Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Inga Maria Dąb
Główny adres email
Inga.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

- habilitacja w 2016 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

- kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ http://cein.uni.lodz.pl/ od 2017 r. i na kandencję 2020-2024

- dyrektorka IEiAK UŁ w kadencji 2020-2024

- członkini Management Committee Member COST Action CA 19129 "Decolonizing Development" na l. 2020-2024: https://www.cost.eu/actions/CA19129/#tabs|Name:man...; https://decolonise.eu

- członkini zarządu F.E.R. Eurethno: http://www.eurethno.altervista.org/FR/default.php

- członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: https://ptl.info.pl, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: https://pts.org.pl/oraz SIEF https://www.siefhome.org

- w 2011 r. laureatka Nagrody dla młodych naukowców w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych w Łodzi

Osiągnięcia naukowe

1. PROJEKTY BADAWCZE

- 2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; koordynatorka zespołu UŁ.

- 2019-2020 (Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia; grant PFRON; Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierowniczka projektu.

- 2018-2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; koordynatorka badań i projektu z ramienia UŁ (CEIN) w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

- 2018-2021 Women and homelessness; koordynatorka działań z ramienia UŁ (CEIN), projekt Erasmus+ Strategic Partnernship, lider: Budapest Methodological Centre of Social Policy, nr 2018-1-HU01-KA202-047742.

2018-2019 Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing homelessness; koordynatorka badań jakościowych w projekcie mgr Karoliny Koprowskiej. prof. UŁ Jakuba Kronenberga oraz dr Edyty Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

- 2018-2019 Connecting Memories; Erasmus+; wykonawczyni.

- 2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); Dialog; kierowniczka merytoryczna.

- 2017-2018 International cooperation for rehabilitation and social integration of refugee women in Turkey and Europe; Erasmus+; konsultantka merytoryczna.

- 2015-2016 Women – War – Peace; Europe of Citizens; wykonawczyni.

- 2012-2014 Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 11H 11 009480); NRPH; wykonawczyni.

Więcej: https://etnologia.uni.lodz.pl/media//2019/06/KU%C5%B9MA-ZOBACZ-WI%C4%98CEJ-projekty-2.pdf

2. PUBLIKACJE: https://etnologia.uni.lodz.pl/media//2020/03/publi...

Zainteresowania naukowe

- Humanistyka stosowana (od teorii antropologii publicznej/krytycznej/interwencyjnej/zaangażowanej do działań i projektów)

- Kulturowe sensy i znaczenia stygmatyzacji/marginesów/tabu/wykluczenia i stereotypizacji; bezdomność

- Empowerment i samorzecznictwo oraz innowacyjność społeczna (w kontekście praktyk oddolnych jednostek i grup oraz strategii instytucjonalnych; przestrzenie publiczne i prywatne; zagadnienia dotyczące „ukrytych programów”)

- Antropologia doświadczenia (w tym zagadnienia dotyczące: buntu, transgresji, przemocy, konfliktów oraz innych tematów trudnych i drażliwych; antropologia religijności)

- Badania problematyki kobiecej i herstory

Stanowiska
 • profesor uczelni Pracownia Antropologii Praktycznej

  - Zakres obowiązków na stanowisku profesorki uczelni:

  1) prowadzenie badań naukowych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej;

  2) publikowanie wyników prac badawczych;

  3) współpraca z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie prac badawczych wraz z partnerami z zewnątrz;

  4) prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki naukowej nad dyplomantami i doktorantami.

  - Zakres obowiązków na stanowisku dyrektorki instytucji badawczo-dydaktycznej:

  1) reprezentowanie instytucji na zewnątrz i przed organami uczelni (w tym występowanie z wnioskami, także dotyczącymi zatrudnienia oraz innych spraw pracowniczych, zarządzanie mieniem instytucji, nadzór nad środkami finansowymi jednostki i in.)

  2) wspieranie pracowników naukowych w organizacji ich projektów i prac badawczych;

  3) wspieranie pracowników w podnoszeniu i doskonaleniu ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy naukowej i dydaktycznej

  4) organizacja i nadzór nad przebiegiem dydaktyki;

  5) wspierania studentów jednostki w procesie uczenia się i w ich rozwoju;

  6) organizacja i nadzór nad pracą jednostek pomocniczych w instytucji (archiwum naukowe IEiAK UŁ i sekretariat);

  7) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom instytutu;

  8) delegowanie zadań pracownikom.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela