Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Maria Brzoza
Główny adres email
Jacek.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Rachunkowości Zarządczej

  • Prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego.
  • Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci:
   • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
   • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach.
  • Współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.
  • Wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  • Przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych.
  • Sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych.
  • Recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.
  • Opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć.
  • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela