Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Dąb
Główny adres email
Dariusz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Od 1989 r. pracownik Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1989-1994 w Instytucie Historii UŁ, a następnie w Archiwum UŁ.

Wykłady z archiwistyki, historii, historii społeczno-gospodarczej, historii myśli ekonomicznej.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalizacja - historia społeczno-gospodarcza Polski). Obrona pracy doktorskiej pt.: "Przemysł metalowo -maszynowy w łódzkim okręgu przemysłowym w latach 1870-1914" (2000 r.).

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszy doktorat (2000 r.).

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego (od 2007 r.).

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszy doktorat (2000 r.).

Organizacja konferencji naukowej Sekcji Archiwów Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych (Łódź 2001 r.).

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Archiwalnego (2007 rok).

Organizacja Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego przy Archiwum UŁ i pierwszej stałej wystawy pt. "Początki Uniwersytetu Łódzkiego" (UŁ 2008 r.).

Publikacja książki pt. "Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914" (Wydawnictwo UŁ 2008 r.).

Udział w projekcie zachowania dokumentacji Polonii w Brazylii (Rio de Janeiro 2011 r.).

Organizacja wystawy pt. "Biedermannowie na starej fotografii (Muzeum UŁ 2011 r.).

Organizacja wystawy pt. "Polskie ślady w Brazylii - malarstwo Tomasza Łychowskiego" (Warszawa 2012 r.).

Organizacja wystawy pt. "Z dziejów Fizyki na Uniwersytecie Łódzkim" (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ 2015 r.).

Organizacja stałej wystawy pt. "Profesor Witold Broniewicz, prawnik i kolekcjoner" (Muzeum UŁ 2015 r.).

Współorganizacja Konferencji naukowej pt. "Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia" (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ 2015 r.).

Organizacja wystawy pt. " Z dziejów Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim" (Muzeum UŁ 2016 r.).

Zainteresowania naukowe

Archiwistyka, muzealnictwo, historia społeczno-gospodarcza od czasów najdawniejszych do XX w., historia Polski w okresie rozbiorów, dzieje Łodzi i regionu.

Stanowiska
 • kierownik archiwum i muzeum Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Organizowanie i nadzorowanie działalności prowadzonej w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ), jako jednostki ogólnouczelnianej o zadaniach administracyjnych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, udostępnianie materiałów archiwalnych; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; konsultacje z jednostkami organizacyjnymi UŁ w sprawie prawidłowego tworzenia i przekazywania akt; kwerendy archiwalne na potrzeby służbowe i naukowe), naukowych i dydaktycznych.
  2. Zabezpieczenie zgromadzonego materiału archiwalnego i innej dokumentacji przechowywanej w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ).
  3. Reprezentowanie Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) na zewnątrz.
  4. Opracowanie planu pracy oraz przygotowanie sprawozdania z jego realizacji dla władz Uczelni.
  5. Ustalanie zakresów czynności pracowników zatrudnionych w Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ).
  6. Przedstawianie wniosków w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania, nagradzania, kierowania na kursy i staże, udzielania urlopów dla celów kształtowania zawodowego.
  7. Podejmowanie decyzji w sprawach udostępniania akt w pracowni naukowej Archiwum.
  8. Występowanie w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego do Archiwum Państwowego w Łodzi z wnioskiem o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  9. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie postępowania z dokumentacją, w sprawie klasyfikacji i kwalifikacji akt (stała pomoc w procesie aktotwórczym), oraz podczas nowelizacji normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
  10. Zarządzanie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. organizowanie wystaw i wykłady dotyczące historii UŁ, rodziny Biedermannów i Łodzi).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela