Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magda Sosna
Główny adres email
Magda.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.

Droga rozwoju zawodowego i naukowego :

Pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego w łódzkich liceach ogólnokształcących i szkole podstawowej (1993-2000) oraz jako tłumacz.

Byłam słuchaczką Studiów Doktorskich na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ(1993-1997).

Doktorat (2000), tytuł pracy :"Role społeczne młodzieży licealnej w systemie społeczno-kulturowym szkoły" (promotor- prof dr hab. Jacek Piekarski ).

Adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (2000-2017).

Doktor habilitowany nauk społecznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy (2017)

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego (od 2018).

Wykaz publikacji:

Monografie :

Karkowska M.,Przemoc w szkole, W.Czarnecka(współaut.), Impuls, Kraków, 1993

Karkowska M.,Uczeń i nauczyciel. Interakcje a wartości w klasie szkolnej.Analiza etnograficzna, Impuls, Kraków, 2005

Karkowska M.,Socjologia wychowania- wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, wyd. nauk. AHE, Łódź 2007

Karkowska M.,Kultura, socjalizacja, tożsamość, T. Skalski (współaut.), Impuls, Kraków 2010

Karkowska M.,Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych.Wyzwania współczesności, WUŁ, Łódź 2013

Karkowska M., Biografie nieoczywiste-przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej (red.nauk.),WUŁ, Łódź 2018

Karkowska M., Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej.Ku świadomości wychowania, Impuls, Kraków 2020

Artykuły w monografiach i czasopismach recenzowanych:

 • Karkowska M.,Analiza ramowa jako metoda badania interakcji w klasie szkolnej [w:] Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Gajdamowicz H, Szmidt K.J, Bilski D,(red.), Łódź 2002
 • Karkowska M.,Literackie obrazy relacji uczeń -Mistrz w wychowaniu [w:]Idee pedagogiki filozoficznej, Śliwerski B, Sztobryn S(red.), Łódź 2003
 • Karkowska M.,Tożsamość jednostki a nabywanie wyobrażeń o rolach społecznych [w:] Zeszyty Naukowe WSHE seria II, 4(39), wyd nauk AHE, Łódź 2003
 • Karkowska M., Metody ilościowe i jakościowe w naukach społecznych -wzajemne relacje [w:]Rocznik Edukacji Alternatywnej 1/2004
 • Karkowska M.,Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej [w:] Płeć i edukacja. Konteksty teoretyczne[w:] M. Chomczyńska -Rubacha (red.),wyd nauk AHE, Łódź 2006
 • Karkowska M., Ewolucja koncepcji autorytetu w wybranych filozofiach wychowania.Tradycja i wspólczesność filozofii wychowania [w:]Pedagogika Filozoficzna on -line, Sztobryn S. (red.), 1/2006
 • Karkowska M., Tożsamość kulturowa młodzieży polskiej u progu XXI wieku. Dylematy i wyzwania międzykulturowości [w:]Przegląd Badań Edukacyjnych 1/2006
 • Karkowska M .,Rodzina jako środowiskowychowawcze, w kształtowanie się świadomości międzykulturowej dziecka [w:] Pedagogika Rodziny1/2007
 • Karkowska M.,Tożsamość kobiet a socjalizacja rodzajowa.Wyzwania rozwojowe i emancypacyjne [w:]Płeć i rodzaj w edukacji, M Chomczyńska -Rubacha (red.) wyd. nauk. AHE, Łódź 2007
 • Karkowska M., Tożsamość kulturowa młodzieży polskiej u progu XXI wieku.Pedagogiczne problemy recepcji kultury popularnej, [w:]Pedagogika alternatywna.Postulaty, projekty i kontynuacje, B.Śliwerski (red.) Impuls, Kraków 2007
 • Karkowska M., Współczesnekonteksty tożsamości a sytuacja społeczna młodzieży w Polsce, [w:]Pedagogika Filozoficzna, Bochomulska J.Łatacz E.Sztobryn S.(red.) Łódź 2010
 • Karkowska M., Szkoła jako miejsce kształtowania tożsamości uczniów i nauczycieli.Komunikacja-przestrzeń – rytuał, [w :]Edukacja a kapitał społeczny. Oczekiwania -realizacje -efekty, A. Rogalska -Marasińska, L. Janiszewska (red.)PWN, Warszawa 2012
 • Karkowska M., Tożsamość twórców akademickich w perspektywie badań biograficznych [w:]Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, M.Modrzejewska -Świgulska(red.)WUŁ, Łódź 2016
 • Karkowska M.,Konstruowanie biografii w popkulturze.Rozważania o tworzywie i kontektach biografii sportowych [w:]Pedagogika kultury popularnej-teorie, metody i obszary badań [w:] Jakubowski W.(red.) Impuls, Kraków 2016
 • Karkowska M., Tajemnice i ich biograficzne znaczenia a proces kształtowania tożsamości [w:] Biografie nieoczywiste-przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej
 • Karkowska M., Autoetnografia w perspektywie badań biograficznych-rozważania o metodzie tworzywie i sposobach analizy narracji [w:] Biografie nieoczywiste-przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej, M Karkowska (red.) WUŁ, Łódź 2018
 • Karkowska M., Odmienność w kulturze akademickiej. W poszukiwaniu tożsamości outsidera [w:] Studia z Teorii Wychowania 1/(IX)2018
 • Karkowska M., Perspektywa biograficzna w badaniach nad pamięcią [w:]U podstaw pedagogiki Auchwitz i Holokaustu, P.Trojański, A Czajkowska (red.),wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2018
 • Karkowska M., Jak badać szkołę? Przykłady zastosowania badań jakościowych i mieszanych w analizie i interpretacji rzeczywistości szkolnej na tle dyskusji dotyczącej strategii badawczych [w:] Rocznik Pedagogiczny 41/2018, wyd. nauk UAM
 • Karkowska M., Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych [w:] Studia Edukacyjne UAM, 1(50)/2018
 • Karkowska M., Narracyjne strategie tworzenia tożsamości-wokół biograficznych opowieści [w:] Biografistyka Pedagogiczna,1(5)/2020
 • Karkowska M., Medialne konstrukcje tożsamości w dobie pandemii-implikacje rozwojowe i edukacyjne [ w:]Podstawy Edukacji t. 13/2020: Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni
 • Karkowska M., Biografie i badania biograficzne-pojęcia, tworzywo, funkcje [w:] Biografistyka Pedagogiczna 1(6)/2021
 • Karkowska M., Dyskretny urok władzy czyli kilka słów o tym dlaczego ulegamy wpływowi populistów? Perspektywa krytyczna [w:] Studia Edukacyjne UAM 61(1)/2021
 • Karkowska M., Reprezentacje społeczne pandemii COVID 19.Strategie pancjentów POZ wobec zagrożenia chorobą, O. Hucko-Biernat (współaut.) [w:] Lockdown.Prawo i społeczeństwo, K. Łakomiak (red.),wyd. nauk. Archeagraph, Łódź 2021
 • Karkowska M., Doświadczanie wielokulturowości osób pochodzenia żydowskiego w perspektywie dialogu międzypokoleniowego, A.Krawczyk (współaut.)[w:] Podstawy Edukacji t. 14/2021:Wielokulturowość.Międzykulturowość. Transkulturowość

Działalność dydaktyczna :

Prowadzę wraz z Prof. dr hab. Bogusławem Śliwerskim oraz dr hab. Aliną Wróbel, prof UŁ Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie działające przy WNOW UŁ

Zajęcia dla studentów : socjologia edukacji, teoria wychowania, podstawy pedagogiki dla nauczycieli


Osiągnięcia naukowe

Jestem laureatką czterech nagród JM Rektora UŁ I i II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze (2006,2011, 2017, 2021).

W czerwcu 2019 zostałam wyróżniona tytułem Mistrza Pedagogii (2019) przyznawanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Jestem członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma "Biografistyka Pedagogiczna" (100 punktów MNiSzW)

W styczniu 2022 r zostałam przyjęta w poczet członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

W dniu 24 maja 2022 zostałam odznaczona Medalem Srebrnym za długoletnią Służbę

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe : tożsamość jako konstrukt kulturowy i społeczny, psychospołeczna kondycja młodzieży, kultura szkoły, media jako płaszczyzna socjalizacji,socjalizacja rodzajowa i jej uwarunkowania, badania jakościowe w edukacji, biografistyka naukowa.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Pedagogiki Porównawczej

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  członek Komisji Do Spraw Stopni Naukowych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

  członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela