia biologii molekularnej. Szczególnym obiektem moich badań są reliktowe populacje roślin górskich na obszarach nizinnych w Europie Środkowej.


Ważnym elementem mojej działalności jest również ochrona przyrody, w tym szczególnie ochrona małych i izolowanych populacji roślin, będących na skraju wymarcia. Obecnie jestem członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi, Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" oraz przewodniczącym Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Swoje doświadczenie wykorzystuję również we współpracy naukowej na polu ekohydrologii.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody

  Obecnie pełnię obowiązki Kierownika Katedry Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody UŁ.

  Do moich obowiązków należy:

  1) reprezentowanie katedry na zewnątrz;
  2) wspieranie opracowania projektów prac badawczych;
  3) wspieranie pracy badawczej w zakresie dyscypliny nauk biologicznych;
  4) organizowanie i nadzorowanie działalności dydaktycznej katedry;
  5) występowanie z wnioskami do Rady Wydziału lub Dziekana, w tym z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, innych spraw pracowniczych oraz nagród dla pracowników katedry;
  6) zarządzanie mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
  7) składanie dziekanowi rocznych sprawozdań z działalności katedry.

  Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Biologia, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne oraz Ochrona Środowiska.

  Jestem opiekunem Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela