Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Konrad Maria Topola
Główny adres email
Konrad.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

2020 - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii nadany przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na podstawie monografii Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej.

2007 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na podstawie rozprawy Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie polskich elit symbolicznych napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Walczak-Duraj.

2000 – dyplom magistra socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi uzyskany na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na podstawie pracy Katolicyzm zamknięty
w perspektywie ideologii fundamentalistycznej
napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Walczak-Duraj.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje wchodzące w skład osiągnięć naukowych:

Kubala Konrad, (2019), Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 1-350, (recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Grażyna Woroniecka);

Kubala Konrad, (2016), Rationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexivity versus dominating methods of defining reality in (post)transformational Poland, [w:] Kotras M. (red.) Polityka, podział, różnica (Policy, difference, cleavage), „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 59, ss: 23-41, ISSN: 0208-600X.

Kubala Konrad, (2015), Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym, „Przegląd Socjologiczny” nr 2, tom 64, ss. 131-155, ISSN: 0033-2356.

Kubala Konrad, (2013), Definiowanie i problematyzowanie „racjonalności” świata pracy w refleksyjnej nowoczesności. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 46, ss: 5-25, ISSN: 0208-600X.

Kubala Konrad, (2013), Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich expose III Rzeczpospolitej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3(25), ss: 361-388, ISSN: 1733-6716

Konrad Kubala, (2008), Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Dyskursywne i niedyskursywne obrazy rzeczywistości, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 33, ss: 7-55, ISSN: 0208-600X.

Kubala Konrad, (2016), Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 172. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/spoleczne-reprezentacje-unii-europejskiej/ ISBN: 978-83-8088-422-9

Kubala Konrad, (2017), Racjonalność, refleksyjność,dza sądzenia”, XI, ss: 103-128, ISSN: 2300-1690.

http://wladzasadzenia.pl/2017/11/racjonalnosc-refleksyjnosc-praca-lodzkie-studium-przypadku.pdf

Kubala Konrad, (2014), Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość, „Roczniki Nauk Społecznych”, 6(42) nr 2, ss: 33-46, ISSN: 0137-4176.

Kubala Konrad, (2014), Stosunki definiowania pracy w nowym kapitalizmie. Przypadek audycji radiowej Ekonomia, kapitał, gospodarka, „Humanizacja Pracy”, 2(276), ss: 15-37, ISSN: 1643-7446.

Kubala Konrad, (2012), „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie expose D. Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej, „Władza sądzenia”, I, ss: 26-51, ISSN: 2300-1690. http://wladzasadzenia.pl/2012/1/03-racjonalnosc-w-dyskursie-polityki.pdf

Kubala Konrad, (2010), Spór o Polskę. Publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci w latach 1989-2009, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 11-34, ISBN: 978-83-7525-471-6.

Kubala Konrad, (2009), European Identity. Cultural and Institutional Determinants of European Community Project [w]: Gizicki W. (red.), European Union – Present and Future, Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, ss. 27-42, ISBN: 978-83-7363-951-5.

Kubala Konrad, (2009), Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej, [w:] Gizicka D. (red.), Społeczne dylematy Europy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 159-180, ISBN: 978-83-7611-171-1.

Kubala Konrad, (2008), Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, [w:] Horolets A. (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 134-164, ISBN: 978-83-7611-019-6.

Zainteresowania naukowe

Interesuje się praktycznymi i teoretycznymi problemami funkcjonowania komunikacji politycznej w demokracjach liberalnych, wpływem dyskursu publicznego na powstawanie dominujących form „racjonalności” oraz ekonomizacją powszechnych postaci „refleksyjności zinstytucjonalizowanej”.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  W ostatnich latach realizowałem i realizuję zajęcia dydaktyczne: Współczesne systemy polityczne, Systemy polityczne państw europejskich, Władza w społeczeństwie współczesnym, Przemoc, dominacja i rządzenie. Prywatne i publiczne oblicza władzy, Koncepcje władzy w społeczeństwie, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, Socjologia polityki, Etyka w biznesie, Etyka na rynkach finansowych, Metody badania zjawisk politycznych, Podstawy socjologii, Społeczne problemy polityki. Dla studentów programu mobilnościowego ERASMUS prowadzę wykłady z Sociology of Politics oraz Social Problems of Politics.

  Redaktor naczelny i członek rady programowej czasopisma „Władza sądzenia” ISSN: 2300-1690

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela