Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

-Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), specjalizacja: mikrobiologia.

-2000r-uzyskanie stopnia doktora

-2019r-uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

-stypendystka programu Sokrates-Erasmus (University of Wolverhampton) oraz Marie-Curie Framework Program UE.

-odbyte staże naukowe-w Instytucie Pasteura w Lille we Francji (3) oraz w University of Coimbra w Portugalii (3)

-autorka ponad 60 publikacji, oryginalnych i przeglądowych, w większości opublikowanych w czasopismachz listy JCR oraz około 100 komunikatów konferencyjnych zaprezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych

-współautorka 2 patentów o zasięgu krajowym

-kierownik i wykonawca projektów z dziedziny immunologii i mikrobiologii na szczeblu krajowym oraz we współpracy międzynarodowej

-recenzent prac w czasopismach krajowych i zagranicznych

-promotor pracy doktorskiej, promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich

-członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, a także diagnosta laboratoryjny zrzeszony w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

-od ponad 15 lat prowadzę intensywną współpracę z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym w zakresie prowadzenia badań i wykonywania analiz mikrobiologicznych, a także doradztwa i szkoleń

-od wielu lat jestem zaangażowana w proces wymiany międzynarodowej studentów oraz współpracę naukowo-dydaktyczną z zagranicą

Osiągnięcia naukowe

2001 Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk przyrodniczych w województwie łódzkim

2007 Nagroda indywidualna III° Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac związanych z rozprawą doktorską pt. „Dendritic cells as the cells presenting mycobacterial antigens in immunological hypersensitivity”

2009 Nagroda zespołowa I° Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl prac opublikowanych w latach 2007-2009 „Badania nad rolą angiogennych czynników wzrostowych w patogenezie nowotworów gruczołów dokrewnych”

2010 Nagroda Swiss National Science Foundation za prezentację plakatową przedstawioną na konferencji „DC2010: Forum on Vaccine Science” Lugano

2010 Wyróżnienie za najlepszą prezentację plakatu w sekcji „Mikrobiolgia/Genetyka/Biologia Molekularna” pt:”Intracellular IFN-gamma driven by BCG-pulsed dendritic cells in the context of HLA-DR expression”. „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii-DiagMol

2011 Wyróżnienie III za najlepszą prezentację podczas sesji plakatowej XII konferencji naukowej „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii-DiagMol 2011” pt:”Dendritic cells in astma. The receptor and cytokine responses to house dust mite allergen and live attenuated Mycobacterium bovis BCG bacilli”.

2013 Nagroda zespołowa I° Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl prac opublikowanych „Badania nad rolą neuropeptydów oraz cytokin angiogennych w patogenezie nowotworów gruczołów dokrewnych”

2015 Nagroda zespołowa za najlepszy poster na podstawie badań własnych ”Prątki M. bovis BCG jako stymulator produkcji chemokiny CXCL10/IP10 przez komórki dendrytyczne w astmie alergicznej”. Biofuzje 2015 Konferencja Biologii Medycznej. Symbioza. Warszawa

2015 Nagroda Zespołowa IIº Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac pt. ”Molekularne i funkcjonalne biomarkery reakcji odpornościowych w przewlekłych zakażeniach bakteryjnych” (2010-2014).

2015 Brązowy Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę

2017 Nagroda Dziekana za działalność organizacyjną o zasięgu międzynarodowym

2019 Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji „Choroby zakaźne ludzi - patogeneza, postępy w diagnostyce, leczeniu i immunoprofilaktyce”.

2020 Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę habilitacyjną związaną z regionem łódzkim ”Synapsa immunologiczna ludzkiej komórki dendrytycznej z limfocyte, T formowana w odpowiedzi na prątki Mycobacterium bovis BCG²

2020 Nagroda indywidualna III° Dziekana Wydziału BiOŚ za osiągnięcia dydaktyczne

Zainteresowania naukowe

Głównym nurtem moich zainteresowań badawczych są mechanizmy komórkowe leżące u podstaw zjawiska polaryzacji układu odpornościowego oraz p oszukiwanie nowych immunomodulatorów w chorobach o podłożu infekcyjnym i alergicznym. Od ponad 20 lat badam interakcje gospodarz-patogen na poziomie komórkowym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komórek dendrytycznych. Interesują mnie procesy zachodzące w synapsie immunologicznej w odpowiedzi na szczepionkę przeciwgruźliczą BCG, alergeny wziewne, drobnoustroje wywołujące schorzenia układu oddechowego, a także zastosowanie komórek dendrytycznych w immunologii klinicznej i wakcynologii. W ostatnich latach rozwinęłam nowy nurt badawczy związany z badaniem właściwości prozdrowotnych archeonów halofilnych- drobnoustrojów występujących w środowisku o wysokim stopniu zasolenia-, znaczeniem tych drobnoustrojów w haloterapii, a także ich charakterystyką mikrobiologiczną.

Poza zainteresowaniami naukowymi w wolnym czasie czytam literaturę polską i angielską, uprawiam sport, słucham muzyki klasycznej i podróżuję.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Działalność dydaktyczna

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia na studiach I i II stopnia, Doktorantami Szkoły Doktorskiej, Słuchaczami Studiów Podyplomowych
  • promotorstwo prac licencjackich i magisterskich
  • promotorstwo prac doktorskich
  • opieka nad studentami zagranicznymi w ramach wymiany międzynarodowej IAESTE

  Działalność naukowa

  • prowadzenie badań naukowych w ramach grantów badawczych, prac doktorskich i prac magisterskich
  • publikowanie wyników badań naukowych
  • koordynacja i wykonywanie prac eksperymentalnych z dziedziny immunologii i mikrobiologii, opracowywanie nowych metod badawczych
  • przygotowywanie wniosków grantowych w konkursach na szczeblu krajowym i zagranicznym
  • współpraca z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
  • opieka nad studenckimi grantami badawczymi
  • recenzje publikacji naukowych
  • recenzje projektów naukowych
  • konsultacje statystyczne

  Działalność organizacyjna

  • koordynator na Wydziale BiOŚ d/s Rekrutacji Studentów z Zagranicy dla kierunku Mikrobiologa i Biotechnologia (od 2020r)
  • członek Komisji Dydaktycznej ds. kierunku Mikrobiologia (od 2020r)
  • opiekun praktyk dla studentów zagranicznych w ramach międzynarodowej wymiany studentów-program IAESTE w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii (od 2005r)
  • opiekun Visiting Professors i External Scientific Fellow w IMBiI UŁ
  • członkostwo w towarzystwach i komitetach naukowych
  • udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych
  • udział w wydarzeniach promujących Wydział BiOŚ i uczelnię

  Współpraca z przemysłem

  • wykonywanie badań i analiz mikrobiologicznych dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego
  • konsultacje naukowe, doradztwo techniczne, szkolenia
  • promotorstwo prac magisterskich we współpracy z przemysłem

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela