Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ziemowit Klon
Główny adres email
Ziemowit.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

doktor habilitowany nauk prawnych (2016),

profesor UŁ w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego (2017),

zastępca kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych (2011),

notariusz (2019),

członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (2018-2020)

sekretarz Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych,

członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego,

członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors, EATLP).

Autor i współautor wielu artykułów, publikacji i komentarzy w zakresie krajowego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, w tym publikacji anglojęzycznych,

wykłady na zagranicznych uczelniach na Luarasi University w Tiranie (Albania), Pontifical Catholic University of Minas Gerais w Belo Horizonte (Brazylia), Fudan University (Chiny), Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (Chiny), Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy), Caucasus Interational University w Tbilisi (Gruzja), Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania), Uniwersytecie w Edynburgu (Wielka Brytania) oraz Uniwersytecie w Segedynie (Węgry).

udział w projekcie edukacyjnym EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) w charakterze współprowadzącego warsztaty/ seminaria dla miedzynarodowych grup studentów. EUCOTAX jest wspólną inicjatywą kilku europejskich uniwersytetów, utworzoną na podstawie „umowy dżentelmeńskiej” profesorów prawa podatkowego i mającą na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz badań naukowych w zakresie europejskich i porównawczych aspektów prawa podatkowego.

Osiągnięcia naukowe

Lista najważniejszych publikacji w latach 2015-1020:

 • Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Wolters Kluwer a business, Warszawa 2015 r.,
 • Taxation of Capital Investment Income in DTCs concluded by Poland with the Czech Republic, Hungary and Slovakia - Recent Developments, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2015 r., nr 4,
 • Double Tax Treaties in the Polish Treaty Practice, [w:] W. Nykiel (red.), M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszwa 2017 r.,
 • General Tax Act (współautorzy: M. Sęk, M. Wilk), [w:] W. Nykiel (red.), M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszwa 2017 r.,
 • Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizm zapobiegający międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, [w:] D. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017 r.,
 • Raport generalny - transformacja systemów podatkowych w państwach BRICS - 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość - cz. I, (współautor: W. Nykiel), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017 r., nr 2,
 • Raport generalny - Transformacja systemów podatkowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej - 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość - cz. II (współautor: W. Nykiel), Kwartalnik Prawa podatkowego 2017 r., nr 3,
 • Poland. National Report (współautor: M. Sęk), [w:] Corporate Tax Residence and Mobility, The European Association of Tax Law Professors International Tax Series (EATLP), Amsterdam 2018 r.,
 • Polish Tax Treaty Policy and Practice - Recent Trends and Developments - Selected Issues, [w:] Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018 r.
 • W. Nykiel, W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Z. Kukulski, Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, pod red. W. Nykiela, Difin, Warszawa 2018 r.,
 • Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries - 25 Years of Experience and Future Challenges, W. Nykiel (red.), Z. Kukulski (red.), Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2018 r.,
 • General Report, (współautor: W. Nykiel) [w:] Transformation of tax systems in the CEE and BRICS countries - 25 years of experience and future challenges, W. Nykiel (red.), Z. Kukulski (red.), Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2018 r.,
 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17. Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018 Rok LXII zeszyt 7-8,
 • Antyabuzywne klauzule Konwencji wielostronnej - nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych zawartych przez Polskę, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 r.
 • Artykuł 6 Konwencji wielostronnej jako dyrektywa wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019,
 • Z. Kukulski, M. Sęk, M. Wilk, Ordynacja podatkowa, 税制 机会和挑 = Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges = Polski system podatkowy. Możliwości biznesowe i wyzwania, Shanghai, Lixin Accounting Publishing House 2019,
 • Z. Kukulski, M. Sęk, Poland. National Report [w:] Tax Transparency, Amsterdam , European Association of Tax Law Professors and authors 2019, EATLP International Tax Series ISSN 1574-9789 Vol. 17,
 • Z. Kukulski, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w polskiej praktyce, 税制 机会和挑 = Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges = Polski system podatkowy. Możliwości biznesowe i wyzwania, Shanghai, Lixin Accounting Publishing House 2019,
 • Z. Kukulski, M. Sęk, Poland. National Report [w:] Tax Procedures, EATLP International Tax Series ISSN 1574-9789 Vol. 18, IBFD, Amsterdam 2020 r.

 • AKTYWNY UDZIAŁ W WYBRANYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

1. Międzynarodowa konferencja naukowa The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries – 25 years of experience and future challenges zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych we współpracy z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation) Łódź,9-10 października 2015 r., - udział w charakterze sprawozdawcy generalnego;

2. Międzynarodowa konferencja naukowa Informality, Taxation and Economic Development zorganizowanej przez Luarasi University w Tiranie I Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, Tirana (Albania), 2-4 marca 2016 r. – referat nt. Bilateral and Multilateral Measures Against Harmful Tax Preferential Regimes – Polish Tax Treaty Perspective;

3. Udział w charakterze panelisty (dyskutanta) na 1st International Tax Seminar on Special Tax Zones zorganizowanym przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD) iFaculdad Ciencias Jurídicas y del Trabajo Uniwersytetu w Vigo (Hiszpania), Vigo (Hiszpania), 28 – 29 kwietnia 2016 r. – wystąpienia nt. International Tax Policy Issues and Special Tax Zones oraz The Special Tax Zones form an International Tax Perspective;

4. Międzynarodowa konferencja naukowa Tax Treaties Application Recent Developments in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji I Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (the International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD) i Fundacją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 14 października 2016 r. – referat nt. Taxation of Capital Investment Income;

5. Wystąpienie na międzynarodowej konferencji EU Association Agreement: Legal. Political and Economic Aspects zorganizowanej przez Caucasus International University w Tbilisi (Gruzja), 11 – 13 listopad 2016 r. – referat nt. Poland’s Experience with the Accession to the EU – Income Tax Perspective;

6. Polsko-chińska konferencja nukowa Interactions between Legal Orders in Globalised World zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 5 grudnia 2016 r. – referat nt. Polish Tax Treaty Practice with BRICS Countries;

7. Krajowa konferencja naukowa Uszczelnianie systemu podatkowego zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź, 12 grudnia 2016 r., - referat nt. Klauzule ograniczające korzyści wynikające z bilateralnej umowy podatkowej w polskiej praktyce traktatowej;

8. Udział w charakterze sprawozdawcy w 2d International Tax Seminar on Special Tax Zones, zorganizowanym przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podtakowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation , IBFD) i Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Rotterdam (Holandia), 10 – 12 kwietnia 2017 r. – referat nt. The Concept of Special Tax Zones.

9. Udział w charakterze referenta na przedkongresowej konferencji naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association, IFA) zorganizowanej na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez KMPG 22 września 2017 r., - referat nt. Withholding Taxes in Poland,

10. Krajowa konferencja naukowa Podatki dochodowe w 2018 r. zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, 22 stycznia 2018 r., - referat nt. Wielostronny Instrument – nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowego, unijnego i prawnoporównawczego prawa podatkowego. W szczególności obszar prowadzonych badań naukowych obejmuje: bilateralne umowy w sprawie unikaniu podwójnego opodatkowania I zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, prawo podatkowe Unii Europejskiej (podatki bezpośrednie), prawne ograniczenia służące unikaniu opodatkowania I uchylaniu się od opodatkowania (klauzule ogólne (GAARs), klauzule szczególne (SAARs) przeciwko unikaniu opodatkowania), optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowiska
 • Profesor uczelni Katedra Prawa Podatkowego

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej w zakresie prawa podatkowego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • kierownik centrum Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

  współkierowanie bieżąca działalnością Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i zaangażowanie w realizację projektów naukowo-badawczych tej jednostki.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela