Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Damian Maria Sosna
Główny adres email
Damian.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodzony 23 lutego 1973 roku w Płocku

Osiągnięcia naukowe

Monografie i inne publikacje w formie książkowej, raporty:


 1. Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2008, ss. 472. ISBN 978-83-60348-56-7
 2. Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie” za lata 1998-2010, Zeszyty I-XV, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2011, ss. 70. ISBN 978-83-932014-2-6
 3. Zespoły ludowe – raport z badań, Fundacja Ważka, Wrocław 2015, ss. 75. ISBN 978-83-940398-1-3. Współautorzy: Marta Derejczyk, Joanna Janiszewska, Anna Kurpiel, Anna Lewińska, Ilona Majewska. Publikacja internetowa dostępna na licencji Creative Commons http://fundacjawazka.org/pliki/Zespoly ludowe ...
 4. Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja Ważka, Wrocław 2016, ss. 86. ISBN 978-83-940398-2-0. Współautorzy: Andrzej Białkowski, Anna Brzezińska, Marta Derejczyk, Karolina Dziubata, Anna Kurpiel, Marta Machowska, Ilona Majewska, Ewa Mielcarek, Joanna Paliwoda-Szubańska, Mikołaj Smykowski. Publikacja internetowa dostępna na licencji Creative Commons: https://issuu.com/fundacjawazka/docs/wazka_raport_...


Redakcje naukowe:

„Zeszyty Wiejskie”. Pismo Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ, ISSN 1506-6541. W latach 2008-2010 (zeszyty XIII-XV) członek redakcji, w latach 2011-2014 (zeszyty XVI-XXI) sekretarz redakcji, od Z XXII (2016) redaktor naczelny.

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/] wydawca – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Współzałożyciel i sekretarz pisma od 2014 r.

„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”. W latach 2016-2018 (tomy VIII-X) członek redakcji, redaktor tematyczny – etnologia.


Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2010, ss. 135. ISBN 978-83-932014-0-2

[rec.:], „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 2, s. 173-177 (Maria Wieruszewska)


Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2012, ss. 272. ISBN 978-83-932014-4-0

[rec.:], „Wieś i Rolnictwo” 2013, nr 2, s. 178-182 (Maria Wieruszewska)

[rec.:], „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 2013, nr 3, s. 52-53 (Stanisław Bąkowicz)

[rec.:], „Rocznik Wieluński”, Tom XIII, 2013, s. 175-178 (Dorota Eichstaedt)


Nie tylko o wsi... Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 444. ISBN 978-83-7969-011-4


Być regionalistą. Inspiracje, autodefinicje, perspektywy, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2014, ss. 276. ISBN 978-83-932014-8-8

[rec.:], „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 4, s. 197-200 (Maria Wieruszewska)

[rec.:], „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” 2015, Tom VI, s. 84-86 (Dobrochna Olszewska)

[rec.:], Łódzki tryptyk. Co oznacza dzisiaj regionalizm? Co znaczy być dzisiaj regionalistą?, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny”, tom XVII, 2015, s. 325-335 (Ryszard Kantor)


My, regionaliści. W stronę autowizerunku, Fundacja Ważka, Wrocław 2018, ss. 198. ISBN 978-83-940398-4-4

[rec.:], Różne drogi do regionalizmu, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny”, tom XX, 2018, s. 377-379 (Ryszard Kantor)

[rec.:], „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXIV, 2018, s. 209-213 (Andrzej Lech)

[rec.:], My, patrioci, „Na Sieradzkich Szlakach” 2018, nr 4, s. 8-11 (Józef Szubzda)


Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2019, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, D. Kasprzyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Uniwersytet Łódzki, Wieluń–Praszka–Łódź 2020, ss. 222. ISBN 978-83-948025-8-5


Artykuły:


 1. Problematyka etnograficzna w działalności Płockiego Towarzystwa Naukowego (okres II Rzeczypospolitej), „Zeszyty Wiejskie”, Z. II, 2000, s. 174-185.
 2. Percepcja dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) w Płocku. W świetle ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta, „Notatki Płockie” 2003, 2/195, s. 39-42.
 3. Fenomen świętości Tumskiej Góry, „Notatki Płockie” 2005, 1/202, s. 3-5.
 4. Autowizerunek jako narzędzie kształtowania i element tożsamości regionalnej płocczan w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XI, 2006, s. 129-169.
 5. Kurs Pamiątkarstwa Regionalnego w Płocku (1936-1938), „Notatki Płockie” 2006, nr 3/208, s. 39-43.
 6. Mazowsze Płockie – próby zdefiniowania regionu w okresie II Rzeczypospolitej, „Notatki Płockie” 2007, nr 2/211, s. 28-33.
 7. Regionalizm płocki w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIII, 2008, s. 256-263 [autoreferat rozprawy doktorskiej].
 8. Marian Jelonek – leśnik, twórca ludowy, poeta, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIV, 2009, s. 259-263.
 9. Zygmunt Luty (1897-1961), stoczkowski społecznik i nauczyciel, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIV, 2009, s. 290-299.
 10. Artysta ludowy i kilka kontekstów współczesności, www.muzeum-radom.pl/tlzr/index.php?option=com_cont... [strona internetowa projektu „Twórcy ludowi regionu radomskiego”, Muzeum Wsi Radomskiej]
 11. Słowiańszczyzna, Kielecczyzna, regionalizm (refleksje na marginesie >Snobizmu i postępu< Stefana Żeromskiego), [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, pod red. I. Kuźmy i P. Schmidta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 225-237.
 12. Rola prasy prowincjonalnej w krzewieniu idei regionalizmu w II Rzeczypospolitej (na przykładzie gazet i czasopism płockich), [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 39-53.
 13. Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XV, 2010, s. 201-218.
 14. Płocczanin w Łodzi. O determinantach zakorzenienia, [w:] Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, pod red. D. Kasprzyka, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2010, s. 119-125.
 15. Regionalizm w Internecie (wybrane zagadnienia), [w:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci, pod red. E.A. Jagiełło, P. Schmidta, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin 2010, www.wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/12/Homo-Interneticus.pdf, s. 70-79.
 16. Brud, smród i ubóstwo”. O dylematach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 12, 2011, s. 19-34.
 17. Popularyzacja ludowego dziedzictwa kulturowego – w poszukiwaniu uzasadnienia, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XVI, 2011, s. 258-267. Tekst umieszczono także na stronie http://www.lowicz.eu/docs/popularyzacja_poprawki_2...
 18. Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów województwa łódzkiego, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom II, 2011, s. 31-47.
 19. Długopis Wałęsy. W stronę eksponatu idealnego, „Wieś Radomska”, Tom 9, 2011, s. 13-26.
 20. Agraryzm – regionalizm. Bliskość ideowa programów, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, Tom 2, Idee, organizacje, środowisko, pod red. F. Kampki, S. Stępki, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2012, s. 55-66 (współautor: A. Lech).
 21. Rozpocząć czas zabawy” – szkic o biesiadzie w pociągu, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, pod red. W. Olszewskiego i V. Wróblewskiej, seria wyd. „Archiwum Etnograficzne”, nr 53, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012, s. 203-218.
 22. Znamiona codzienności w realiach Wielkiej Wojny. Reklama w polskojęzycznej prasie łódzkiej w latach 1914-1918, [w:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, pod red. J. A. Daszyńskiej, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2012, s. 45-66 (współautor A. Kansy).
 23. Muzeum regionalne a społeczna tożsamość miejsca, [w:] Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego. Sulejów 13-14 grudnia 2012, pod red. A. Białkowskiego i I. Majchrowskiej, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2013, s. 12-24 [publikacja dostępna na stronie internetowej: http://www.regionkultury.pl/Data/Sites/1/konferencja-muzea-regionalne_publikacja.pdf]
 24. Miecze grunwaldzkie. Materialne skutki mutacji idei, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom IV, 2013, s. 55-70.
 25. Władysław (macho) Broniewski. Szkic do portretu poety i awanturnika, „Notatki Płockie” 2014, nr 1, s. 29-34.
 26. (Nie)codzienność strajkowa. Studencki protest w Łodzi ze stycznia – lutego 1981 r. z perspektywy antropologicznej,[w:] Łódzki strajk studencki styczeń - luty 1981. Spojrzenie po latach, pod red. K. Lesiakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowe Centrum Kultury, Łódź – Warszawa 2014, s. 281-295.
 27. Regionaliści sami o sobie - rzecz o pewnym projekcie badawczym, jego realizacji i wstępnych wnioskach, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XX, 2014, s. 211-226.
 28. Wielokulturowość a regionalizm. Rozważania z Płockiem w tle, „Notatki Płockie” 2015, nr 4, s. 3-9.
 29. Regionalizm zespołów ludowych, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 255-266 (współautor: A. Kurpiel).
 30. Ludoznawstwo – u źródeł regionalizmu, [w:] Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej. Część III, pod red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 67-86.
 31. Związki Adama Chętnika z Towarzystwem Naukowym Płockim, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, T. VII, 2015, s. 46-62.
 32. Regionalizm jako element etosu nauczycielskiego, [w:] Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, pod red. A. Kansego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2016, s. 29-44.
 33. Rola ludowych zespołów śpiewaczych w tworzeniu i transmisji regionalnych symboli (na marginesie badań w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim), [w:] Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości, pod red. M. Szajdy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2016, s. 129-148.
 34. Antropologiczna koncepcja kultury na cenzurowanym – kilka uwag po lekturze Cywilizacji spektaklu Maria Vargasa Llosy, [w:] Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. L. Domańskiej, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewskiego i S. Rzepeckiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Łódź 2016, s. 423-438.
 35. Patriotyzm(y) regionalistów, [w:] Kulturowe analizy patriotyzmu, pod red. K. Kulikowskiej i C. Obracht-Prondzyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 501-521.
 36. Patriotyzm lokalny – konteksty tożsamościowe, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016, s. 261-276.
 37. Idea wielokulturowości – jej warianty, dobrodziejstwa i ograniczenia. Rozważania nie tylko o muzeach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom VII, 2016, s. 13-25.
 38. Wieś i jej kulturowe wartości w autobiograficznych narracjach regionalistów, [w:] Kultura wsi w egodokumentach, pod red. H. Czachowskiego i V. Wróblewskiej, seria wyd. „Paralele: Folklor – Literatura - Kultura”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 249-263.
 39. Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – potencjał i oczekiwania, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, T. VIII, 2016, s. 34-48.
 40. The roles of folk groups in shaping regional identity and the protection of cultural heritage. A Polish example, [w:] Kultúrne dedičstvo a identita, red. Zdena Krišková, Belianum. Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystica 2016, s. 156-165 (współautor: K. Orszulak-Dudkowska).
 41. Regionaliści – czytelnicy i autorzy. W poszukiwaniu elementów etosu, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. 35, 2016 [wyd. 2018], s. 91-99.
 42. Od ludoznawstwa ku antropologii. Czasopisma Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, [w:] Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce, pod red. A. Kansego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2017, s. 133-145.
 43. Etos muzealnika-regionalisty, Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr 4, 2017, s. 107-126.
 44. Radości i smutki regionalistów, [w:] Blisko i daleko II. Sympozjum regionalistów – Praszka 2016, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Wieluń–Praszka 2017, s. 11-28.
 45. Procesje, dożynki, festiwale. Cykliczne formy działalności ludowych zespołów śpiewaczych w Polsce, „Etnologické Rozpravy” 2/2017, s. 48-61. [Półrocznik wydawany przez: Národopisná spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie SAV v Bratislave]
 46. Krainy regionalistów, „Kociewski Magazyn Regionalny“ 2018, nr 1, s. 8-12.
 47. Regionaliści – szkic do portretu, [w:] My, regionaliści. W stronę autowizerunku, pod red. D. Kasprzyka, Fundacja Ważka, Wrocław 2018, s. 7-14.
 48. Regionaliści. Co mówią o nich słowniki biograficzne? [w:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2017, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Wieluń–Praszka 2018, s. 9-20.
 49. Regionalistyczne biogramy z ziemią lelowską w tle, [w:] Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej, pod red. M. Skrzypczyka, Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, Lelów 2018, s. 171-189.
 50. Postaci. O ludziach zasłużonych, zaangażowanych, zwyczajnych, [w:] Muszyna – Plaveč. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza, pod red. J. Ginter, A. Gintera, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Muszyna 2019, s. 183-194.
 51. Osobnosti. O l'ud'och zaslúžených, angažovaných, obyčajných, [in:] Muszyna – Plaveč. Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia, ed. J. Ginter, A. Ginter, Mesto a kúpel'ná obec Muszyna, Muszyna 2019, s. 183-194.
 52. Regionalizm jako umiłowanie – rozmyślania etosowe, [w:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2018, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Wieluń–Praszka 2019, s. 11-17.
 53. Regionalizm na obszarach wiejskich po 1989 roku. Wybrane aspekty ideowe i instytucjonalne, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, Tom 3, 2019, s. 95-111.
 54. Regionalizm, [w:] Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, pod red. E. Opiłowskiej, M. Dębickiego, K. Dolińskiej, J. Kajty, Z. Kurcza, J. Makaro, N. Niedźwieckiej-Iwańczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 329-339.
 55. Idea Łodzi – miasta wielu kultur jako projekt tożsamościowy na tle współczesnych tendencji regionalistycznych, [w:] Świat – Polska – Łódź. Studia z dziejów społecznych i narodowościowych, pod red. W. Jarno, K. Lesiakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 241-259.
 56. Natura – kultura – transcendencja. Wokół kompozycji domowego sacrum, [w:] Ikonosfera hierofanii. Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym opracowaniu tekstowym, pod red. A. Białkowskiego, K. Białkowskiej, B. Sobieszka, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Łódź 2020, s. 35-40. Publikacja internetowa: https://ikonosferahierofanii.pl/wp-content/uploads... [Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu/priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna].
 57. Z kim i po co współpracują regionaliści? Determinanty, logika, pragmatyzm, [w:] XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Legnica 23-25 IX 2018. Materiały i dokumenty, pod red. S. Bednarka, R. Różyckiego, Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Wrocław 2020, s. 162-174.
 58. Regionaliści i (ich) książki, [w:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2019, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, D. Kasprzyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Uniwersytet Łódzki, Wieluń–Praszka–Łódź 2020, s. 7-18.
 59. Porozumienie towarzystw regionalnych z Gliwic i Zduńskiej Woli – przykład dobrej praktyki (z teorią w tle), „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXVI, 2020, s. 441-450.
 60. Koncepcja regionalizmu elementarnego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, T. XII, 2020, s. 113-123.
 61. Wielokulturowość, nowy regionalizm i lelowska wieś, [w:] Wieś i chłopi ziemi lelowskiej, pod red. A. Krupy-Ławrynowicz, M. Skrzypczyka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, Lelów 2021, s. 53-64.
 62. Prowincja, czyli matecznik, „Kalejdoskop. Magazyn kulturalny Łodzi i województwa łódzkiego” 2022, nr 5, s. 22-24.


Inne (komunikaty, sprawozdania, recenzje, wprowadzenia, hasła słownikowe itp.):


 1. Nowa wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, „Zeszyty Wiejskie”, Z. III, 2001, s. 228-230.
 2. 30 lat Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, „Zeszyty Wiejskie”, Z. IV, 2002, s. 203-212.
 3. Wieś słowem malowana”. Ilustracje do Chłopów Władysława Stanisława Reymonta ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w świetle obchodów Roku Reymontowskiego 2000, „Zeszyty Wiejskie”, Z. IV, 2002, s. 213-219, (współautor: S. Ałaszewska).
 4. Towarzystwo Naukowe Płockie ma nowego Prezesa, „Zeszyty Wiejskie”, Z. V, 2002, s. 244-248.
 5. [Rec.:] Jerzy Jastrzębski, Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Łomża 2007, wyd. Muzeum Północno-Mazowieckie Łomża, ss. 76, „Notatki Płockie” 2007, nr 3/212, s. 50-51.
 6. [Głos w dyskusji], [w:] Regionalizm. Idea – tradycje – perspektywy rozwoju w muzealnictwie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku z okazji jubileuszu 185-lecia muzeum płockiego 19 i 20 września 2006 roku, red. Z. Chlewiński, Płock 2007, s. 208.
 7. Sprawozdanie z konferencji „Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi”. Warszawa, Pałac Staszica, 25 września 2007 r., „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIII, 2008, s. 304-309.
 8. Konferencja „Regionalizm i edukacja regionalna”. Płock, 12 czerwca 2007 r., „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIII, 2008, s. 317-321.
 9. IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi – uwagi obserwatora, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIII, 2008, s. 327-329.
 10. [Rec.:] W trosce o zdrowe społeczeństwo – życie i działalność profesora Marcina Kacprzaka 1888-1968, pod red. Z. Kruszewskiego, Płock 2008, ss. 56, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIV, 2009, s. 324-326.
 11. XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Stoczek Łukowski 21-22 czerwca 2008, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIV, 2009, s. 333-341.
 12. [Rec.:] Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu [tekst Robert Rumiński, fot. Dariusz Krześniak], Sierpc 2009. Wyd. MWM w Sierpcu, ss. 115, „Notatki Płockie” 2010, nr 1/222, s. 55-56.
 13. Między biedą a dostatkiem, między teorią a praktyką. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska: Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca? Prawda w przedstawieniach skansenowskich, Kolbuszowa - Świlcza, 8-10 października 2009 r., „Zeszyty Wiejskie”, Z. XV, 2010, s. 306-310.
 14. Od redakcji, [w:] Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, pod red. D. Kasprzyka, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2010, s. 8-10.
 15. (Oprac.) INDEKS OSOBOWY, [w:] E. Lewandowski, Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne. Podróż kulturowa dookoła świata, Łódź 2010, s. 261-274.
 16. [Rec.:] Adam Budzyński, Józef Filipczuk, Żydzi w Stoczku Łukowskim, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stoczek Łukowski – Warszawa 2010, ss. 128, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2011, nr 2, s. 257-259.
 17. [Rec.:] „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr 1, 2009, ss. 195, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom I, 2011, s. 119-125.
 18. [Rec.:] Michał Marian Grzybowski, Ksiądz Władysław Skierkowski. Etnograf Kurpiowszczyzny 1886-1941, Myszyniec 2011, ss. 154, „Notatki Płockie”, 2011, nr 3, s. 51-53.
 19. Konferencje w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2010, 2011, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XVI, 2011, s. 325-331 (współautor: K. Chrzanowska).
 20. [Rec.:] Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Ścieżki pamięci... Pozostały tylko kamienie. Cmentarze żydowskie województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury, Łódź [b.r.], ss. 108, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom II, 2011, s. 203-205.
 21. [Rec.:] Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, ISKRY, Warszawa 2011, ss. 401, „Notatki Płockie”, 2012, nr 1/230, s. 53-55.
 22. Relacja z konferencji „Humanistyka dla biznesu. Człowiek w świecie idei”, Łódź, 23-24 listopada 2011 roku, „Wieś i Rolnictwo”, 2012, nr 1 (154), s. 186-192.
 23. [Rec.:] „Zeszyty Radomszczańskie”. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, tomy I-V, 2007-2011, ss. 203, 328, 347, 400, 339, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XVII, 2012, s. 338-343.
 24. Słowo o pejzażu, [w:] P. Wypych, A. Białkowski, Pejzaż Wszystkich Świętych. Rekonstrukcja krajobrazu kulturowego, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2012, s. 164.
 25. Wstęp, [w:] Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy, pod red. D. Kasprzyka, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2012, s. 7-10.
 26. Przegląd Filmów Etnologicznych, Łódź, 29-30 marca 2011, „Lud”, t. 96, 2012, s. 371-376.
 27. (Oprac.) INDEKS OSOBOWY, [w:] E. Lewandowski, Alegorie ludzkiej historii. O losie, przeznaczeniu i przemijaniu, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2012, s. 239-250.
 28. Ogólnopolska konferencja naukowa: Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 14–15 października 2013 roku, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XVIII, 2013, s. 396-401.(współautor: R. Piotrowski)
 29. Czytając regionalistów..., [w:] Być regionalistą. Inspiracje, autodefinicje, perspektywy, pod red. D. Kasprzyka, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2014, s. 7-14.
 30. [Rec.:] „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom III, 2012, ss. 198, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 1, 2014, s. 219-226 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]
 31. [Rec.:] Wieluński słownik biograficzny, Tom 1 i 2, pod redakcją Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2014, ss. 288, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XX, 2014, s. 289-295.
 32. (Oprac.) INDEKS OSOBOWY, [w:] E. Lewandowski, Małe wielkie narody. Portrety historyczno-socjologiczno-literackie, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2014, s. 197-206.
 33. O prawie do młodości, wolności i kontestacji. Wystawa czasowa Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 2, 2015, s. 223-239 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]
 34. [Rec.:] Zbigniew Kruszewski, Stanisław Kunikowski, Andrzej Kansy, Tadeusz Majsterkiewicz, Społeczny ruch naukowy w Polsce. Historia i przyszłość, Wyd. Polska Akademia Nauk Rada Towarzystw Naukowych, Warszawa 2014, ss. 189, „Notatki Płockie” 2015, nr 1, s. 45-48.
 35. [Rec.:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod redakcją Marcina Lutomierskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, Toruń 2014, ss. 186, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 315-328.
 36. [Rec.:] Michał Adam Pająk, Obrzędowość rodzinna wsi Brenica – na przykładzie Rodu Pająków, Tomaszów Mazowiecki 2015, ss. 234, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 329-332 (współautor: A. Lech).
 37. Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie” za lata 2011-2014, Zeszyty XVI-XX, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 357-381.
 38. (Oprac.) INDEKS OSOBOWY, [w:] E. Lewandowski, Pochwała nierówności i naiwności, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2016, s. 207-217.
 39. [Rec.:] Andrzej Kansy, Płocka prasa regionalistyczna w latach 1989-2014, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2015, ss. 177, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom VII, 2016, s. 114-122.
 40. Krogulecki Jan, [w:] Wielński słownik biograficzny, pod red. Z. Szczerbika i Z. Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2016, s. 73-74.
 41. Zawodziński Julian, [w:] Wielński słownik biograficzny, pod red. Z. Szczerbika i Z. Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2016, s. 123-125.
 42. [Rec.:] Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, pod red. M. Ausza, G. Miliszkiewicza, H. Stachyry, D. Szewczuka, Lublin 2011, ss. 327, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 4, 2017, s. 273-278 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]
 43. [Rec.:] „Regionalista. Biuletyn Zagłębiowski”. Pismo ludzi z pasją, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXIII, 2017, s. 215-217.
 44. [Rec.:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015, pod redakcją Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Wieluń–Praszka 2016, ss. 157, „Rocznik Wieluński”, Tom 17, 2017, s. 309-318.
 45. [Rec.:] Zdzisław Kupisiński, Jan Łuczkowski, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność, Muzeum Regionalne w Opocznie, Opoczno 2016, ss. 323, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 5, 2018, s. 343-348 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]
 46. [Rec.:]Tylko rzeka wciąż płynie... Wystawa czasowa Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom IX, 2018, s. 93-98.
 47. Aleksander Maciesza (1875-1945), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Tom V, pod red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święcha, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie, Kraków 2019, s. 124-128.
 48. Halina Rutska (1868-1932), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Tom V, pod red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święcha, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie, Kraków 2019, s. 169-171.
 49. [Rec.:] Wesele szamotulskie, pod red. Macieja Sierpińskiego, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 65, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXV, 2019, s. 227-232.
 50. [Rec.:] Wystawa czasowa, Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Media – Kultura – Społeczeństwo”, Nr 14, 2019, s. 69-79.
 51. Muzealne publikacje gwaroznawcze (Rec. Gwara – Księżaków „język ojczysty”. Dziedzictwo regionu łowickiego, opr. Renata Marciniak–Firadza, Magdalena Bartosiewicz, Marzena Kozanecka–Zwierz, Muzeum w Łowiczu, Łowicz 2014, ss. 144 + płyta CD; Stanisław Cygan, Słownik gwary opoczyńskiej, Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie, Opoczno 2018, ss. 383 + płyta CD), „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom XI, 2020, s. 101-105.
 52. Maria Macieszyna (1869-1953), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Tom VI, pod red. K. Ceklarz, J. Święcha, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie, Kraków–Wrocław 2020, s. 135-138.
 53. Tradycje ludowe i działalność folklorystyczna, [w:] Czechy na fotografii dawniej i dziś, pod red. J. Stulczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2020, s. 129-130.
 54. [Rec.:] „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom X, 2019, ss. 122, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 7, 2020, s. 387-394 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]
 55. [Rec.:] „Wieś Radomska”, Tom 11, 2018, ss. 308, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXVI, 2020, s. 419-426.
 56. [Rec.:] Elżbieta Miecznikowska, W wiśniewskiej garnkowni pani Wandy, Fundacja AVE, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Warszawa 2019, 144 s, „Rocznik Mazowiecki”, T. XXIX, 2019-2020, s. 323-329.
 57. Skąd wiem, że istnieje region kutnowski? „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, T. XXV, 2021, s. 9-10.
 58. Sprawozdanie z e-konferencji Zabytki w kontekstach kultury. Organizatorzy: Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, 19 maja 2021 roku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, Nr 8, 2021, s. 359-373 [pismo internetowe: http://www.ptl.info.pl/zwam/ ]

Udział w konferencjach (układ chronologiczny)

Towarzystwo Naukowe Płockie. Konferencja: Regionalizm i edukacja regionalna (Płock, 12 czerwca 2007), referat: Mazowsze Płockie – próby zdefiniowania regionu w okresie II Rzeczypospolitej.


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Dziennikarstwa Komunikacji Społecznej. Ogólnopolska konferencja naukowa: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym (Roskosz, 9-10 września 2008), referat: Rola prasy prowincjonalnej w krzewieniu idei regionalizmu w II Rzeczypospolitej (na przykładzie gazet i czasopism płockich).


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Ogólnopolska konferencja skansenowska: Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca. Prawda w przedstawieniach skansenowskich (Kolbuszowa - Świlcza, 8-10 października 2009), referat: Brud, smród i ubóstwo. O problemach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej.


Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Konferencja: Etnografia a Internet. Metody, perspektywy i strategie badawcze (Łódź, 23-24 października 2009), referat: Regionalizm w Internecie (wybrane zagadnienia).


Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakład Historii Ruchu Ludowego. IV Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego: Chłopi w służbie ojczyzny. W 115. rocznicę powstania politycznego ruchu ludowego w Polsce (Warszawa, 1-3 września 2010), referat: Agraryzm – regionalizm. Bliskość ideowa programów (wspólnie z A. Lechem).


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowa konferencja naukowa: Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania (Toruń, 23-24 września 2010 r.), referat: „Rozpocząć czas zabawy” – szkic o biesiadzie w pociągu.


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Rola muzeów w kształtowaniu tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej (Sierpc, 25-26 października 2010), referat: Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów województwa łódzkiego. Prowadzenie panelu drugiego dnia obrad.


Muzeum Wsi Radomskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu XXXV-lecia MWR: Współczesne eksponaty muzealne – problemy kolekcji w XXI wieku (Radom, 9-11 czerwca 2011), referat: Długopis Wałęsy. W stronę eksponatu idealnego.


Urząd Miejski w Łowiczu. Konferencja w ramach projektu „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Łowicz, 17 września 2011), referat Wspieranie działań na rzecz popularyzacji ludowego dziedzictwa kulturowego.


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Między rzeczą a rzeczywistością. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie - przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej (Sierpc, 22-23 października 2012), referat: Miecze grunwaldzkie. Materialne skutki mutacji idei.


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”. Konferencja naukowa: Od „Ziemi Obiecanej” do ziemi odzyskanej: Łódź w czasie Wielkiej Wojny (Łódź, 6 grudnia 2012), referat Znamiona codzienności w realiach Wielkiej Wojny. Reklama w polskojęzycznej prasie łódzkiej w latach 1914-1918 (wspólnie z A. Kansy).


Łódzki Dom Kultury, Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego: Rola muzeum regionalnego w społeczności lokalnej (Sulejów, 13-14 grudnia 2012), referat Muzeum regionalne a społeczna tożsamość miejsca.


Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG i Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja naukowa: Kulturowe analizy patriotyzmu (Gdańsk, 17-18 listopada 2014), referat: Patriotyzmy regionalistów.


Katedra Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Interdyscyplinarne Seminarium Gender UŁ–UM–AHE. Konferencja naukowa: Niepokorne – buntowniczki – reformatorki – aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości (Łódź, 21-23 maja 2015), referat: Regionalistki – badaczki, liderki, animatorki lokalności.


Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Katedra Kulturoznawstwa UMK, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Koło Naukowe Folklorystów UMK. Konferencja naukowa: Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego (Toruń, 25-26 czerwca 2015), referat: Wieś i jej kulturowe wartości w autobiograficznych narracjach regionalistów.


Instytut Dziennikarstwa – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – Wydział Historyczny UW, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. V Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego zorganizowany pod tytułem: W 120. rocznicę powstania polskiego politycznego ruchu ludowego (Warszawa, 2–3 września 2015), referat: Związki Adama Chętnika z Towarzystwem Naukowym Płockim.


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Obraz mniejszości etnicznych w muzeach. Kolekcje. Wystawy. Edukacja (Sierpc, 15-16 października 2015), referat: Idea wielokulturowości – jej warianty, dobrodziejstwa i ograniczenia. Rozważania nie tylko o muzeach.


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubki, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Ogólnopolska konferencja naukowa: Polska regionalna – mowa – kultura – edukacja (Tczew, 27-28 listopada 2015), referat: Idea Łodzi - miasta wielu kultur jako projekt tożsamościowy na tle współczesnych tendencji regionalistycznych.


Muzeum Guzików w Łowiczu, Muzeum Motoryzacji w Nieborowie, Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury. Ogólnopolska konferencja naukowa: Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości (Nieborów, 12 grudnia 2015), referat: Dawcy i biorcy regionalnych symboli. Refleksje na marginesie badań ludowych zespołów śpiewaczych.


Towarzystwo Naukowe Płockie. Konferencja naukowa: Wymiary lokalnej aktywności społecznej w Polsce (Płock, 15 marca 2016), referat: Nauczyciele-regionaliści. Między etosem zawodowym a potrzebami środowisk lokalnych.


Katedra Etnologii i Folklorystyki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja). Międzynarodowa konferencja naukowa: Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti (Nitra, 7-8 kwietnia 2016), referat: Procesje, dożynki, festiwale. Cykliczne formy działalności ludowych zespołów śpiewaczych w Polsce.


Łódzki Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Opocznie. Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego: Kolekcjonowanie rzeczywistości... Muzealizacja zachowanego dziedzictwa (Opoczno, 21-22 kwietnia 2016), referat: Kiedyś do pracy, dziś do muzeum. O pewnych sposobach syntetyzowania lokalności i codzienności.


Katedra Socjologii i Etnologii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja).Międzynarodowa konferencja naukowa:Kultúrne dedičstvo a identita (Bańska Bystrzyca, 25-25 maja 2016), referat: Rola zespołów ludowych w kształtowaniu tożsamości regionalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego. Przykład polski (wspólnie z K. Orszulak-Dudkowską).


Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Koło Naukowe Folklorystów UMK. Ogólnopolska konferencja naukowa: Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej (Toruń, 2-3 czerwca 2016), referat: Regionaliści i (ich) książki.


Towarzystwo Naukowe Płockie, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ogólnopolska konferencja naukowa: Czasopisma towarzystw naukowych (Płock 16-17 września 2016), referat: Od ludoznawstwa ku antropologii. Czasopisma Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współprowadzenie części obrad. [Afiliacja: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze]


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy (Wrocław, 22-23 września 2016 r.), referat: Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – bastion tożsamości, platforma integracji czy atrakcja turystyczna. Prowadzenie części panelu IV: Europejskość w muzeum. Muzeum w europejskości, udział w panelu dyskusyjnym: Antropologiczny namysł nad europejską edukacją muzealną.


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Muzea i organizacje pozarządowe. Budowanie relacji, szanse i zagrożenia (Sierpc, 5-6 października 2016), referat: Forma w służbie pasji. Muzeotwórcza rola Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ogólnopolska konferencja naukowa w 200. rocznicę urodzin Floriana Ceynowy: Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą (Gniewino 22-23 czerwca 2017 r.), referat: O etosie muzealnika-regionalisty. Prowadzenie części panelu V: Muzeum regionalne – czyli jakie?


Muzeum Regionalne w Opocznie. Konferencja popularno-naukowa: Muzyka ludowa regionu opoczyńskiego w ramach projektu „Festiwal Opoczno Folk Attack IV – Źródła!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Opoczno 15 września 2017 r.), referat: O wartości ludowych rytmów - rozważania z regionalizmem i lokalnością w tle.


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ogólnopolska konferencja naukowa: Tabu w muzeum. Trudne tematy w muzealnej codzienności (Sierpc, 5-6 października 2017), referat: Bieda z biedą - o tabuizacji nędzy i zjawisk pochodnych w przestrzeni skansenowskiej. Prowadzenie części obrad.


Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gmina Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Ogólnopolska innterdyscyplinarna konferencja naukowa: Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej (Lelów, 4 listopada 2017 r.), referat: Regionaliści – ludzie pióra i książki. Rozważania z ziemią lelowską w tle.


Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, III Sympozjum regionalistów – Praszka 2017 (Praszka, 25 listopada 2017 r.), referat: Regionaliści – co mówią o nich słowniki biograficzne.


Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Zarząd Gówny Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych: Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości (Legnica, 23-25 września 2018 r.), referat: Zasady, formy pracy i współdziałania towarzystw regionalnych – wobec nowych wyzwań.


Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, IV Sympozjum regionalistów – Praszka 2018 (Praszka, 24 listopada 2018 r.), referat: Regionalizm jako forma miłości i jej konsekwencje etosowe.


Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gmina Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wieś i chłopi ziemi lelowskiej (Lelów, 16 listopada 2019 r.), referat: Idea wielokulturowej ziemi lelowskiej jako projekt tożsamościowy na tle współczesnych tendencji regionalistycznych.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Konferencja: Region a biblioteka, biblioteka a region (Łódź, 22 listopada 2019), referat: Znaczenie bibliotek i innych instytucji kultury dla rozwoju idei regionalizmu i lokalności.


Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, V Sympozjum regionalistów – Praszka 2019 (Praszka, 30 listopada 2019 r.), referat: Regionaliści – czytelnicy i autorzy.


Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Związek Kurpiów. Konferencja: Oblicza regionalizmu kurpiowskiego (Ostrołęka, 7 sierpnia 2021), referat: Być regionalistą. Miedzy wyzwaniem a satysfakcją.


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Sesja jubileuszowa z okazji 90-lecia MAiE: Jaka jest przyszłość muzeów specjalistycznych? (Łódź, 18 listopada 2021), referat: Muzeum etnograficzne w XXI wieku.


Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, VI Sympozjum regionalistów – Praszka 2021 (Praszka, 27 listopada 2021 r.), referat: Regionalizm. Między kontemplacją a działaniem.


Łódzki Dom Kultury, Muzeum Ziemi Rawskiej. Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego: Wystawa na wieczność!? (Rawa Mazowiecka, 21-22 kwietnia 2022), komunikat: Najnowsze inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w zakresie muzeologii i muzealnictwa.


Udział w grantach, projektach i badaniach zleconych


Przygotowanie materiałów eksperckich dotyczących tradycyjnej wsi łowickiej i konsultacja z zakresu etnografii na potrzeby produkcji filmuChłopi, scenariusz: Dorota Kobiela, Hugh Welchman. Adaptacja powieści Władysława St. Reymonta. Umowy o współpracę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmyBreakThru Films z dnia 8.04.2020 (wspólnie z dr K. Orszulak-Dudkowską).


Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym opracowaniu tekstowym. Projekt współfinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU / PRIORYTETU (Kultura ludowa i tradycyjna), 2019-2020. Funkcja – współautor raportu: https://ikonosferahierofanii.pl/wp-content/uploads...


100 100-latków na 100-lecie. Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w ramach dotacji z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie w formie audio oraz video stu wywiadów biograficznych ze świadkami historii urodzonymi w czasach bliskich odzyskaniu niepodległości. Funkcja: współpracownik-badacz.


Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza. Projekt badawczy współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nr projektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0138, program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020, partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL), Obec Plaveč (SK). Okres realizacji: lipiec-sierpień 2018. Funkcja: członek zespołu badawczego (etnologia), współautor raportu Badania etnoarcheologiczne na pograniczu polsko-słowackim (w szczególności Plaveč i Muszyna) wraz z tematycznym archiwum zawierającym opracowane materiały z badań oraz publikacji Muszyna – Pławiec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza........ Umowa nr SOiUSC.271.196.2018 pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.


Dożynki – wymiar lokalny i ponadregionalny. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Obserwatorium kultury, nr 06593/FPK/NCK. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Wartość projektu 70.525,20 zł. Okres realizacji: 04.01.2016–31.12.2016. Funkcja - koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu: https://issuu.com/fundacjawazka/docs/wazka_raport_...


Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990–2015. Grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań związanych z aktywnością społeczną w lokalnych środowiskach, w latach 1990–2015. Okres realizacji: 01.02.2015–31.03.2016. Funkcja – realizator.


Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Obserwatorium kultury, nr 05807/15. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Wartość projektu 76.650,- zł. Okres realizacji: 05.01.2015–31.12.2015. Funkcja - koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu: http://fundacjawazka.org/pliki/Zespoly ludowe ...


Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności badania realizowane w 2015 roku przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o. Realizator badań, współautor raportu (wraz z dr Katarzyną Orszulak-Dudkowską i dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz).


Inwentaryzacja polskich nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Podmiot realizujący: Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”). Lata realizacji: 2014-2015, 2017. Funkcja – inwentaryzator.

Zainteresowania naukowe

Regiony i regionalizmy / Regions and regionalisms

Zagadnienia tożsamości regionalnej / Problems of regional identity

Muzeologia / Museology

Biografistyka / Biographies

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Antropologii Praktycznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela