Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anetta Maria Klon
Główny adres email
Anetta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Udział w projektach badawczych

Projekty naukowe:

 1. "Skutki polskich inwestycji bezpośrednich dla przedsiębiorstw macierzystych" (2021-2023) - grant badawczy w ramach Inicjatywy Doskonałosci - Uczelnia Badawcza - kierownik projektu.
 2. „Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego” (2011-2015) (UMO-2011/01/B/HS4/03372) – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki – główny wykonawca.
 3. „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” (2011-2013) (UDA-POKL08.02.01-10-063’10-01) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”; projekt o charakterze międzynarodowym – partner zagraniczny: Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester – wykonawca.
 4. „Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej” (2012) (28-33/DPG/2012) projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – główny wykonawca.
 5. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (2011-2012) (22/10/2011-17/11/2012) projekt finansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi – główny wykonawca.

Projekty dydaktyczne:

 1. „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim”, (2015-2016), (FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014); instytucja przyznająca: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 2. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych”, (2016) (NBP-DEW-WE-MS-0691-0350-2015); instytucja przyznająca/finansująca projekt: NBP.
 3. „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” (2015-2016) realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (NBP-DEW-WE-MS-0691-0349-2015).


Nagrody

Za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda II stopnia (zespołowa) za monografię: Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J., Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź 2015 – w 2016 r.
 • Nagroda III stopnia (indywidualna) za monografię pt. Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Wyd. UŁ, Łódź 2007 – w 2008 r.

Za osiągnięcia dydaktyczne:

 • Nagroda I stopnia (zespołowa) Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcie dydaktyczne w postaci przygotowania i wdrożenia interdyscyplinarnych programów kształcenia dla studentów zagranicznych pt. „International Business” oraz „Business and the Environment” w Uniwersytecie Łódzkim wraz z kompletem podręczników w języku angielskim – w 2017 r.
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

ekonomia międzynarodowa, biznes międzynarodowy, polityka handlowa, handel międzynarodowy, e-biznes, internacjonalizacja przedsiębiorstw, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka.

Stanowiska
 • profesor uczelni, zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii, kierownik Katedry Wymiany Międzynarodowej Katedra Wymiany Międzynarodowej

  1. Prowadzenie badań naukowych.

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

  3. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Ekonomia międzynarodowa"

  Ponadto:

  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • członek Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • członek Rady Konsultacyjnej kierunków Ekonomia, Economics, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela