Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Danuta Klon
Główny adres email
Danuta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem językoznawczynią. Ukończyłam studia filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim w 1987 r. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskałam w roku 2002 na podstawie rozprawy pt. Styl najstarszego polskiego przekładu Psałterza na tle porównawczym, której promotorką była prof. dr hab. Maria Kamińska (Uniwersytet Łódzki), recenzentami zaś: prof. dr hab. Leszek Moszyński (UG) oraz prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ). W roku 2014 otrzymałam stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie monografii pt. Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego (Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2013). Od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. Jestem członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Od roku 2016 pełnię funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym.

Osiągnięcia naukowe

Monografie:

 1. Styl najstarszego polskiego przekładu Psałterza na tle porównawczym (Łódź 2002),
 2. Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe "Psałterza Dawidowego" (Łódź 2013),
 3. Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich (Łódź 2000, współautorstwo),
 4. Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka (Łódź 2017, współautorstwo),
 5. Publicystyka Henryka Sienkiewicza. Język - styl - gatunek (Łódź 2021, współautorstwo).

Nagrody Rektora UŁ I (2001, 2016), II (2004 rok) i III stopnia (2018).

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą problemów polonistycznego językoznawstwa diachronicznego, a zwłaszcza historii języka polskiego (leksyka i stylistyka historyczna, polszczyzna przekładów biblijnych). W centrum moich zainteresowań znajduje się także stylistyka językoznawcza, język pisarzy oraz problematyka językowego obrazu świata.

Hobby: tenis ziemny, siatkówka, joga.

Stanowiska
 • profesor uczelni, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Zakład Historii Języka Polskiego

  Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska z zakresu językoznawstwa diachronicznego, językoznawcze seminaria magisterskie i licencjackie oraz zajęcia fakultatywne (blok B), m.in. Przeszłość w języku, język w przeszłości. Jestem koordynatorem przedmiotów: Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego, Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny, Stylistyka historyczna. Od roku 2016 pełnię funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym. Jestem członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 2021-2024.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela